Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Praha-Libuš
Praha-Libuš
www stránky

Praha-Libuš

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Opatření"
1.1.1 "Projekt (v Akčním plánu)"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje městské části Praha-Libuš (2009)

1. ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A OBSLUŽNOSTI

Snížit dopady extrémní zátěže hlavních ulic (resp. snížit tuto zátěž samotnou) a zvýšit bezpečnost v dopravě na všech ulicích v městské části

1.1 Eliminace zatížení komunikací silniční dopravou

Deskriptory:
XI.j bezpečnost v dopravě
Popis / Komentář:
Pro aktivity identifikované v rámci této oblasti by bylo možné využít alespoň částečně podporu následujících programů: - OPPK, prioritní osa 2 Životní prostředí, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území: V rámci této oblasti podpory lze např. realizovat projekty zaměřené na snížení hlukové zátěže.... »

1.1.1 Iniciace urychlení výstavby východního obchvatu Libuše a Písnice
Náměty / Záměry:
- iniciace vlastního jednání o výstavbě (navržen v ÚP), iniciace jednání o pozemkových úpravách v trase obchvatu
- krátkodobě obchvat Písnice (hotová projektová dokumentace) s cílem zprovoznění v návaznosti na jižní část Pražského okruhu, dlouhodobě obchvat Libuše
- lobbing ve spolupráci s dalšími MČ na jižním okraji Prahy
- v rámci této aktivity přijetí usnesení Zastupitelstva MČ
1.1.2 Realizace drobných dopravních opatření vedoucích k odstranění kolizních míst v silniční síti vč. vedlejších ulic
Náměty / Záměry:
- instalace dopravních značek a opatření zamezujících průjezdu ulicí nebo snižujících rychlost vozidel ve vedlejších ulicích
- úseková měření rychlosti a další opatření zaměření na snížení rychlosti na hlavních ulicích
- prověření koordinace světelných křižovatek
- dokončení výstavby kruhové křižovatky Kunratická spojka-Libušská
- řešení odbočky z Libušské ulice do areálu Sapa a zejména jejího napojení na Kunratickou spojku
1.1.3 Zvýšení bezpečnosti chodců v silniční dopravě
Náměty / Záměry:
- monitoring kritických míst z hlediska bezpečnosti
- zvýšení bezpečnosti chodců na vedlejších (zklidněných) ulicích
- zvýšení bezpečnosti dětí v ulicích v okolí ZŠ Meteorologická (již se realizuje úprava přechodu pro chodce) a ZŠ Písnice (rekonstrukce okolních ulic)
- výstavba a úpravy chodníků v Písnici a bezpečnostní opatření ve prospěch chodců (projektová dokumentace dokončena, podstatné je získání peněz)

1.2 Rekonstrukce a úpravy povrchu komunikací

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
Popis / Komentář:
Zejména v Písnici existuje řada vedlejších ulic, které mají nekvalitní, rozbitý, případně nezpevněný povrch. V nevyhovujícím stavu je také písnický úsek Libušské ulice, která je nejdůležitější silniční komunikací na území městské části. Přestože rekonstrukce povrchu ulic spadá do kompetence hl.m. Prahy, lze nevyhovující až havarijní stav povrchu některých vozovek označit za podstatný problém i z hlediska správy městské části Praha-Libuš.

1.2.1 Zpevnění povrchu vedlejších komunikací zejména v Písnici, částečně i v Libuši
Náměty / Záměry:
- iniciace jednání s investorem (Hl.m. Prahou) o rekonstrukci komunikací (koordinace s aktivitami v rámci opatření 1.1)
1.2.2 Rekonstrukce Libušské ulice v Písnici
Náměty / Záměry:
- iniciace urychlení rekonstrukce druhého úseku Libušské ulice na území MČ (investorem Hl.m. Praha) vč. rekonstrukce související technické infrastruktury (odvodnění apod.)

