*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Moravské Budějovice
Moravské Budějovice
Znak Moravské Budějovice
Moravské Budějovice
 

Moravské Budějovice

Názvy hierarchických úrovní
A. "Problémový okruh"
A.1 "Priorita"
A.1.1 "Opatření"
A.1.1.1 "Aktivita (/ Projekt - v Akčním plánu)"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Moravské Budějovice (2008)

A. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A.1 Dopravní infrastruktura

A.2 Technická infrastruktura

A.2.1 Zkvalitnění technické infrastruktury
Náměty / Záměry:

- Realizace opatření dle ÚP města a dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina v oblasti zkvalitnění zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod města - Moravské Budějovice a místních částí
- Budování a rekonstrukce vodovodů a kanalizací
- Rekonstrukce ČOV Moravské Budějovice
- Zajištění čištění odpadních vod v souladu s legislativními požadavky EU
- Výstavba inženýrských sítí v rozvojových lokalitách (bydlení, volnočasová zařízení, podnikatelské aktivity)
- Zabezpečení zásobování města a místních částí elektrickou energií v dostatečné míře a kvalitě
- Snaha o provázanost aktivit při rekonstrukci komunikací a chodníků s budováním inženýrských sítí (spolupráce s provozovateli sítí)
A.2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Náměty / Záměry:

- Vytvoření místní datové sítě ve městě
- Rozšíření a zkvalitnění veřejně přístupných míst s vysokorychlostním internetem
- Podpora zavádění vysokorychlostního internetu do místních částí města
- Podpora aktivit zaměřených na rozvoj počítačové gramotnosti obyvatel
- Podpora aktivit spočívajících v rozšiřování celkové informovanosti občanů o možnostech napojení domácností ve městě na internet
- Zkvalitňování ICT (informačních a komunikačních technologií) ve veřejné správě
- Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
- Rozvoj GIS (geografický informační systém) města
- Zpřístupnění výstupů z GIS veřejnosti
- Příprava přechodu na digitální vysílání
A.2.3 Bezpečnost a ochrana obyvatel
Náměty / Záměry:

- Aktivní zapojení do programu prevence kriminality na místní úrovni „Partnerství“
- Instalace městského kamerového systému
- Rozvoj systému měření rychlosti vozidel
- Realizace různých technických opatření k zajištění bezpečnosti obyvatel
- Iniciace vzniku bezpečných podchodů/nadchodů v kolizních místech
- Zkvalitňování činnosti a rozšiřování Městské policie Moravské Budějovice
- Realizace preventivních programů a jednorázových akcí k prevenci kriminality
- Zapojení do programu prevence kriminality
- Zabezpečení veřejných budov a kulturních památek proti krádežím a vloupáním
- Realizace preventivních protipovodňových opatření na území města
- Rozvoj jednotného systému varování a vyrozumění
- Podpora rozvoje integrovaného záchranného systému (IZS)
- Modernizace v oblasti místní požární ochrany
- Zajištění informovanosti občanů z pohledu bezpečnosti a ochrany, jednání krizových situacích

A.3 Životní prostředí

A.3.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
Náměty / Záměry:

- Aktualizace a naplňování Plánu odpadového hospodářství (POH) města Moravské Budějovice
- Zkvalitňování a modernizace systému sběru, skladování, manipulace a odstraňování komunálního odpadu
- Rozvoj systému odděleného sběru a materiálové využití všech skupin odpadů
- Rozšíření počtu sběrných míst pro odděleně sbírané složky komunálního odpadu
- Podpora zavádění nových technologií na využití druhotných surovin
- Vybudování úložiště stavebního materiálu a drtiče stavebního materiálu
- Sběr a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)
- Rozvoj sběrných míst biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)
- Rozšíření sběrného dvoru a kompostárny
- Modernizace kompostárny
- Podpora vytvoření regionálního integrovaného systému nakládání s odpady
- Monitoring, rekultivace a údržba skládek a odstranění nepovolených skládek
- Podpora odstraňování starých ekologických zátěží
- Podpora osvěty k nakládaní s odpady (propagační materiály, informace v tisku, poradenství, soutěže apod.)
- Rozvoj environmentálního vzdělávání a poradenství a jejich infrastruktury v oblasti odpadového hospodářství
A.3.2 Ochrana přírody a krajiny a péče o městskou zeleň
Náměty / Záměry:

- Revitalizace vodních toků (např. instalace prahů, odtrubnění toků)
- Odbahnění a zpevnění hrází rybníků (např. Lažínský, Hrachovce, Nový u Háje, Nový)
- Protipovodňová opatření (např. suché poldry, soustava záchytných rybníků apod.)
- Vytvoření studie odtokových systémů
- Snižování rizika vodní eroze
- Výsadba a úprava zeleně a břehových porostů u vodoteče Rokytky
- Péče, obnova a rozšíření zeleně na veřejných prostranstvích
- Aktualizace pasportu veřejné zeleně
- Revitalizace městských parků
- Péče, obnova doprovodné zeleně podél komunikací
- Péče o památné stromy
- Podpora obnovy a ozelenění polních cest
- Podpora ozelenění místních komunikací
- Podpora komplexních pozemkových úprav
- Pravidelná údržba a úklid veřejných prostranství
- Podpora budování a zkvalitňování naučných stezek ve městě a okolí
- Podpora biodiverzity (např. regulace invazních druhů rostlin a živočichů, zvyšování početnosti přirozených druhů rostlin a živočichů)
- Obnova krajinných struktur (např. remízů, mezí, alejí)
- Respektování a realizace prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES)
- Rozšiřování a vznik nových biokoridorů, biocenter
- Podpora aktivit v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti ochrany přírody a krajiny
- Podpora aktivit neziskových organizací v oblasti ochrany přírody a krajiny a environmentálního vzdělávání
A.3.3 Udržitelné využívání zdrojů energie
Náměty / Záměry:

- Podpora využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů
- Budování alternativních zdrojů energie (vodní elektrárna, fotovoltarická elektrárna, bioplynové stanice apod.)
- Využívání odpadního tepla
- Zavádění energeticky úsporných opatření v provozu veřejných budov (zateplení budov, výměna či rekonstrukce otvorových výplní, rekonstrukce otopných soustav aj.)
- Zvýšení povědomí veřejnosti o využívání obnovitelných zdrojů energie a možnostech podpory

A.4 Bydlení

A.4.1 Zlepšení podmínek pro bydlení
Náměty / Záměry:

- Zajištění a příprava pozemků pro individuální a bytovou výstavbu
- Realizace technické a dopravní infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů dle ÚP města
- Oprava a modernizace stávajícího bytového a domovního fondu
- Výstavba sociálních bytů pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel a startovacích bytů pro mladé
- Výstavba nájemních bytů
- Vytvoření městského fondu na podporu bydlení
- Podpora individuální i developerské bytové výstavby
- Komplexní úpravy veřejných prostranství v bytové zástavbě města

B. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PROSTŘEDÍ

B.1 Zdravotní a sociální péče

B.1.1 Rozvoj zdravotní a sociální infrastruktury
Náměty / Záměry:

- Zkvalitňování a rozšiřování sociální a zdravotní infrastruktury a zařízení
- Podpora rekonstrukce zdravotních a sociálních zařízení
- Vybudování nízkoprahového centra pro mládež
- Rekonstrukce a modernizace zdravotní technické infrastruktury v léčebně dlouhodobě nemocných
- Rekonstrukce a modernizace polikliniky
- Podpora a rozšíření kapacity domu pro seniory
- Vybudování azylového domu
- Zřízení denního a týdenního stacionáře
- Budování bezbariérových přístupů do veřejných budov a bezbariérových tras
B.1.2 Rozvoj zdravotních, sociálních a preventivních služeb
Náměty / Záměry:

- Naplňování výstupů Komunitního plánu sociálních služeb
- Podpora stávajících sociálních, zdravotnických a preventivních služeb
- Podpora rozvoje sociálních, zdravotnických a preventivních služeb
- Rozšíření a zajištění stávající činnosti pečovatelské služby
- Rozvoj služeb pro zdravotně a duševně postižené
- Podpora odborných školení zaměstnanců zdravotních, sociálních a preventivních služeb
- Podpora vzniku chráněných dílen
- Podpora vzniku půjčovny kompenzačních pomůcek
- Rozvoj sociálního, právního, psychologického a dalšího odborného poradenství
- Vytváření vhodných programů a akcí pro různé cílové skupiny (např. seniory, matky na mateřské dovolené, zdravotně postižené)
- Podpora činnosti a spolupráce NNO a spolků působících v oblasti zdravotní, sociální preventivní péče
- Podpora spolupráce různých sociálních skupin (např. senioři, zdravotně postižení, mládež)
- Vytvoření centra sociálních služeb
- Podpora dobrovolnictví
- Podpora asistenčních služeb (např. zdravotně postižené, pro rodiny s dětmi, seniory)
- Podpora pobytových odlehčovacích služeb
- Zajištění a rozvoj humanitární pomoci/sbírky
- Iniciace a podpora aktivit v oblasti sociální integrace obyvatel a etnických skupin
- Podpora realizace osvětových akcí v oblasti zdraví a prevence civilizačních chorob
- Prevence sociálně patologických jevů (např. speciální programy pro děti a mládež, pedagogy a rodiče)
- Podpora probačních programů pro mládež
- Zvýšení informovanosti obyvatel o činnosti v oblasti zdravotních a sociálních služeb

B.2 Volný čas

B.2.1 Rozvoj volnočasových aktivit obyvatel města
Náměty / Záměry:

- Pokračování podpory volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených na děti a mládež
- Rozšiřování volnočasových aktivit a akcí pro rodiče s dětmi
- Rozšiřování volnočasové nabídky pro specifické cílové skupiny (např. senioři, matky na mateřské dovolené, zdravotně postižené, obyvatele ohrožené sociálním vyloučením)
- Rozšiřování a zkvalitňování služeb Městské knihovny Moravské Budějovice včetně vzdělávacích aktivit
- Podpora a realizace tradičních i nových společenských, kulturních a sportovních akcí
- Podpora rozvoje spolkové činnosti v místních částech
- Vytvoření systému grantové podpory města v oblasti kultury, sportu a volného času
- Rozšíření aktivit a činnosti v rámci kabelové televize
- Podpora aktivit NNO a spolků působících v oblasti kultury, sportu a volného času
- Pokračování ve vytváření nabídky/seznamu kulturních akcí a sportovního vyžití
- Vytvoření komplexního plánu kulturních a sportovních akcí ve městě a jeho místních částech
- Rozšiřování a zkvalitňování služeb turistického informačního centra
- Zintenzivnění propagace kulturních a sportovních akcí
B.2.2 Infrastruktura pro trávení volného času
Náměty / Záměry:

- Údržba a rekonstrukce kulturních a sportovních zařízení
- Zkvalitnění sportovního a kulturního zázemí v místních částech
- Budování a rekonstrukce sportovních, kulturních a společenských zařízení v místních částech
- Výstavba, dovybavení a údržba dětských hřišť a pískovišť
- Rekonstrukce a dostavba sportovních hřišť
- Rekonstrukce a modernizace koupaliště včetně bezbariérového přístupu
- Dostavba zimního stadionu a jeho zázemí
- Rekonstrukce areálu letního kina
- Rekonstrukce městské knihovny a další využití volných kapacit objektu
- Rekonstrukce městského kulturního střediska
- Rekonstrukce Domu dětí a mládeže
- Podpora vzniku zařízení a zázemí pro adrenalinové sporty a netradiční sporty
- Budování specifických sportovišť pro děti a mládež posilující prevenci sociopatologických jevů (např. skate-park, bikepark, lanové centrum, horolezecká stěna apod.)
- Iniciovat a realizovat tzv. dětské projekty (vytvářené z iniciativy dětí)
- Podpora aktivit NNO v oblasti zkvalitnění technického stavu a vybavení volnočasové infrastruktury

B.3 Kultura

B.3.1 Ochrana kulturního dědictví a rozvoj kultury
Náměty / Záměry:

- Renovace, technické zhodnocení a údržba kulturních památek
- Ochrana kulturního dědictví
- Podpora zabezpečení kulturních památek
- Zřízení městského fondu na opravy domů v památkové zóně
- Výstavba, technické zhodnocení a údržba objektů určených pro kulturu
- Podpora stávajících kulturních akcí
- Podpora kulturních akcí s inovačním charakterem
- Podpora nových a netradičních kulturních akcí
- Realizace kulturních akcí pro různé cílové skupiny (např. děti a mládež, seniory, rodiče)
- Realizace programů zaměřených na kulturní zajímavosti města a okolí
- Zvýšení atraktivity expozic Muzea řemesel
- Podpora vytváření a modernizace výstavních expozic
- Vytváření tématických okruhů a naučných stezek městem a okolím ve vztahu ke kulturním a přírodním zajímavostem

