Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

Indikátor

tisk
i

Území s překročením imisního limitu
Area with exceeded pollution limit

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
Poskytovatel indikátoru: Český hydrometeorologický ústav
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Znečištění ovzduší je jedním z faktorů, který se spolupodílí na ovlivnění lidského zdraví. Může se projevit výskytem nebo zhoršením subjektivních obtíží nebo objektivních poruch zdraví, na kterých se může určitou měrou podílet expozice látkám z ovzduší cestou dýchacího ústrojí. Za posledních několik desítek let byla nashromážděna řada důkazů o působení znečištěného ovzduší na lidské zdraví i na zdraví ekosystémů.

Odhady zdravotních rizik, na kterých se podílí expozice populace konkrétním znečišťujícím látkám z venkovního ovzduší byl zpracován pro jednotlivé látky (NO2, PM10, As, Cd, Ni, benzen a BaP) pro celou ČR. Dlouhodobě nejzávažnějším problémem zůstávají  suspendované částice (PM10 a PM2,5) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU/BaP).  

Hodnocení kvality ovzduší se provádí s ohledem na ochranu zdraví populace a na ochranu ekosystémů a vegetace. V roce 2018 bylo jako oblast s překročením imisních limitů vymezeno 12,7 % území ČR, kde žije přibližně 36 % obyvatel. V rámci ČR však existují značné regionální rozdíly v kvalitě ovzduší.

Z hlediska ochrany nejhodnotnějších přírodních lokalit ČR je vyhodnocováno i překročení imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO. V r. 2018 došlo k překročení alespoň jednoho z těchto limitů na 70,5 % území NP a CHKO. ***
Popis dat: Data ČHMÚ o polutantech v ovzduší, které - s příslušnou dobou průměrování - zaznamenaly v daném roce překročení v plošném hodnocení ČHMÚ s výjimkou ozonu. V posledních letech se jedná zejména o prachové částice PM10 a PM2,5; a benzo(a)pyren (BaP), ale každý rok se daný výčet může změnit.
Správce: Český hydrometeorologický ústav
Poznámka ke zdroji dat:
Znečištění ovzduší na území České republiky (Grafická ročenka )
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Územím s prekročením imisního limitu (dříve oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší) se rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu jedné nebo více látek. Nezbytným  podkladem  pro  vymezení  takových území jsou  legislativně  určené  imisní limity znečištění ovzduší.  Indikátor zahrnuje nejvýznamnější znečišťující látky, zejména prachové částice PM10 a PM2,5; benzo(a)pyren, dále SO2, NO2, benzen a další látky. Indikátor zahrnuje všechny veličiny (s příslušnou dobou průměrování) , které zaznamenaly v daném roce překročení v plošném hodnocení ČHMÚ s výjimkou ozonu. Vyjadřuje tzv. celkový souhrn překročení za  kalendářní rok.

Indikátor vyjadřuje velikost plochy územního celku (v tomto případě správního obvodu obce s rozšířenou působností - SO ORP) vyjádřenou jako % plochy územního celku, na které došlo v kalendářním roce k překročení imisního limitu jedné nebo více sledovaných látek.


TABULKA
Jednotka:
%
Časová dostupnost dat (časová řada): 2000 - 2018
Frekvence zjišťování dat: ročně
Interpretace indikátoru:

Z důvodu návaznosti na hodnocení v předešlých letech byla vymezena i území s překročením imisních limitů stanovených bodem 1 přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dříve oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, tzv. OZKO), a území s překročením imisních limitů stanovených bodem 3 přílohy č. 1 téhož zákona (dříve oblasti s překročením cílových imisních limitů bez zahrnutí ozonu). Vývoj plochy oblastí, dříve nazývaných OZKO, je dán zejména nadlimitním znečištěním ovzduší částicemi PM10 a do určité míry kopíruje trend jejich koncentrací. Vývoj nadlimitních ploch oblastí je dán nadlimitním znečištěním ovzduší benzo[a]pyrenem. Při hodnocení koncentračních úrovní polí ročních průměrných koncentrací benzo[a]pyrenu je však nezbytné brát v úvahu větší nejistotu odhadu u této škodliviny.

Spolehlivost indikátoru, nejistoty apod.:

Při hodnocení koncentračních úrovní polí ročních průměrných koncentrací benzo[a]pyrenu je nezbytné brát v úvahu větší nejistotu odhadu u této škodliviny.

Prezentace indikátoru:

Indikátor má numerickou podobu - možno vyjádřit číselně v podobě tabulky nebo grafu. Mapa oblastí s překročením alespoň jednoho imisního limitu (bez zahrnutí přízemního ozonu) podává ucelenou informaci o kvalitě ovzduší na území ČR.

loading
loading
loading


Zpět