1.3 Optimalizace kapacity parkovacích míst

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
Popis / Komentář:
Zvýšit počet veřejně dostupných parkovacích míst v lokalitách s nedostatečnými možnostmi parkování

1.3.1 Zvýšení kapacity parkovacích míst v Sídlišti Písnice
Náměty / Záměry:
- zkapacitnění (rozšíření) vybraných ulic, aby bylo možné příčné stání (s vědomím problému s vlastnictvím pozemků i komunikací ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy)
- prověření případného zavedení jednosměrného provozu v některých ulicích
- iniciace výstavby komerční hlídané parkovací plochy nebo získání nevyužívaného parkoviště od hl.m. Prahy
1.3.2 Optimalizace parkování v centrální části Libuše
Náměty / Záměry:
- označení příjezdu k málo využívanému parkovacímu domu na Dobronické ulici
- možnost zpoplatnění dlouhodobého parkování (přes 30 nebo 60 minut), zejména na hlavním parkovišti před Úřadem MČ

1.4 Optimalizace dopravní obslužnosti MHD

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
Popis / Komentář:
Zvýšit využitelnost a atraktivnost městské hromadné dopravy pro obyvatele a návštěvníky městské části a zaměstnance místních firem

1.4.1 Uspořádání jednání na téma rozvoje městské hromadné dopravy na území městské části Praha-Libuš s Magistrátem hl.m. Prahy, Ropidem a Dopravním podnikem hl.m. Prahy s účastí veřejnosti
Popis / Komentář:
První kulatý stůl na toto téma se konal 22. října 2009.

1.4.2 Zasílání dopisů se stanoviskem Zastupitelstva/Rady MČ k rozvoji městské hromadné dopravy na území městské části organizaci Ropid
1.4.3 Iniciace zvýšení frekvence vybraných spojů
Náměty / Záměry:
- napojení na Jižní Město a Modřany (zejména Modřany představují pro Libuš a Písnici obslužné centrum komerčních i veřejných služeb)
- prověření možnosti zkrácení intervalů linky 113 zejména v odpolední špičce, ale i mimo ni (popřípadě prodloužení linky 171)
- posílení obslužnosti Písnice o víkendu
1.4.4 Iniciace prověření návaznosti autobusových linek
Náměty / Záměry:
- iniciace možnosti úprav časování a vzájemné návaznosti zejména linek 113/165 a 198
1.4.5 Úpravy zastávek MHD
Náměty / Záměry:
- dílčí stavebně-technické úpravy zastávek za využití finančních prostředků Dopravního podniku hl.m. Prahy
1.4.6 Prosazení včasné výstavby linky metra D přes Libuš do Písnice a tramvajové trati do Libuše
Náměty / Záměry:
- lobbing městských částí z jihu Prahy s cílem prosazení stavby linky metra D před linkou A nebo alespoň uspíšení výstavby linky D
- prosazení výstavby tramvajové trati Modřany-Libuš (nezávisle na prosazování výstavby metra)

1.5 Další výstavba infrastruktury pro cyklisty

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
Popis / Komentář:
Zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu zejména s ohledem na její každodenní využitelnost a bezpečnost cyklistů
Pro aktivity identifikované v rámci tohoto cíle by bylo možné využít alespoň částečně z následujících programů:
- Státní fond dopravní infrastruktury, program Výstavba a údržba cyklistických stezek: V rámci tohoto programu lze podpořit komplexní výstavbu cyklistických stezek vč. navazující infrastruktury.

1.5.1 Využití generelu cyklistických tras
1.5.2 Dostavba cyklistické stezky do Modřan a Cholupic
Náměty / Záměry:
- parametry a trasování dle Generelu cyklistických tras na území městské části Praha-Libuš
- vč. možnosti využití pro pěší, odstranění konfliktu s pěší dopravou
- s kvalitním vyřešením křížení se silničními komunikacemi
1.5.3 Výstavba dalších cyklistických stezek, příp. tras dle Generelu cyklistických tras na území městské části Praha-Libuš (v návaznosti na rekreační cíle, rozvoj občanské vybavenosti, dojížďkové trasy apod.)
Náměty / Záměry:
- výstavba vlastních cyklistických stezek (např. směr Kamýk, Krčský les, Kunratice, Hodkovice, Dolní Břežany)
- výstavba související infrastruktury (parkování pro kola, stojany na jízdní kola u pošty, obchodů, škol apod., přesun parkovacích kapacit pro motorová vozidla apod.)
1.5.4 Jednání o odkupu či výměně pozemků v trasách cyklistických stezek
Náměty / Záměry:
- vytipování dotčených pozemků
- iniciace jednání
- odkup nebo výměna pozemků

