Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
www stránky

Roudnice nad Labem

Názvy hierarchických úrovní
1. "Pilíř"
1.1 "Specifický cíl"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Roudnice nad Labem 2016-2025

1. Sociální pilíř

1.1 Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu v oblasti sportu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace

1.2 Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu v oblasti kultury a podporovat kulturní akce

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění
XV.c propagace a marketing kultury

1.3 Zajistit kvalitní vzdělání

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání

1.4 optimalizovat sociální služby a zdravotní péči a podporovat sociální začleňování a bezpečnost občanů Roudnice nad Labem

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
IX.d sociální infrastruktura
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XVI.d dostupné bydlení
XX.b kriminalita a prevence kriminality

1.5 Vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bydlení a zvýšit kvalitu a atraktivitu bydlení

Deskriptory:
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba

2. Ekonomický pilíř

2.1 Zajistit koordinované řízení rozvoje cestovního ruchu

Deskriptory:
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

2.2 Zvýšit kvalitu a rozšířit infrastrukturu a produkty cestovního ruchu

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
XIV.b služby cestovního ruchu

2.3 Zajistit spolupráci středních škol a podniků

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání

2.4 Rozvinout komunikaci mezi městem a podnikateli a podporovat místní podnikatelský sektor

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.c služby pro podnikání

3. Environmentální pilíř

3.1 Uplatňování koncepčního přístupu vedoucího k většímu komfortu mobility občanů a firem ve městě a jeho okolí

Deskriptory:
XI.f inteligentní dopravní systémy
XI.i mobilita

3.2 Dosáhnout vhodné dělby mezi druhy dopravy s důrazem na udržitelný rozvoj města a komfort občanů

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.k nemotorová doprava
XII.a ochrana ovzduší a klimatu

3.3 Zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

3.4 Důsledně oddělit dešťovou vodu od vod odpadních a zajistit protipovodňovou ochranu města

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod

3.5 Zlepšit kvalitu ovzduší a podporovat snižování emisí

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu

3.6 Dosáhnout ekologicky šetrného odpadového hospodářství s důrazem na jeho ekonomickou efektivitu

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3.7 Zvýšit počet a zlepšit kvalitu zelených ploch ve městě

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.d regenerace znečištěných oblastí
XII.g omezování hluku a vibrací

3.8 Snížit energetickou náročnost města, zajistit management a zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
II.e obnovitelné zdroje energie