Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Strakonice
Strakonice
www stránky

Strakonice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)"
1.1 "Místní cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Aktivita"

Zdravotní plán města Strakonice 2015-2018

1. Zdravější životní styl pro všechny věkové kategorie

1.1 Zdravější a aktivní stárnutí P

1.1.1 Budou vytvářeny podmínky pro zdravé stárnutí
1.1.1.1 Bezbariérové přístupy
1.1.1.2 Preventivní programy, aktivní stárnutí
1.1.2 Zajistit odpovídající sociální služby
1.1.2.1 Průběžná aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb ORP Strakonic

1.2 Zdraví střední generace a celé rodiny P

1.2.1 Budou podpořeny všestranné pohybové aktivity obyvatel
1.2.1.1 Běh naděje
1.2.1.2 Pochod pro zdraví
1.2.1.3 Podpora aktivního pohybu celé rodiny - rekreační sportování
1.2.2 Propagovat a podporovat zdravou výživu
1.2.2.1 Trhy se zdravými potravinami, výživou
1.2.2.2 Kurzy zdravého a vegetariánského vaření

1.3 Zdraví mladých P

1.3.1 Podporovat zdravé stravování ve školách a školkách
1.3.1.1 Monitoring a související intervence směrem k potravinám ve školách (obchody, kuchyně) napříč normami
1.3.1.2 Předávání informací o zdravém stravování (letáky a další formy) žákům a studentům ve školách
1.3.2 Podporovat prevenci zdraví nejen ve školách
1.3.2.1 Propagace sportu ve školách
1.3.2.2 Testování zdravotního stavu ve školách -> přinutí mládež se nad zdravím zamyslet
1.3.2.3 Prevence péče o chrup ve školách
1.3.2.4 Screeningové vyšetření zraku předškolních dětí
1.3.3 Podporovat další preventivní opatření pro zdraví
1.3.3.1 Centra aktivit mládeže - bezplatné, dobrovolné vedení
1.3.3.2 Podpora neorganizovaného každodenního sportu dětí a mládeže
1.3.3.3 Podpora registrované sociální služby - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CROSS PREVENT Strakonice a souvisejícího terénního programu pro neorganizovanou nebo rizikovou mládeži

1.4 Zdravý start do života

1.4.1 Zajistit prenatální poradenství
1.4.1.1 Šíření informací těhotným ihned v prvních rozhodujících 3 měsících těhotenství ohledně škodlivosti léků, alkoholu, nachlazení na plod - formy letáků do průkazky

2. Snížení škod způsobených alkoholem, tabákem a drogami

2.1 Bude řešena problematika závislostí na alkoholu

2.1.1 Podporovat vznik Adiktologické ambulance

2.2 Bude řešena problematika závislostí na drogách

2.2.1 Budou podporovány organizací působící v této oblasti
2.2.1.1 Podpora Kontaktního centra PREVENT Strakonice
2.2.1.2 Podpora terénního programu Jihočeský streetwork PREVENT

2.3 Bude řešena problematika závislosti na tabáku a jiné závislosti

2.3.1 Podpora odvykání kouření
2.3.1.1 Poradna - odvykání kouření
2.3.1.2 Spolupráce v oblasti odvykání kouření (MěÚ, školy, nemocnice, poradny, neziskovky

3. Snížení výskytu konkrétních onemocnění

3.1 Budou realizována opatření cílená na snížení výskytu neinfekčních onemocnění

3.1.1 Realizovat opatření směřující ke snížení výskytu civilizačních chorob
3.1.1.1 Pojízdné testy z krve, měření tlaku, hůadiny cukru
3.1.1.2 Primární prevence (výživa, pohybová aktivita, kouření, alkohol, drogy)
3.1.2 Provádět prevenci nadměrného slunění
3.1.2.1 Evropský den melanomu
3.1.2.2 Zastínění odpočinkových míst, dětských hřišť, pískovišť apod.
3.1.2.3 Zvýšit informovanost a osvětu mezi obyvateli města
3.1.3 Podpořit zajištění péče chybějících specialistů ve Strakonicích
3.1.3.1 Urolog (léčba prostaty)
3.1.3.2 Dětský psychiatr
3.1.3.3 Ordinace léčby bolesti

3.2 Budou realizována opatření cílená na snížení výskytu infekčních onemocnění

3.2.1 Realizovat preventivní opatření proti šíření infekčních chorob
3.2.1.1 Řešení problematiky sexuálně přenosných chorob
3.2.1.2 Podpora programů a služeb v oblasti minimalizace zdravotních rizik u uživatelů drog (poradenství, výměnné a likvidační programy injekčního materiálu pro uživatele drog)

4. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

4.1 Bude zkvalitňován systém výchovy v první pomoci u všech skupin obyvatelstva

4.1.1 Podporovat prevenci úrazů a výuku první pomoci
4.1.1.1 Výuka první pomoci všech věkových kategorií prostřednictvím ČČK
4.1.1.2 Osvěta prevence úrazů

5. Zlepšení duševního zdraví

5.1 Bude podporována prevence duševních onemocnění

5.1.1 Zlepšení informovanosti o problematice duševních onemocnění

6. Zdravé místní životní podmínky, trvale udržitelné zdraví jedince i společnosti

6.1 Bude propagováno téma zdraví a zdravého životního stylu (prevence)

6.1.1 Zvyšovat odpovědnost za vlastní zdraví
6.1.1.1 Pas zdravého života
6.1.2 Zkvalitňovat propagaci tématu zdraví
6.1.2.1 Informování o zdravém životním stylu různými způsoby (Zpravodaj, bulletin Zdravé město apod.)
6.1.2.2 Komunikace dlouhodobosti dopadů opatření (dlouhodobost naplnění cílů)
6.1.2.3 Podpora alternativních nabídek, aktivit

6.2 Budou zlepšovány společenské determinanty zdraví

6.2.1 Řešit negativní demografický vývoj (stárnutí populace) ve Strakonicích

6.3 Bude zlepšován stav životního prostředí pro zdraví

6.3.1 Zdravé a bezpečné životní prostředí
6.3.1.1 Častější sekání trávy
6.3.1.2 Odvoz odpadu
6.3.1.3 Řešení exhalací, především z aut
6.3.1.4 Podpora pití kohoutkové vody obecně
6.3.1.5 Vytrvat v péči o zeleň + její rozvoj

6.4 Budou realizovány komunitní programy a kampaně zaměřené na podporu zdraví a udržitelného rozvoje a spolupráci místních partnerů

6.4.1 Realizovat program Zdravé město a místní Agenda 21
6.4.2 Realizovat kampaň Dny zdraví