Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

Indikátor

tisk
i

Výdaje na sociální služby - suma

Deskriptory:
IX. Sociální služby
Poskytovatel indikátoru: Ministerstvo financí
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Systém sociálních služeb je v České republice upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách („zákon o sociálních službách“), a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Sociální služby nabízejí pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci ve formě, která zaručuje zachovávání lidské důstojnosti, ctí individuální lidské potřeby a současně posiluje schopnost sociálního začleňování každého jednotlivce do společnosti v jeho přirozeném sociálním prostředí.
Důležitým principem systému sociálních služeb je možnost kombinace různých druhů
služeb a také kombinace služeb s pomocí a podporou ze strany rodiny či jiných blízkých osob.Sociální služby jsou poskytovány přibližně 700 000 klientům, tj. cca 7% populace České republiky. Síť sociálních služeb není na území ČR zcela rovnoměrná. Služby jsou lépe dostupné v městských aglomeracích.
***
Zdroj dat: Státní pokladna
Správce: ÚŘAD Ministerstvo financí
Poznámka ke zdroji dat:
Databáze MF ČR – Monitor (viz  monitor.statnipokladna.cz/2018/)
MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Indikátor zahrnuje vybrané položky pododdílu "Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti (43), a to: Sociální poradenství (431), Sociální péče a pomoc dětem a mládeži (432), Sociální péče a pomoc manželství a rodinám (433), Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc (434), Služby sociální péče (435) a Služby sociální prevence (437). Výsledný indikátor je suma výdajů těchto 6 pododdílů.
Jednotka:
Interpretace indikátoru:

Sociální služby jsou financovány vícezdrojově. Celkové náklady systému sociálních služeb činily např. v roce 2009 přibližně 26 mld. Kč, tj. přibližně 0,72 % HDP. Na celkových nákladech se klienti svými úhradami podílejí 35 %, územní samosprávy 25 %, státní rozpočet 30 % a fondy veřejného zdravotního pojištění 3 % (obvykle při souběhu zdravotní a sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením).(MPSV, Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči).

loading
loading
loading


Zpět