Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
"Hlavní oblasti"
1 "Dotační programy"

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2024

GesceSpolugesceSpolupráce
Boj s korupcí
Prevence korupčního jednání
Bydlení
Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
Cizinci
Adaptačně-integrační kurzy
Integrace cizinců
Dotační výzva na podporu integračních aktivit v regionálním školství
Děti a mládež
Výzvy v oblasti práce s dětmi a mládeží
Výzvy na podporu soutěží
Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež
Dobrovolnická služba
Rozvoj dobrovolnické služby
Kultura
Kulturní aktivity v oblasti památkové péče
Podpora významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou církví a náboženských společností a spolků
Kulturní aktivity v oblasti podpory profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí
Dotační program Ministerstva kultury ke komunitárnímu programu Kreativní Evropa (2021–2027); Dotační program Ministerstva kultury na podporu trvalé udržitelnosti projektu Evropské hlavní město kultury
Kulturní aktivity v oblasti podpory zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit
Kulturní aktivity v oblasti podpory kulturních aktivit v oblasti divadla, tance, hudby a výtvarného umění
Kulturní aktivity v oblasti podpory projektů v oblasti literatury
Knihovna 21. století – podpora nadstandardních projektů oblasti knihoven
Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů
Kulturní aktivity v oblasti podpory tradiční lidové kultury v České republice
Kulturní aktivity v oblasti podpory rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit
Kulturní aktivity v oblasti podpory neprofesionálních uměleckých aktivit
Kulturní aktivity v oblasti podpory regionálních kulturních tradic v České republice
Podpora expozičních a výstavních projektů
Podpora projektů spolků a pobočných spolků podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
Program státní podpory stálých profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů
Veřejné informační služby knihoven
Výběrové dotační řízení Odboru médií a audiovize pro oblast kinematografie a médií
Rozvoj vojenských tradic
Národnostní menšiny
Program na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin
Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin
Výzva na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin
Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
Ochrana spotřebitele
Ochrana spotřebitele
Péče o zdraví a zdravotní prevence
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
Program na podporu péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění
Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče
Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Podpora zdraví, včetně péče a pomoci zdravotné postiženým
Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením
Politika v oblasti závislostí
Dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních – protidrogové politiky
Protidrogová politika
Požární ochrana
Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí
Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Rizikové chování
Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy
Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele
Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 43/2013 Sb., o obětech trestných činů
Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody
Dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování
Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích
Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice
Rodinná politika
Rodina
Romská menšina
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity
Výzva na podporu integrace romské menšiny
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
Výzva na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol
Rovné příležitosti žen a mužů
Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů
Sociální služby
Péče o válečné veterány
Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností
Dotační řízení MPSV v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností
Výzva na podporu školního stravování žáků základních škol
Výzva na podporu zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání
Střešní nestátní neziskové organizace
Podpora celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací pro rok 2024
Tělesná výchova a sport
Zajištění vybraných regulačních činností, zejména přenesený výkon státní správy ve specifikovaných kategoriích sportovních létajících zařízení, vyrobených a určených k létání ve vzduchu výhradně za účelem vzdělávání, sportu nebo rekreace jeho uživatele.
Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva
Rozvoj a podpora sportu
Vzdělávání a lidské zdroje
Příprava občanů k obraně státu
Podpora nadaných žáků základních a středních škol
Dotační výzva "Na učitelích záleží"
Vzdělávání a propagace
Zahraniční aktivity
Dotační projekty bilaterální zahraniční rozvojové spolupráce
Globální vzdělávání a osvěta veřejnosti
Posilování kapacit implementačních partnerů Zahraniční rozvojové spolupráce
Podpora trojstranných projektů českých subjektů
Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí
Program transformační spolupráce
Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí
Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů
Česko-polské fórum
Zpracování kulturního dědictví a aktuálních témat s Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem
Životní prostředí a udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
Státní program na podporu úspor energie EFEKT III neinvestiční
Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj
Program na podporu projektů NNO - podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje
Program na podporu projektů NNO - podprogram na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny
Program na podporu projektů NNO - podprogram na podporu dlouhodobých systémových projektů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje