Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Indikátor

tisk
i

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Deskriptory:
XVI. Bydlení
Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Neobydlené byty jsou v situaci převažující poptávky po bydlení negativním jevem. Neobydlené byty často chátrají, nevstupují na realitní trh, nejsou využitelné pro sociální bydlení atd. Vyšší podíl těchto bytů existuje v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti a výskytem vyloučených lokalit.

Indikátor lze využít v analýzách tykající se obydlenosti bytového fondu a s tím souvisejících jevů (potenciální kapacita bydleni pro přistěhovalé, ne/potřeba nové výstavby, nutnost rekonstrukce bytového fondu ad.). Při analýze příčin se mj, ukazuje, že s klesající velikostí obce narůstá podíl neobydlených bytů.

Kupříkladu v České republice podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 zahrnoval bytový fond ČR celkem 4 756 572 bytů, z toho bylo 651 937 neobydlených bytů (tj. 13,7 %). Třetina neobydlených bytů je v malých obcích (s počtem obyvatel menším než 1 tisíc), v obcích s počtem obyvatel menším než 200 přitom je neobydlená třetina ze všech bytů.

***
Popis dat: *Obydlenost bytů* (data  ze SLDB 2011)  (Byty celkem, Trvale obydlené byty, Neobydlené byty) (SLD0027, SLD0028, SLD0029) - jedná se o obydlenost z pohledu obvyklého pobytu, nikoliv registrovanou (trvalou) obydlenost

Obdobně jako u domů i u bytů je jeho obydlenost při hodnocení v rámci sčítání určena tím, je-li v daném bytě hlášena minimálně 1 osoba k trvalému nebo dlouhodobému pobytu. Pokud tak není, je tento byt chápán jako neobydlený. V souvislosti s tímto metodickým postulátem se poměrně značně zvýšil počet neobydlených bytů, které však nejsou prázdné, ale jsou pouze přechodně obydlené. Obývá je dočasně přítomná osoba (osoby), která je k trvalému pobytu hlášena jinde.
Zdroj dat: SLDB
Správce: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Vymezení bytu je dáno kolaudací prostorové jednotky určené k bydlení.

Obydleností bytu se rozumí statut bytu z hlediska obydlenosti či neobydlenosti bytu včetně důvodů jeho neobydlenosti na základě trvalého pobytu osob zjištěného při Sčítání lidu, domů a bytů.

. Byt je neobydlený, jestliže v něm nemá obvyklý pobyt alespoň jedna osoba. Konstrukce indikátoru: Údaj za neobydlené byty celkem je součtem neobydlených bytů v neobydlených domech a neobydlených bytů v obydlených domech. Ukazatel je dán podílem počtu neobydlených bytů na celkovém počtu bytů v obci. Ukazatel je udáván v procentech.
Jednotka:
%
Časová dostupnost dat (časová řada): Sčítání lidu probíhá jednou za 10 let (poslední sčítání v r. 2011)
Mezinárodní porovnatelnost:
Ne
Frekvence zjišťování dat: Sčítání lidu probíhá jednou za 10 let Ročně
Interpretace indikátoru:

Neobydlené byty jsou v situaci převažující poptávky po bydlení negativním jevem. V ČR existuje poměrně významný počet neobydlených bytů ve vlastnictví obcí a státu – téměř 30 tisíc trvale neobydlených bytů. U naprosté většiny z těchto bytů se nepodařilo zjistit konkrétní důvody neobydlenosti (kategorie jiný důvod a nezjištěno). Ty nevstupují na realitní trh, pro sociální bydlení lze do budoucna v případě rekonstrukce počítat se zhruba 1000 těchto bytů, které jsou neobydlené po kolaudaci nebo nezpůsobilé k bydlení. Vyšší podíl těchto bytů byl zaznamenán v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti a v některých městech se sociálně vyloučenými lokalitami, problémy s bydlením v nekvalitním bytovém fondu a s rozšířením ubytoven, tedy s nezpochybnitelnou potřebou sociálního bydlení.

Indikátor lze využít v analýzách tykající se obydlenosti bytového fondu a s tím souvisejících jevů (potenciální kapacita bydleni pro přistěhovalé, ne/potřeba nové výstavby, nutnost rekonstrukce bytového fondu ad.). Při analýze příčin se mj, ukazuje, že s klesající velikostí obce narůstá podíl neobydlených bytů.

Neobydlené byty byly v rámci sčítání poprvé zjišťovány v roce 1970. Celkem bylo v Česku sečteno celkem 651 937 neobydlených bytů, což představuje 13,7 % bytového fondu. Podobně počet neobydlených domů neustále přibývá. A to jak bytových domů, tak rodinných. Pozitivní zprávou tak jen zůstává, že důvodem neobydlenosti je stále méně často neobyvatelnost.Více viz https://www.czso.cz/csu/czso/41n1-02-2001-iii__neobydlene_byty

Obydlenost bytového fondu 2011

 

Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.):

Ne

Prezentace indikátoru:

Indikátor lze pro vybrané subjekty prezentovat v číselné podobě, např. tabulkou nebo sloupcovým grafem – byty celkem je suma obou komponent „trvale obydlené byty“ a „neobydlene byty“.

loading
loading
loading


Zpět