Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Indikátor

tisk
i

Saldo migrace na 1000 obyvatel
Migration balance per 1,000 inhabitants

Deskriptory:
XXII. Demografie a propopulační opatření
Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Migrační saldo je rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých ve zkoumaném územním celku. Společně s přirozeným přírůstkem je základním údajem pro bilance obyvatelstva.

Migrace obyvatelstva je významným procesem ovlivňujícím nejen život stěhujících se osob, ale i vývoj regionu. Jednou z příčin vzniku migračního procesu a z důvodů volby konkrétního cílového místa bydliště mohou být specifické podmínky v obcích či regionech – migrace tak do určité míry odráží (ne)atraktivitu regionu pro obyvatelstvo. Podle modelu push-pull je migrace obyvatelstva výsledkem porovnání kladů a záporů stávajícího a potenciálního místa bydliště. Zatímco push faktory jsou vlivy, které zvyšují nespokojenost se současným bydlištěm, pull faktory přitahují obyvatelstvo do míst, kde očekává vyšší kvalitu života. Stěhování obyvatelstva však zároveň podmínky regionu spoluutváří tím, že přispívá ke změně struktury obyvatelstva bydlícího v dotčených oblastech. Stěhování osob může například zlepšit pozici regionu díky přílivu obyvatelstva s vysokým lidským a sociálním kapitálem nebo naopak jeho pozici zhoršit v důsledku selektivního vystěhovávání některých skupin obyvatelstva, například kvalifikovaných pracovníků v produktivním věku (viz www.atlasobyvatelstva.cz/sites/default/files/03_text.pdf).
***
Popis dat: Jedná se o údaj/indikátor "Migrační saldo na 1000 obyvatel" (ČSÚ - DEM0021)
Správce: Český statistický úřad
Poznámka ke zdroji dat:
Data ČSÚ poskytuje čtvrtletně, pololetně a ročně
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Migrační saldo na 1000 obyvatel středního stavu (neboli také "Hrubá míra migračního salda") je saldo migrace vztaženo na 1000 obyvatel.

Saldo migrace je rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými v rámci územní jednotky a období, zpravidla za kalendářní rok. Charakterizuje tedy přírůstek (úbytek) obyvatelstva stěhováním.

Saldo migrace a hrubá míra migračního salda jsou důležitými analytickými nástroji k hodnocení migračního chování obyvatel regionu. Tyto ukazatele umožňují analyzovat ziskovost či ztrátovost území vlivem migrace obyvatelstva, resp. intenzitu změny počtu obyvatel danou migrací vzhledem k počtu bydlících obyvatel.

Synonymem výrazu "stěhování" je v praxi často termín "migrace", ten však v přesném smyslu slova je širším pojmem, protože zahrnuje i dojížďku do zaměstnání nebo za studiem, kterou intercenzální demografická statistika nesleduje.

Jednotka:
os./1000 obyv.
Mezinárodní porovnatelnost:
Ne
Frekvence zjišťování dat: Roční
Interpretace indikátoru:

Je-li počet případu přistěhování vyšší než počet případů vystěhování za stejné období v daném území, jde o migrační přírůstek, zisk (kladné migrační saldo). Naopak je-li počet případů vystěhování vyšší než počet případů přistěhování, jedná se o migrační úbytek, ztrátu (záporné migrační saldo).

Nedostatkem indikátoru je, že nereaguje na absolutní počet migrantů. Rovněž nevypovídá o věkové, vzdělanostní, profesní, kulturní aj. struktuře či složení migrace. Přitom tím, jak dochází ke stěhování obyvatel, mění se také věková či vzdělanostní struktura obyvatel v oblastech, které obyvatelstvo získávají a také v oblastech, které obyvatelstvo ztrácejí (ovlivnujě to ale více faktorů – viz např. https://www.czso.cz/csu/czso/101362-09-2000___2008-5_1_struktura_obyvatelstva_a_migrace)

Analýzu velikosti proudů migrace by tedy bylo vhodné doplnit rovněž údaji o důvodech stěhování a vzdělanostní struktuře migrantů, které však přestaly být od roku 2005 evidovány.

Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Ne
Spolehlivost indikátoru, nejistoty apod.:

Vysoká - data o stěhování přebírá ČSÚ z informačních systémů Ministerstva vnitra a Ředitelství služby cizinecké policie.

Nicméně platí, že v databázi jsou shromážděny pouze statisticky evidované případy stěhování. I přes formální povinnost nahlášení změny trvalého bydliště v Česku bylo prokázáno, že řada obyvatel své stěhování příslušným úřadům nenahlašuje.

Prezentace indikátoru:

Indikátor je číslo; lze jej prezentovat pro vybrané subjekty v číselné podobě, např. tabulkou nebo sloupcovým grafem

loading
loading
loading


Zpět