2. ZKVALITNĚNÍ PROSTŘEDÍ A KOORDINACE ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Popis / Komentář:
Zlepšit fyzický a technický stav a čistotu veřejných prostranství a objektů s obslužnými funkcemi a zajistit harmonický územní (prostorový) rozvoj vycházející z usměrňování nové výstavby a péče o životní prostředí

2.1 Revitalizace veřejných prostranství

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
Popis / Komentář:
Zajistit revitalizaci zanedbaných lokalit a dlouhodobou udržitelnost a čistotu veřejných prostranství v městské části. Pro aktivity identifikované v rámci tohoto cíle by bylo možné využít alespoň částečně podporu následujících programů: - OPPK, prioritní osa 2 Životní prostředí, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území: V rámci této oblasti podpory lze např.... »

2.1.1 Nepřímá podpora revitalizace prostranství na sídlišti Písnice
Náměty / Záměry:
- iniciace jednání ohledně revitalizace prostranství, která nejsou v majetku města (jednání s ČEZ)
- nepřímá podpora revitalizace ploch v majetku dalších subjektů, jednání, upozorňování, nabídka pomoci majitelům dotčených pozemků
2.1.2 Úprava veřejných prostranství v Libuši a Písnici (za využití podkladů vzniklých v rámci projektu Zelená zóna Písnice)
Náměty / Záměry:
- revitalizace dětských hřišť a sportoviště Skalská
- revitalizace a pravidelná údržba veřejné zeleně a parků vč. veřejného osvětlení a městského mobiliáře
2.1.3 Instalace bezpečnostních kamer na vybraná místa
Náměty / Záměry:
- identifikace míst se zvýšeným výskytem vandalismu
- instalace bezpečnostních kamer napojených na služebny městské policie
- dlouhodobá a pravidelná spolupráce s městskou policií při řešení problému vandalismu
2.1.4 Zamezení vzniku černých skládek (např. formou instalace monitorovacích zařízení)

2.2 Rekonstrukce zanedbaných objektů

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
Popis / Komentář:
Zlepšit stav a vzhled budov v majetku městské části a podnítit zlepšení stavu objektů v majetku jiných subjektů. Pro aktivity identifikované v rámci tohoto cíle by bylo možné využít alespoň částečně podporu následujících programů (pravděpodobně však objekty v Libuši nesplní podmínky pro to, aby mohly být označeny za „brownfield“):... »

2.2.1 Rekonstrukce některých budov v majetku MČ
Náměty / Záměry:
- dokončení koncepce majetku MČ
- zateplení a další dílčí rekonstrukce budov ve správě MČ vč. školních budov
- rekonstrukce objektu Libušská čp. 1 (jeho využití pro obslužné veřejné i komerční služby vč. umístění části úřadu MČ je řešeno v prioritě 4)
- rekonstrukce parkovacího domu v Dobronické ulici (jeho využití je řešeno v prioritě 1)
2.2.2 Rekonstrukce soukromých objektů na Libušské ulici a v jejím okolí
Náměty / Záměry:
- nepřímé intervence, upozorňování, nabídka pomoci majitelům budov

2.3 Vytváření míst setkávání a centrálních míst

Deskriptory:
XV. Kultura
Popis / Komentář:
Zlepšení vybavenosti, atraktivity a městotvorné funkce centrálních míst a lokálních míst pro setkávání obyvatel. Pro aktivity identifikované v rámci tohoto cíle by bylo možné využít alespoň částečně podporu následujících programů: - OPPK, prioritní osa 2 Životní prostředí, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území: V rámci této oblasti podpory lze např.... »

