*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Světlá nad Sázavou
Světlá nad Sázavou
www stránky
Znak Světlá nad Sázavou
Světlá nad Sázavou
www stránky
 

Světlá nad Sázavou

Názvy hierarchických úrovní
A. "Problémový okruh"
A.1 "Priorita"
A.1.1 "Opatření"
A.1.1.1 "Aktivita ( / Projekt - v Akčním plánu)"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Světlá nad Sázavou (2006)

A. KVALITA ŽIVOTA

A.1 Zkvalitnění podmínek pro aktivní trávení volného času obyvatel města s důrazem na potlačení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

A.2 Zkvalitnění životních podmínek pro obyvatele města

A.3 Partnerství

A.3.1 Zastupování města a rozvoj partnerství
Náměty / Záměry:

- Aktivně zastupovat zájmy města v rámci organizací jichž je město členem
- Dále aktivně rozvíjet partnerské spolupráce s partnerskými organizacemi a městy
- Rozšířit aktivní spolupráci s obcemi mikroregionu Světelsko v oblasti přípravy, iniciace a koordinace společných rozvojových aktivit
- Ve spolupráci s mikroregionem využít grantové programy, jež jsou určeny pro společné rozvojové záměry mikroregionu
- Iniciovat zapojení mikroregionu do rozvoje venkova dle principu Leader, zavádění principů partnerství metodou LEADER
- Posílit vazby na Dolní Rakousko, rozvoj spolupráce na úrovni škol, kulturních a sportovních organizací a spolků.
- Maximální využívání přeshraničních dotačních programů (Interreg, Česko-německý fond budoucnosti …).
- Uplatňování principu partnerství při přípravě projektů a mapování projektové kapacity ve městě
- Naplňování principů „místní agendy 21“

B. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B.1 Vytvoření kvalitních podmínek pro podnikání

B.1.1 Institucionální podpora
Náměty / Záměry:

- Udržení resp. posílení administrativní funkce města, příliv veřejných institucí (např. Finanční úřad)
- Zlepšení styku podnikatelů a místní administrativy (systém „jedněch dveří“)
- Zajištění kvalifikovaných expertů na oblast podnikání; resp. vyškolení kompetentních zaměstnanců MěÚ
- Vytvoření Kontaktního místa pro podnikatele, které bude střediskem informací a hlavní komunikační bránou mezi úřadem a podnikateli
- Vytvoření platformy mezi MěÚ a podnikateli pro vzájemnou výměnu informací, konzultaci klíčových problémů a hledání možností vzájemné spolupráce (např. formou Programu pravidelných návštěv v podnicích)
- Spolupráce MěÚ Světlá nad Sázavou s CzechInvestem, HK Havlíčkův Brod a dalšími odbornými institucemi v oblasti rozvoje a podpor podnikání
- Vytvoření informačního a poradenského zázemí pro zájemce o podnikání a pro již existující podnikatele (tzv. one-stop-shop)
- Vytvoření pracovní skupiny na podporu podnikání
- Marketingová strategie na rozvoj podnikání – průzkum potřeb místních podnikatelů, strategie zaměřená také na přilákání nových investorů
- Zajistit trvalý kontakt mezi městem a místními firmami s cílem vzájemně se informovat o svých plánech do budoucna a o možné spolupráci při získávání veřejných a soukromých zakázek. V rámci vyhlášení výběrových řízení budou oslovovány i místní firmy
- Přijmout pravidla pro zadávání veřejných zakázek (jako např. jedno z výběrových kritérií), která budou řešit otázku spolupráce vítězné firmy s místními dodavateli
- Iniciace vzniku „Místní akční skupiny“ dle principu LEADER (zajištění finančních prostředků pro realizaci menších projektů podnikatelů)
B.1.2 Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury
Náměty / Záměry:

- Realizace průmyslové zóny (dořešení majetkoprávních vztahů, spolupráce s CzechInvestem)
- Manažer pro profesionální správu průmyslové zóny
- Inventarizace brownfields a ploch vhodných pro podnikání
- Informační systém pro investory – databáze pozemků a objektů vhodných pro podnikání
- Podnikatelské inkubátory pro začínající podnikatele
- Budování a oprava přístupových komunikací a technické infrastruktury
- Zlepšení dopravní dostupnosti – dálniční připojení
- Vytvoření metropolitní ICT sítě, napojení podnikatelských subjektů na informační dálnici
- Maximální využívání dotačních prostředků ČR a EU městem Světlá nad Sázavou na zlepšení podnikatelského prostředí
- Zasíťování a příprava vybraných průmyslových ploch
B.1.3 Propagace města a podnikání
Náměty / Záměry:

- Prezentace území jako oblasti vhodné pro podnikání – budování pozitivní image města
- Pořádání seminářů – (celostátních, odborných apod.)
- Výstavy, setkávání podnikatelů
- Propagace místních podnikatelů
- Obchodní mise
- Pomoc místním podnikatelům při navazování obchodní spolupráce
- Vytvoření katalogu místních podnikatelů
- Internetové stránky podniků – podnikatelský server (na stránkách MěÚ, odkazy na místní podnikatele; informace o dotacích apod.); zapojení Fondu města do internetové prezentace firem
- Pro místní podnikatele vytvořit prestižní motivační systém (např. podnikatel/firma roku)

B.2 Podpora podnikání

B.2.1 Přímé nástroje na podporu podnikání
Náměty / Záměry:

- Fond na podporu podnikání – podpora zaměřena na „měkké projekty“ (tj. projektové dokumentace, webové stránky apod.)
- Zapojení místních podnikatelů do realizace městských akcí
- Veřejný katalog místních firem
- Vydání informačního materiálu pro začínající podnikatele – „Jak začít podnikat ve městě Světlá nad Sázavou“
B.2.2 Informační servis - osvěta
Náměty / Záměry:

- Seminář pro místní podnikatele
- Vytvoření systému technické asistence a poradenského servisu pro podnikatele
- Zasílání aktuálních informací o vyhlašovaných dotačních programech ČR a EU
- Vytvoření podnikatelského serveru
- Výměna zkušenosti mezi podnikateli – předávání „osvědčených postupů“
B.2.3 Cíleně zaměřená podpora
Náměty / Záměry:
- Podpora začínajícím podnikatelům (podnikatelské inkubátory)
- Podpora sdružování a spolupráce (síťování) podniků
- Podpora zavádění certifikace
- Podpora inovačního podnikání
- Podpora sofistikované výroby
- Podpora zavádění informačních technologií do hospodářských činností
- Podpora modernizace a pořízení nového technologického vybavení firem
- Podpora výstavby a revitalizace objektů v majetku firmy
- Podpora rozšiřování výrobních kapacit

B.3 Lidské zdroje

B.3.1 Reflexe vzdělávací soustavy na požadavky trhu práce
Náměty / Záměry:

- Zpracování studie mapující požadavky trhu práce z pohledu vzdělávacích oborů
- Modularizace učebních plánů odborných a středních škol (vytvářet „profil absolventa“) za účelem rychlejší reakce na situaci v oblasti trhu práce
- Zkvalitnění materiálního a technického vybavení odborných škol
- Spolupráce středních a učňovských škol s místními podnikatelskými subjekty v oblasti odborného vzdělávání (odborné praxe, výzkum apod.)
- Podpora aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání obyvatel
B.3.2 Zvyšování kvalifikace pracujících, zvýšení adaptability zaměstnanců na nové výrobní a pracovní postupy
Náměty / Záměry:

- Podporovat vzdělávací a výcvikové programy na získání, přizpůsobení nebo zvýšení klíčových znalostí a dovedností potřebných ke zvládnutí nových procesů a systémů práce
- Podpořit odborné konzultace a poradenství, vedoucí ke zvyšování odborné kvalifikace pracovníků a managementu podniků
- Pronajímání vhodných prostor pro firemních školení, popř. zapůjčení potřebných učebních pomůcek
- Podpora a pořádání veřejných vzdělávacích kurzů – jazykové, počítačové kurzy apod.
B.3.3 Řešení problematiky nezaměstnanosti a integrace znevýhodněných skupin obyvatel do pracovního uplatnění
Náměty / Záměry:

- Monitoring situace v oblasti trhu práce, sledování vývoje u velkých zaměstnavatelů
- Podpora projektů zabývající se rekvalifikací a dalším vzděláváním nezaměstnaných osob
- Vytváření míst pro veřejně prospěšné práce
- Stimulace nabídky pracovních příležitostí pro ohrožené skupiny obyvatel (např. občany ZPS, absolventy atd.)
- Podpora vzniku chráněných dílen
- Zpřístupnění informací o volných pracovních místech

C. CESTOVNÍ RUCH

C.1 Zkvalitnění propagace, služeb a koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu

C.1.1 Zkvalitnění propagace města Světlá nad Sázavou jako významného turistického cíle
Náměty / Záměry:

- Definovat jednotný marketingový styl města
- Rozšíření nabídky propagačních materiálů o městě a okolí, postupná aktualizace stávajících
- Dále připravovat a zveřejňovat ucelenou nabídku programů a akcí pro návštěvníky
- Podpora nových netradičních akcí a programů pro návštěvníky
- Vytvoření komplexního turistického informačního serveru města Světlá nad Sázavou a okolí, doplnění jazykových mutací a pravidelná aktualizace stránek, umístní odkazu na tyto stránky na významné turistické servery v ČR i zahraničí.
- Zkvalitnit informační systém pro návštěvníky (informační tabule …)
- Zajistit kvalitní systém distribuce propagačních materiálů v kraji, ČR i zahraničí.
- Zkvalitnit provázanost internetových prezentací subjektů v CR ve městě a okolí
- Vytvořit systém zpětné vazby od turistů a návštěvníků města a jeho okolí a nabídnout jeho využívání subjektům zainteresovaným na cestovním ruchu
- V maximální míře využívat fondy EU v oblasti podpory služeb cestovního ruchu
- Doplnění informačních tabulí k pamětihodnostem města
C.1.2 Zkvalitnění spolupráce subjektů v oblasti CR ve městě
Náměty / Záměry:

- Iniciovat pravidelná setkání (semináře) s podnikatelskými subjekty a NNO v oblasti CR v mikroregionu Světelsko a okolí věnované rozvoji informovanosti o grantových programech ČR a EU
- Příprava turistických produktů „šitých na míru“ různým cílovým skupinám návštěvníků, distribuce a prodej produktů
- Formou nabídky vhodných společných aktivit v podnikatelské sféře v sektoru cestovního ruchu vytvořit předpoklady a platformu pro bližší spolupráci
- Vytvoření systému předávání aktuálních informací všem subjektům v oblasti CR (informace o grantových možnostech, připravované a realizované akce ve městě, zajímavé akce v kraji apod.)
- Při propagaci města úzce spolupracovat s obcemi a mikroregiony v okolí a s důležitými aktéry v kraji (především s krajem Vysočina)
- Podpora certifikace ubytovacích zařízení a aplikace doporučujících standardů do praxe
- Vytvořit motivační systém pro podnikatele v cestovním ruchu (členění - nejlepší ubytovatel, nejlepší restaurace, nejlepší turistický počin sezóny atd.)
- V úzké spolupráci se zainteresovanými subjekty v oblasti CR připravit marketingovou studii cestovního ruchu
- Vytvoření systému destinačního managementu
- Spolupráce MěÚ Světlá nad Sázavou s cestovními kancelářemi s cílem udržet návštěvníky v regionu

C.2 Zkvalitnění turistické infrastruktury pro návštěvníky města a okolí

C.2.1 Zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury CR
Náměty / Záměry:

- Podpora vytváření kvalitních ubytovacích kapacit ve městě
- Podpora investičních podnikatelských aktivit v oblasti zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu města a okolí
- Zkvalitnění turistické infrastruktury města ve vazbě na rozšíření možností aktivního vyžití návštěvníků (sportoviště, kulturní zařízení apod.)
- Vybudování letního koupaliště
- Podpora rozvoje infrastruktury pro venkovskou turistiku v místních částech
- Podpora rozvoje agroturistiky jako alternativy ke zlepšení příjmů zemědělských podniků a rodin na venkově
- Vytváření veřejně přístupných internetových míst zázemí pro obyvatele a návštěvníky města (PIAP)
- Realizace projektu – Muzeum Světelska
C.2.2 Rozvoj cykloturistiky a pěší turistky
Náměty / Záměry:

- Obnova povrchů stezek pro pěší a cyklisty na území města Světlá nad Sázavou
- Budování cyklostezek podél stávajících komunikací – zvýšení bezpečnosti cyklistů
- Realizace nových cykloturistickych a pěších naučných tras v návaznosti na turistické cíle v okolí
- Lávka Mrzkovice – zkvalitnění infrastruktury pro pěší turisty i cykloturisty
- Zkvalitnění zázemí cyklistických a pěších tras o doprovodný mobiliář (informační tabule, kolostavy, odpočinková místa apod.) v návaznosti na další doprovodné služby (obchody, restaurace, sportoviště apod.
- Spolupráce se zástupci Lesů České Republiky, s.p. (LČR) při vytváření pěších a cyklistických stezek, informačního značení v lese, odpočívek apod.
- Spolupráce se zástupci Českých drah, a. s. (ČD) a v souladu s aktivitami ČD projednat možnosti vytvoření půjčovny kol v areálu vlakového nádraží ve Světlé nad Sázavou
C.2.3 Využití kulturního a přírodního bohatství města a okolí pro rozvoj CR
Náměty / Záměry:

- Péče o kulturní památky, jejich oživení a turistické využití - údržba a opravy nemovitých památek, záchrana ohrožených
- Využití tradic k prezentaci města a rozvoji cestovního ruchu
- Podpora kulturních akcí spojených s bohatou historií města
- Zlepšení kulturního a historického povědomí obyvatel
- Realizovat kroky v oblasti zabezpečení památek na území města proti vloupáním a krádežím
- Realizovat naučné stezky ve městě a okolí zaměření na přírodní zajímavosti a pozoruhodnosti.
- Péče o vzhled města

D. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

D.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury města

D.1.1 Zkvalitnění a zklidnění dopravy ve městě na komunikacích vyšších tříd
Náměty / Záměry:

- Iniciace začlenění nevyhovujících úseků silnic II. a III. tříd ve městě do seznamu plánovaných investic kraje Vysočina, vytváření podmínek pro zkvalitňování průjezdnosti křižovatek a nevyhovujících úseků komunikací vyšších tříd ve městě
- Iniciace propojení ul. Nádražní a ul. Zámecká, vč. přemostění řeky Sázavy
- Řešení situace v ul. Lánská v oblasti zkvalitnění bezpečnosti chodců u železničního mostu
- Podpora dostavby a kompletace dálniční přípojky II/347 Světlá nad Sázavou - Kejžlice a Kejžlice – Humpolec
- Zklidnění dopravy ve městě
- Zpracování generelu dopravy pro území města
- Odklonění dopravy mimo sídliště Na Bradlo a mimo náměstí – zklidnění dopravy ve městě
D.1.2 Zkvalitnění místních komunikací a statické dopravy na území města, cyklostezky
Náměty / Záměry:

- Obnova nevyhovujících úseků místních komunikací a komunikací pro pěší na území města
- Vypracovávání generelu místních komunikací
- Stanovení systému oprav místních komunikací
- Postupná realizace cyklistických stezek ve městě a v okolí jako významného faktoru zvýšení bezpečnosti cyklistů a odlehčení motorové dopravy ve městě
- Instalace bezpečnosti prvků na vytipovaných komunikacích (přechody, zrcadla, světelná signalizace, měřiče rychlosti, retardéry aj.)
- V rámci celkové revitalizace náměstí řešení komunikací pro pěší a bezpečnosti chodců na náměstí
- Budování záchytných parkovišť dle ÚPD města, zkvalitnění statické dopravy ve městě
- Budování parkovacích ploch v lokalitě Na Sídlišti (pod tratí) dle vypracované projektové dokumentace
- Zajištění pravidelné obnovy nátěrů přechodů pro chodce a parkovacích míst ve městě
- Vypracování paspartu svislého dopravního značení na místních komunikacích, obnova dopravního značení na území města (místních komunikacích) dle vyhl. č. 30/2001 Sb.
- Posílit aktivity spojené se zkvalitnění zimní údržby komunikací a chodníků
- V návaznosti na výše uvedené aktivity vytvoření databáze finančních zdrojů a následné účelné využívání prostředků z grantů kraje Vysočina, ČR a EU pro realizaci zakomponovaných aktivit
- Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení ve městě a místních částech
D.1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti území
Náměty / Záměry:

- Vypracování koncepce řešící zkvalitnění a integraci veřejné autobusové a vlakové dopravy ve městě
- Obnova zastávek veřejné dopravy ve městě a místních částech
- Zkvalitnění železniční zastávky Světlá nad Sázavou - město
- Zkvalitnění přístupu z ul. Lánecká k železniční zastávce Světlá nad Sázavou – město
- Koordinace autobusové a vlakové dopravy v návaznosti na dopravu obyvatel do škol a zaměstnání
- Zkvalitnění propojení hromadnou dopravou místních částí s městem Světlá nad Sázavou
- Podpora rozšíření přípojných vazeb mezi vlaky tratě č. 230 a č.212, rozšíření přímého spojení Ledeč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou – Havlíčkův Brod a zpět
- Podpora modernizace vozového parku železnice (rychlíky, motorové soupravy), zvláště těch, které zajišťují a rozšíří přímé spojení do Havlíčkova Brodu
D.1.4 Zkvalitnění technické infrastruktury města
Náměty / Záměry:

- Postupně realizovat aktivity zaměřené na zkvalitňování nevyhovující technické infrastruktury v oblasti rozvodů pitné vody, kanalizace (realizace opatření v návaznosti na schválený Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina a ÚPD města)
- Zabezpečení obnovy zastaralých a funkčně nevyhovujících kanalizačních systémů
- Zabezpečení obnovy zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování pitnou vodou včetně její úpravy
- Zajištění dostatečné kvality pitné vody pro celkový rozvoj města v souladu s kvalitativními požadavky směrnice EU č. 75/444 EEC
- Zajištění čištění odpadních vod v souladu s požadavky směrnice EU č. 91/271/EEC
- Dobudování/rekonstrukce technické infrastruktury (kanalizace, voda, plyn) v místních částech města
- Rekonstrukce nevyhovujících inženýrských sítí ve stávající městské zástavbě
- Příprava parcel pro individuální výstavbu, výstavba inženýrských sítí v rozvojových lokalitách pro bydlení a volnočasové aktivity
- Spolupráce s distributorem el. energie na postupné kabelizaci el. vedení a budování nových trafostanic v návaznosti na další rozvoj města
- Dobudování vodovodních řádů a přípojek (vč. hydrantů) dle aktuálních požadavků
- V návaznosti na výše uvedené aktivity vytvoření databáze finančních zdrojů a následné účelné využívání prostředků z grantů kraje Vysočina, ČR a EU pro realizaci zakomponovaných aktivit.
D.1.5 Rozvoj komunikačních a informačních technologií
Náměty / Záměry:

- Zkvalitnění přístupu obyvatel k informacím prostřednictvím vysokorychlostního internetu a veřejně přístupných míst
- Podpora aktivit spočívající v rozšíření celkové informovanosti občanů o možnostech napojení domácností ve městě na internet
- Zřízení a provoz internetového portálu města a regionu, umožňujícího participaci úřadu, organizací města neziskových organizací a občanů
- Podpora zavádění vysokorychlostního internetu do místních částí města
- Podpora aktivit zaměřených na rozvoj počítačové gramotnosti obyvatel
- Udržování a rozvoj GIS (geografický informační systém) města

D.2 Zajištění zdravých životních podmínek ve městě, podpora ochrany přírody a krajiny

D.2.1 Zkvalitnění způsobu nakládání s odpady
Náměty / Záměry:

- Naplňování Plánu odpadového hospodářství města Světlá nad Sázavou
- Podpora odděleného sběru a materiálové využití u všech skupin odpadů s ohledem na ekologické, technické, ekonomické a sociální podmínky
- Podpora vzniku bioplynové stanice v Závidkovicích
- Rozšíření stávajícího sběrného dvora
- Rozšíření počtu sběrných míst pro odděleně sbírané složky KO (papír, sklo, plasty,kovy) a tím snížit docházkovou vzdálenost občanů a následné zabezpečení sběrných nádob na veřejných prostranstvích vhodnými boxy (estetické hledisko, ochrana před povětrnostními vlivy, znehodnocení)
- Zajistit dostatečnou osvětu k nakládaní s odpady (informační stojany, regionální tisk…)
D.2.2 Ochrana vod a ovzduší, energetická úsporná opatření
Náměty / Záměry:

- Odbahnění a zpevnění hrází rybníků
- Revitalizace vodní sítě, oběhu vody v krajině
- Iniciace a realizace úprav v minulosti nevhodně upravených koryt a přilehlých pozemků
- Podpora využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů
- Podpora vytváření energeticky úsporných opatření
- Zvýšení povědomí veřejnosti o využívání obnovitelných zdrojů energie a možnostech podpory
- Podpora informování veřejnosti v oblasti ochrany vod, zajištění informovanosti o finančních zdrojích ČR a EU
D.2.3 Péče o městskou zeleň, ochrana přírody a krajiny
Náměty / Záměry:

- Péče, obnova doprovodné zeleně podél komunikací
- Péče, obnova zeleně na veřejných prostranstvích, sídlištích, rekonstrukce parků
- Revitalizace náměstí (dle vítězného architektonického návrhu)
- Péče o památné stromy
- Přijmout a naplňovat opatření pro snížení znečišťování veřejného prostranství psími výkaly (informační kampaň, koše a sáčky na psí extrementy, tvrdší postihy neplnění Obecně závazné vyhlášky)
- Podpora budování naučných stezek v městě a okolí
- Realizace územních systémů ekologické stability
- Podpora aktivit v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti ochrany přírody a krajiny
- Podpora aktivit ve vazbě na rozšíření povědomí o přírodě a v návaznosti na aktivity vedoucí uchování a ochraně přírody a krajiny
- Obnova a ochrana krajinného rázu s podporou environmentálně šetrné turistiky, cestovního ruchu, rekreace
D.2.4 Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel města
Náměty / Záměry:

- Prohloubení spolupráce s Policií ČR
- Zapojení města do programu Partnerství
- Realizace aktivit posilující znesnadňují páchání trestné činnosti, zvyšují pravděpodobnost odhalení pachatele, snižují potencionální zisk z trestné činnosti (kamerový systém apod.) – podpora situační prevence
- Realizace aktivit zaměřených na snížení sociálně patologických jevů (hřiště pro mládež, mládežnická centra apod.)
- Zvýšení informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností (prostřednictvím médií, přednášek, besed, letáků a poradenských služeb).
- Zabezpečení veřejných budov a kulturních památek proti krádežím a vloupáním
- Pravidelné informace občanům města (Světelský zpravodaj apod.) v oblasti bezpečnosti a ochrany a řešení krizových situací
- Realizace preventivních protipovodňových opatření ve městě a místních částech
*