Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

.. z databázové knihovny

Nově vložené dokumenty

Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

1849 aktuálních strategií

z toho:

- 62 na mezinárodní úrovni
- 288 na národní úrovni ČR
- 266 na úrovni regionální
- 197 na úrovni oblastní
- 1036 na úrovni místní

.. a dalších 857 v archivu

Česká republika 2030 - pracovní verze k připomínkám (2016)

Vítáme Vás na stránkách elektronické konzultace ke strategickému dokumentu Česká republika 2030. Předkládáme vám k připomínkám návrh strategického dokumentu v té podobě, v jaké jej vzala na vědomí na svém 31. zasedání Rada vlády pro udržitelný rozvoj dne 18. července 2016. Do 26. srpna 2016 se zde můžete vyjádřit k jejím jednotlivým částem.

Verzi draftu pro tisk je možné si stáhnout zdePamatujte  však, že udržitelnější je dokument netisknout.

Připomínkovat strategii zde

O strategii a její přípravě

Česká republika 2030 je koncipována jako zastřešující strategický dokument České republiky a navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky (2010). Stanovuje dlouhodobé priority rozvoje České republiky do roku 2030, které pomohou zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. Podrobný popis kontextu vzniku a přípravy strategického dokumentu naleznete zde.

Dříve, než začnete připomínkovat, rádi bychom připomněli/představili základní účel dokumentu:

  1. Stanovuje základní priority a strategické cíle rozvoje České republiky.
  2. Vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni.
  3. Je příspěvkem České republiky k naplňování globální rozvojové strategie Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj Organizace spojených národů a navazuje na úsilí o udržitelný rozvoj na úrovni Evropské unie.
  4. Nenahrazuje sektorové strategické dokumenty, ale s důrazem na jejich provázanost ukazuje oblasti, které jsou rozhodující z hlediska dlouhodobého rozvoje České republiky.
  5. Konkrétní kroky k naplnění strategických cílů jsou v gesci příslušných ministerstev, Úřadu vlády České republiky a samozřejmě místních a krajských samospráv.

Dokument proto nenařizuje konkrétní opatření ani neformuluje jasné cesty vedoucí k naplnění jednotlivých cílů. Ty se vždy nutně skládají z podmnožiny opatření na mnoha úrovních (legislativní, finanční, strategické).

Jak připomínkovat předložený dokument

Návrh strategického dokumentu je poměrně obsáhlý. Dokument je pro snadnější orientaci členěn do číslovaných odstavců. Ke každému z těchto odstavců je možné přidat komentář.

Není nutné dokument přečíst a připomínkovat naráz. Můžete své připomínky přidávat k jednotlivým částem. Právě proto je třeba se pro vložení každého komentáře znovu identifikovat. Nebude-li identifikace připomínkujícího dostatečně jasná, vyhrazují si zpracovatelé právo nebrat na komentář zřetel.

Budeme vděčni za Vaše připomínky týkající se věcné přesnosti, logické koherence a srozumitelnosti celého textu.

[V hranatých závorkách] jsou značeny provazby na jiné části dokumentu.

Vzhledem k pokročilé fázi přípravy dokumentu není možné měnit strukturu dokumentu či doplňovat nové klíčové oblasti. Upozorňujeme, že na připomínky tohoto charakteru nebude brán zřetel. Kapitola Dopad globálních megatrendů na klíčové oblasti bude doplněna během září 2016, není ji tedy možné připomínkovat.

Žádáme Vás tedy, abyste během připomínkování celého dokumentu a strategických cílů měli na zřeteli zvláště účel dokumentu a jeho funkci jako pomyslného svorníku návazných strategických dokumentů. Z toho může plynout obecnost některých cílů, které se snad mohou někomu jevit jako příliš vágní. Přesto pro účely tohoto dokumentu je třeba je formulovat tak, aby se jejich platnost nevyčerpala přijetím jednoho opatření.

 

Veřejná participace na přípravě ČR 2030 – Budoucí aktivity

 

Veřejná participace na přípravě ČR 2030 – Proběhlé aktivity