2.3.1 Možnost vzniku nového centrálního prostoru jižně od Sídliště Písnice (za využití podkladů vzniklých v rámci projektu Zelená zóna Písnice)
Náměty / Záměry:
- z dlouhodobého pohledu možnost propojení Libuše a Písnice a vzniku skutečného centrálního prostoru (náměstí apod.)
- zanesení do připravovaného ÚP hl.m. Prahy
2.3.2 Revitalizace centrálního prostoru v Libuši (za využití podkladů vzniklých v rámci projektu Zelená zóna Písnice)
Náměty / Záměry:
- prověření potřeb a možností prostoru kolem křižovatky Libušská-Dobronická vč. majetkových poměrů a návrhu jejich řešení
- prověření možného využití objektu na adrese Libušská čp. 1 (vypsáno VŘ na funkční využití – na návrzích se budou podílet VŠ studenti)
- možnost sloučení objektu Libušská čp. 1 s budovou úřadu, rozšíření pošty, kombinace komerčních i veřejných služeb
- rekonstrukce zeleně na pozemku mezi objektem Libušská čp. 1 a současnou budovou Úřadu MČ
2.3.3 Vytvoření lokálních míst setkávání (za využití podkladů vzniklých v rámci projektu Zelená zóna Písnice)
Náměty / Záměry:
- stavební opatření vedoucí ke vzniku zklidněných a pěších zón, menších parků apod. v různých lokalitách MČ
- vybavení těchto míst mobiliářem

2.4 Posílení regulace výstavby

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
Popis / Komentář:
Zamezit nadměrnému extenzivnímu rozvoji nové výstavby a zajistit její regulaci z hlediska kvantity (rozsahu nových zastavěných ploch) i kvality (vytyčením parametrů, které nová zástavba může mít).

2.4.1 Regulace výstavby zejména výškových obytných domů
Náměty / Záměry:
- jednání s investory a dotčenými úřady (odbory Magistrátu hl.m. Prahy apod.)
2.4.2 Iniciace vzniku regulačních plánů
Náměty / Záměry:
- jednání s pořizovatelem regulačních plánů (hl.m. Prahou)
2.4.3 Systematický monitoring investičních záměrů na území MČ
Náměty / Záměry:
- průběžné konzultace s investory a úřady
- organizace veřejných projednání, na základě nichž bude MČ zasílat oficiální stanoviska orgánům, které mají povolování a regulaci výstavby ve své kompetenci (stavební úřady, Magistrát hl.m. Prahy)
- u záměrů MČ i jiných subjektů veřejná projednání už před zadáním projektů (výstup projednání = podklad pro zadání) a pak před dokončením projektové dokumentace

3. REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Popis / Komentář:
Energetická náročnost je jednou z významnějších problémových oblastí životního prostředí v městské části Praha-Libuš. Současný stav budov v majetku městské části způsobuje nadměrnou spotřebu energií. Spotřeba energie vč. tepla v MČ Praha-Libuš je přitom na hranici kapacity příslušných inženýrských sítí. Problém představují i deficity v informovanosti zaměstnanců Úřadu MČ i obyvatel ohledně možností energetických úspor.... »

3.1 Snížení spotřeby energie

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
Popis / Komentář:
Snížit energetickou náročnost budov v majetku městské části a zefektivnit chování uživatelů těchto budov ve smyslu energetických úspor. Pro aktivity identifikované v rámci tohoto cíle by bylo možné využít alespoň částečně podporu následujících programů:... »

3.1.1 Snížení energetické náročnosti budov v majetku MČ
Náměty / Záměry:
- instalace plastových tepelně-izolačních oken, rekonstrukce kotelen, přechod na plynové vytápění, zateplení obvodových zdí u budov mateřských škol
- zpracování energetického auditu budov mateřských a základních škol
- zpracování průkazu energetické náročnosti budov, které budou rekonstruované
- realizace EPC projektů
- snížení energetické náročnosti spotřebičů (úsporné žárovky, u nových spotřebičů volba energetické třídy A nebo vyšší, při pořizování nových PC volit napájecí zdroje s vysokou účinností...)
- vytvoření návodu na energeticky šetrné užívání budov
3.1.2 Efektivní užívání budov a chování uživatelů
Náměty / Záměry:
- dodržování standardních zásad energeticky úsporného chování (nevytápět místnosti, které se nepoužívají, tempetovat ty, které se používají občasně, zbytečně nesvítit, účinně větrat, vypínat nepoužívané elektrospotřebiče atd.).

3.2 Rozšíření využití obnovitelných zdrojů energie

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
Popis / Komentář:
Zavést obnovitelné zdroje energie ve vhodných budovách v majetku městské části a tím současně přispět k energetické osvětě obyvatel. Pro aktivity identifikované v rámci tohoto cíle by bylo možné využít alespoň částečně podporu následujících programů:... »

3.2.1 Identifikace vhodných budov pro instalaci obnovitelných zdrojů energie
3.2.2 Realizace projektu instalace fotovoltaických systémů na střechách budov v majetku MČ, např. formou PPP
3.2.3 Demonstrační instalace obnovitelných zdrojů (např. solární systém pro ohřev vody v objektu Libušská čp. 1)

3.3 Zavedení energetického managementu a rozšíření osvěty

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
VI.i celoživotní učení
Popis / Komentář:
Posílit koordinaci politiky městské části v oblasti energetiky a zvýšit motivaci a osvětu obyvatel pro odpovědné nakládání s energiemi. Pro aktivity identifikované v rámci tohoto cíle by bylo možné využít alespoň částečně podporu následujících programů:... »

3.3.1 Energetický management - zavedení evidence a vyhodnocování dat do praxe, stanovení odpovědnosti konkrétních osob za sběr dat, jejich zpracování a vyhodnocování
3.3.2 Vytvoření širšího energetického týmu, doplnění vzdělání/kompetencí energetického týmu
3.3.3 Motivace (příspěvkových organizací, zaměstnanců úřadu) k realizaci úspor energie
3.3.4 Vytvoření fondu pro podporu úspor energie a OZE v rámci MČ
3.3.5 Pořádání osvětových akcí pro veřejnost, např. Dny zdraví a udržitelné energetiky
3.3.6 Pořádání osvětových akcí pro děti, např. kampaň DISPLAY na ostatních budovách ZŠ a MŠ
3.3.7 Informování veřejnosti o možnostech získání dotace na energeticky úsporná opatření a OZE (např. program Zelená úsporám - základní informace)
3.3.8 Informační materiály pro zaměstnance úřadu zaměřené např. na užívání budov - větrání, osvětlení

4. POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI A KVALITY ŽIVOTA

Popis / Komentář:
Posílit sociální soudržnost a zvýšit kvalitu života v městské části Praha-Libuš prostřednictvím rozvoje kulturního, sportovního a volnočasového vyžití, zlepšení soužití s cizinci a národnostními menšinami a zkvalitnění podmínek v základním školství.

4.1 Rozvoj možností kulturního, sportovního a volnočasového vyžití

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XV. Kultura
Popis / Komentář:
Zlepšit dostupnost příležitostí pro kulturní, sportovní a volnočasové vyžití a optimalizovat a diverzifikovat nabídku kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v souladu s poptávkou cílových skupin.

4.1.1 Zlepšení dostupnosti sportovních, kulturních a volnočasových zařízení mimo území MČ a rozšíření nabídky těchto zařízení na území MČ
Náměty / Záměry:
- informování o možnostech volnočasového, sportovního i kulturního vyžití v MČ Praha – Libuš i mimo její území, prostřednictvím zařazení nabídky těchto zařízení do komunikačních nástrojů MČ (především odkazy na webových stránkách, v místním časopise)
- propagace pořádaných aktivit na území MČ i v okolních MČ (zejména prostřednictvím webových stránek)
- pozn.: iniciace zlepšení dopravní obslužnosti vybraných částí Prahy, tj. zejména iniciace zvýšení frekvence některých spojů a prověření návaznosti některých linek bude řešena v Prioritě 1
4.1.2 Optimalizace využívání prostor škol a klubů pro sportovní, kulturní a volnočasové vyžití a další mimoškolní činnost
Náměty / Záměry:
- analýza poptávky po kulturních, sportovních a volnočasových aktivitách jednotlivými cílovými skupinami v MČ, včetně zpracování koncepce rozvoje sportovišť (hřišť, hal, dopravního hřiště apod.)
- optimalizace nabídky kulturních, sportovních a volnočasových aktivit na základě realizované analýzy
- rozšíření možnosti využití budov v majetku MČ pro sportovní, kulturní a volnočasové využití
- rozšíření nabídky pro komerční využití těchto prostor v oblasti sportovního, kulturního a volnočasového využití

4.2 Zlepšení soužití s cizinci a národnostními menšinami

Deskriptory:
VIII. Sociální začleňování
Popis / Komentář:
Zlepšit soužití s cizinci a národnostními menšinami žijícími na území MČ Praha-Libuš a podpořit jejich integraci. Pro aktivity identifikované v rámci tohoto cíleby bylo možné využít alespoň částečně podporu následujících programů: - Programy MŠMT Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy a Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR. V jejich rámci lze podpořit např.... »

4.2.1 Zvýšení kompetencí veřejné správy pro jednání s cizinci a národnostními menšinami
Náměty / Záměry:
- zapojení asistentů či překladatelů ve veřejné správě a oblastech v kompetenci MČ (např. školství)
- školení pracovníků veřejné správy pro jednání s cizinci a národnostními menšinami
- hlubší analýza soužití odlišných kultur, která navrhne konkrétní opatření pro posílení integrace a předcházení potenciálních rizik plynoucích ze soužití
4.2.2 Zlepšení vzájemné informovanosti a odstraňování jazykových a sociálních bariér mezi českou komunitou a cizinci a národnostními menšinami
Náměty / Záměry:
- pořádání společných „akcí dvou kultur“ (den vietnamské kultury apod.)
- informování na webu městské části, v místním časopise
- sociální a právní poradenství cizincům a národnostním menšinám, případně i české komunitě
- pořádání kurzů (jazykových, společenského chování apod.) pro cizince a příslušníky národnostních menšin
4.2.3 Posílení aktivního přístupu k řešení problémů soužití české komunity a cizinců a národnostních menšin
Náměty / Záměry:
- navázání intenzivnější spolupráce s relevantními neziskovými a výzkumnými organizacemi
- podpora činnosti relevantních neziskových a výzkumných organizací (např. pronájem sálů, nabídka prostoru v časopise, příp. granty)
- využití partnerství se stávajícími partnerskými městy i pro přenos zkušeností v oblasti posílení integrace cizinců a národnostních menšin (např. tematické stáže), případně navázání partnerství s některým vietnamským městem (viz priorita 4)
- pořádání diskusních fór, seminářů či konferencí zaměřených na integraci cizinců a národnostních menšin do české společnosti, televizní pořady
- zvýšení zájmu o MČ Praha - Libuš jako případového území pro výzkum integrace cizinců a národnostních menšin (zejména vietnamské komunity)
4.2.4 Trvalá spolupráce MČ Praha-Libuš s Bezpečnostním výborem Magistrátu Hl.m. Prahy (nejen v otázce soužití s menšinami)

4.3 Zkvalitnění školství

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
Popis / Komentář:
Vytvořit a udržovat optimální podmínky pro základní vzdělávání na území MČ Praha-Libuš a odstranit dílčí problémy v oblasti školství. Pro aktivity identifikované v rámci tohoto cíle by bylo možné využít alespoň částečně podporu následujících programů:... »

4.3.1 Zatraktivnění ZŠ Meteorologická
Náměty / Záměry:
- zvýšení dohledu městské policie na okolí ZŠ (ochrana dětí před sociálně-patologickými jevy)
- zatraktivnění veřejného prostranství příslušejícího k ZŠ Meteorologická
- posilování tematického nebo jiného profilování ZŠ (např. program Montessori a jeho podpora ze strany MČ) a propagace jejího zaměření směrem k cílovým skupinám (žákům a rodičům ve spádovém území)
- tlak MČ na Magistrát hl.m. Prahy v otázce přidělení většího počtu učitelských bytů pro učitele ze ZŠ Meteorologická, možná i projekt ubytovny pro učitele v rámci školy
4.3.2 Posílení nabídky středního školství
Náměty / Záměry:
- Iniciace jednání ohledně možného založení/vzniku/rozšíření středních škol

5. ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI MÍSTNÍ SPRÁVY A KOMUNIKACE S OBYVATELI

Popis / Komentář:
Zkvalitňovat činnost místní správy prostřednictvím optimalizace činnosti úřadu MČ, rozvoje spolupráce a komunikace s jinými subjekty veřejné správy, partnerskými organizacemi, obyvateli a více zapojit obyvatele do rozvoje MČ.

5.1 Optimalizace činností úřadu MČ

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
Popis / Komentář:
Zefektivnit činnost úřadu MČ prostřednictvím systematizace dotační politiky a optimalizovat využití budov v majetku MČ pro potřeby úřadu.

5.1.1 Systematizace a dlouhodobá stabilizace vyhlašování a přidělování grantů
Náměty / Záměry:
- vytvoření grantového fondu a pravidelné (a očekávatelné) vyhlašování grantů
- stanovení jasných kritérií pro přidělování grantů (stanovení jasných požadavků na charakter, kvalitu, finanční rozsah, okruh příjemců projektových záměrů atd.)
- zajištění informovanosti potenciálních příjemců o podmínkách udělování dotací (webové stránky)
- transparentní výběr založený na „soutěži“ projektů dle kvality, naplnění vytčených cílů MČ atd.
5.1.2 Optimalizace rozmístění pracovišť administrativy MČ
Náměty / Záměry:
- prověření možností přemístění některých pracovišť úřadu MČ
- pozn.: revitalizace objektu v Libušské čp. 1 a jeho využití pro potřeby úřadu MČ bude řešena v rámci priority 2

5.2 Posílení komunikace s jinými subjekty veřejné správy

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
Popis / Komentář:
Posílit komunikaci a spolupráci s relevantními subjekty veřejné správy, které řeší agendu MČ Praha – Libuš.

5.2.1 Posílení komunikace se subjekty veřejné správy sídlící mimo MČ Praha - Libuš, které mají MČ v působnosti
Náměty / Záměry:
- vytvoření přehledu o rozdělení kompetencí zúčastněných úřadů v oblasti základní agendy týkající se obyvatel MČ Praha - Libuš na webových stránkách MČ (rubrika „kde co zařídit“), případně revize rubriky „řešení životních situací“ – také viz opatření 4.4
- zprostředkování kontaktu příslušných úřadů, které mají v gesci agendu požadovanou obyvateli, v případě, že agendu nevyřizuje přímo úřad MČ
- iniciace vytvoření detašovaných pracovišť (stavební úřad, živnostenský úřad)
- iniciace větší decentralizaci části agendy veřejné správy směrem k MČ v rámci celé Prahy

5.3 Zlepšení spolupráce s partnerskými organizacemi

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
Popis / Komentář:
Zajistit rozvoj komunikace a spolupráce s partnerskými organizacemi MČ Praha-Libuš. Pro aktivity identifikované v rámci tohoto cíle by bylo možné využít alespoň částečně podporu následujících programů: - OPPK, prioritní osa 3 Inovace a podnikání, oblast podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí: V rámci této oblasti podpory lze realizovat projekty zaměřené na podporu partnerství mezi podnikatelskými a veřejnými subjekty a podporu služeb pro podnikatele.... »

5.3.1 Posílení spolupráce a zlepšení komunikace se zahraničními partnerskými městy
Náměty / Záměry:
- využití partnerství se stávajícími partnerskými městy i pro inspiraci pro řešení problémů MČ (např. přenos zkušeností v oblasti posílení integrace cizinců a národnostních menšin (např. tematické stáže)
- případné navázání partnerství s některým městem ve Vietnamu vzhledem k výraznému zastoupení vietnamské komunity
5.3.2 Posílení spolupráce s podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi
Náměty / Záměry:
- prověření možností intenzivnější spolupráce MČ a podnikatelských subjektů a neziskových organizací (např. sponzorské dary, podpora při řešení některých problémů, intenzivnější zapojení při pořádání akcí MČ)
- organizování burzy práce (webové stránky), informativních a diskusních „kulatých stolů“ se zástupci podnikatelů
- posílení spolupráce se vzdělávacími zařízeními (vč. středních škol a jejich potenciálních zřizovatelů/zakladatelů) ve vztahu k trhu práce

5.4 Zvýšení informovanosti obyvatel a subjektů působících v MČ

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
Popis / Komentář:
Zlepšit komunikaci MČ s obyvateli a subjekty působícími v MČ a zvýšit jejich informovanost. Pro aktivity identifikované v rámci tohoto cíle by bylo možné využít alespoň částečně podporu následujících programů: - OPPK – prioritní osa 1 Dopravní dostupnosti a rozvoj ICT, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb. V rámci této intervence lze podpořit např. rozvoj sítí vysokorychlostního internetového připojení a nových ICT technologií.... »

5.4.1 Rekonstrukce webových stránek MČ
Náměty / Záměry:
- pravidelná aktualizace webových stránek MČ
- pravidelné doplňování aktualit týkajících se MČ, ale realizovaných i např. hl. m. Prahou, jinými MČ, či jinými subjekty veřejné správy
- vytvoření přehledu o rozdělení kompetencí zúčastněných úřadů v oblasti základní agendy týkající se obyvatel MČ Praha - Libuš na webových stránkách MČ (rubrika „kde co zařídit“), případně revize rubriky „řešení životních situací“ – také viz opatření 4.2
- pokračování diskusního fóra na webu a zajištění adekvátních odpovědí na položené otázky ze strany úřadu MČ (může být i formou FAQ)
5.4.2 Zlepšení přístupu obyvatel k internetu
Náměty / Záměry:
-iniciovat vznik hotspotů a bezplatných WiFi zón
5.4.3 Využití dalších komunikačních nástrojů pro zlepšení informovanosti obyvatel a subjektů v MČ
Náměty / Záměry:
- zasílání aktualit do e-mailových schránek registrovaných zájemců
- v případě mimořádných situací zasílání aktuálních informací prostřednictvím SMS
- intenzivnější využívání místního rozhlasu
- zajištění nových plakátových ploch, otočných panelů, vývěsek a informačních obrazovek v místech zvýšené koncentrace obyvatel (např. pošta, křižovatky apod.)

5.5 Posilování zapojení občanů do rozvoje MČ

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
Popis / Komentář:
Intenzivněji zapojit občany do rozvoje MČ a informovat je o aktuálním dění a plánovaných akcí v MČ.

5.5.1 V obecné rovině realizace aktivit komunitního plánování občany a subjekty sídlícími v MČ při využití nástrojů Komunitního plánu MČ Libuš
5.5.2 Konkrétnější tematické cílení a úprava programu veřejných setkání
Náměty / Záměry:
- zlepšení marketingu (vč. propagace) veřejných setkání
- zlepšení publicity akcí, které se povedlo zrealizovat ve prospěch rozvoje MČ
- zajištění účasti odborníků, zástupců hl.m. Prahy, okolních městských částí apod. na tematických setkáních s občany, případně získání jejich stanoviska – např. pro web, místní časopis
- cílení setkání na konkrétní problémy, nikoli na tematické oblasti