Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
"Členění opatření"
1 "Oblasti opatření"
1.1 "Aktivity"

Národní program reforem ČR 2015

GesceSpolugesceSpolupráce
Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014
Rozpočtová strategie
Fiskální situace v roce 2014
Rozpočtová strategie v roce 2015 a výhled na období 2016–2018
Upřednostňování výdajů podporujících růst
Posílení fiskálního rámce
Daňová politika
Zlepšení výběru daní a zjednodušení daňového systému
Snížení daňového zatížení práce
Přesun daňové zátěže
Omezení rozdílů v daňovém zacházení se zaměstnanci a OSVČ
Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí
Zajištění dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému
Zaměstnatelnost starších pracovníků a přezkum valorizace důchodů
Zlepšení nákladové efektivnosti a správy ve zdravotnictví
Služby zaměstnanosti a péče o děti
Zlepšení veřejných služeb zaměstnanosti
Nezaměstnanost mladých lidí
Dostupnost zařízení a služeb péče o děti
Kvalitní a inkluzivní vzdělávání, hodnocení a financování výzkumných institucí
Vysoké školství a relevance pro trh práce
Hodnocení a financování výzkumných institucí
Komplexní systém hodnocení a podpory v základním vzdělávání
Zvýšení inkluzivity vzdělávání
Reforma regulovaných profesí a snížení energetické náročnosti
Reforma regulovaných povolání
Zvyšování energetické účinnosti
Kvalitní státní správa, boj proti korupci, administrace fondů EU, zadávání veřejných zakázek
Provedení zákona o státní službě
Posílení boje proti korupci
Zlepšení správy finančních prostředků EU
Zadávání veřejných zakázek
Reformní opatření vlády nad rámec doporučení Rady
Efektivní veřejná správa a kvalitní legislativní prostředí
Atraktivní podnikatelské prostředí a rozvoj infrastruktury pro český průmysl
Zlepšování podnikatelského prostředí, rozvoj služeb pro podnikání
Průmyslová politika
Dopravní infrastruktura
Digitální agenda
Energetika a ochrana klimatu
Environmentální politika
Zemědělská politika
Fungující trh práce, vzdělávací systém a sociální začleňování
Rozvoj trhu práce a aktivní politika zaměstnanosti, zvyšování produktivity práce
Kvalitní a dostupná zdravotní péče
Sociální začleňování a boj s chudobou
Slaďování rodinného a pracovního života
Rovnost žen a mužů
Kvalitní vzdělávání
Podpora příchodu kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí
Strategie migrační politiky ČR
Růst založený na výzkumu a inovacích
Rozvoj podmínek pro excelentní výzkum
Rozvoj spolupráce mezi podnikovou sférou a výzkumnými organizacemi
Inovační podnikání a rozvoj startupů
Kosmické aktivity