Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
"Oblast"
1 "Opatření"

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2023-2026

GesceSpolugesceSpolupráce
Prevence domácího a genderově podmíněného násilí
Zahrnout problematiku domácího a genderově podmíněného násilí do rámcových vzdělávacích programů a zvýšit povědomí o tomto násilí mezi a studujícími základních, středních a vysokých škol
Zvyšovat povědomí veřejnosti o nových formách domácího a genderově podmíněného násilí a podporovat realizaci osvětových aktivit v této oblasti v rámci národních dotačních titulů
Zohledňovat prevenci domácího a genderově podmíněného násilí v příslušných koncepčních strategických a metodických dokumentech
Ochrana a podpora obětí domácího a genderově podmíněného násilí
Zajistit dostupnost specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím
Zajistit dostupnost služeb pro děti ohrožené násilím v rodině
Zajistit důsledné zohledňování potřeb osob čelících vícečetnému znevýhodnění v rámci poskytování pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí
Posílení kapacit sociálních služeb a sociálního bydlení poskytovat pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí čelícím vícečetnému znevýhodnění
Aktualizovat stávající nebo vytvořit novou metodickou podporu pro profese, které přicházejí do kontaktu s oběťmi ohroženými násilím v rodině vč. dětí ohrožených násilím v rodině
Podpora rozvoje specializovaných služeb pro oběti sexuálního násilí, zvyšování jejich kvality a zajištění komplexity jejich poskytování
Zohledňovat specifické potřeby obětí domácího a genderově podmíněného násilí v rámci reformy péče o duševní zdraví
Zajistit financování a nepřetržitý provoz bezplatné telefonické pomoci obětem kriminality a domácího násilí a bezplatné telefonické pomoci pro oběti násilí na ženách vč. genderově podmíněného kybernásilí
Systémové zabezpečení řešení domácího a genderově podmíněného násilí a zajištění přístupu ke spravedlnosti pro všechny oběti těchto forem násilí
Zajistit další prohlubování vzdělávání a specializaci profesí, které přicházejí do styku s osobami ohroženými domácím a genderově podmíněným násilím, zajištění bezpečí a přístupu ke spravedlnosti pro oběti těchto forem násilí
Zvyšovat kompetence relevantních profesí rozeznávat a zasahovat v případech různých forem genderově podmíněného kybernásilí včetně dopadů těchto forem násilí na oběti a možností jejich řešení
Vytvořit koncepci práce s osobami dopouštějícími se domácího a genderově podmíněného násilí a podporovat dostupnost terapeutických programů pro práci s touto cílovou skupinou prostřednictvím národních dotačních titulů a programů
Zajistit systémový sběr dat a provádění výzkumů a analýz v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí
Zajistit prevenci násilí a dalšího nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám
Revidovat stávající legislativní ochranu před genderově podmíněným kybernásilím a navrhnout účinné posílení této ochrany a zvýšit povědomí o této problematice
Odstranění stávajících systémových nedostatků v právní úpravě ochrany před domácím a sexuálním násilím
Zvýšit ochranu obětí domácího a genderově podmíněného násilí v rámci institutu vykázání ze společného obydlí
Zefektivnit realizaci práva obětí domácího a genderově podmíněného násilí nárokovat a vymáhat odškodnění od pachatele a peněžitou pomoc od státu a zefektivnit způsob poskytování peněžité pomoci obětem
Zvýšit informovanost osob ohrožených domácím a genderově podmíněným násilí o jejich právech
Metodicky ukotvit postup přestupkových komisí v rámci přestupkových řízení v případech domácího a genderově podmíněného násilí