B.4 Vzdělávání

B.4.1 Zkvalitnění vzdělávacích programů a akcí
Náměty / Záměry:

- Iniciovat projekty pro podporu celoživotního vzdělávání ve městě
- Iniciace a podpora vytvoření systému koordinovaného vzdělávání dospělých
- Podpora rozšíření a zkvalitnění nabídky vzdělávacích kurzů pro dospělé organizovaných městskou knihovnou
- Podpora dalšího profesního vzdělávání pedagogů, lektorů a dalších odborníků působících ve vzdělávání
- Podpora vytváření a naplňování školních vzdělávacích programů dle koncepce Rámcového vzdělávacího programu
- Podpora informovanosti o možnostech vzdělávacích programů EU pro školy, mládež a NNO
- Pokračující úzká spolupráce se všemi školskými zařízeními ve městě
- Podpora rozšiřování vzdělávacích aktivit, rozšiřování oborů u školských zařízení zřízených krajem Vysočina
- Podpora realizace preventivních programů na školách
- Podpora vzdělávacích aktivit zapojujících děti a mládež do komunálního rozvoje
- Podpora mezinárodních (přeshraničních) projektů pro děti a mládež
B.4.2 Vytvoření kvalitního prostředí pro vzdělání
Náměty / Záměry:

- Modernizace a rekonstrukce mateřských a základních škol a jejich zázemí
- Zkvalitnění vybavení vzdělávacích zařízení zřízených městem
- Podpora investičních i neinvestičních aktivit školských zařízení zřízených krajem Vysočina
- V návaznosti na platné hygienické normy zabezpečit patřičnou kvalitu stravovacích zařízení zřízených městem a sloužících pro stravování dětí a mládeže
- Podpora modernizace a technického zhodnocení budov a zkvalitnění vybavení vzdělávacích zařízení ve městě
- Podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacích zařízeních
- Zkvalitnění sportovišť v areálech škol s důrazem na možnosti využití pro širokou veřejnost

B.5 Partnerství

B.5.1 Rozvoj spolupráce a partnerství
Náměty / Záměry:

- Dále aktivně rozvíjet spolupráci s partnerskými městy a organizacemi
- Rozvíjet spolupráci s okolními obcemi a městy
- Podpora přeshraniční a meziregionální spolupráce
- Podpora přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem na úrovni měst, škol, kulturních a sportovních organizací a spolků
- Realizace projektů zaměřených na podporu účasti občanů na rozhodování o místním veřejném životě
- Zapojení města do Místní Agendy 21 a Národní sítě Zdravých měst
- Podpora občanských iniciativ, zájmových seskupení a jejich vyšší participace na rozvoji města
- Uplatňování principu partnerství při přípravě projektů
- Pokračování v pravidelné informovanosti občanů města o realizovaných a připravovaných rozvojových záměrech (ve zpravodaji MoravskoBudějovicko, internet apod.).

C. PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH

C.1 Podmínky pro rozvoj podnikání

C.1.1 Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury
Náměty / Záměry:

- Nákup pozemků a příprava ploch pro podnikatelské subjekty včetně technické infrastruktury
- Budování přístupových komunikací k průmyslovým zónám
- Podpora regenerace, revitalizace a konverze brownfields
- Podpora ozelenění průmyslových areálů
- Podpora napojení či zkvalitnění napojení podnikatelských subjektů na komunikační a datové sítě
C.1.2 Institucionální podpora podnikání
Náměty / Záměry:

- Rozšíření spolupráce místní veřejné správy s podnikateli v oblasti rozvojových záměrů
- Podpora činnosti Czechpointu
- Vytvoření pracovní skupiny na podporu podnikání a zaměstnanosti
- Vytvoření fondu podpory podnikání zaměřeného na tzv. měkké projekty (např. projektovou dokumentaci, webové stránky, rozvoj lidských zdrojů)
- Vytvoření interaktivního a tištěného katalogu místních firem
- Vytvoření nabídky pozemků vhodných pro podnikání
- Pravidelné informování podnikatelských subjektů o možnostech využívání dotací z programů ČR a EU
- Podpora pořádání workshopů, seminářů, veletrhů a setkání podnikatelů
- Vytvoření interaktivního podnikatelského serveru s odkazy na místní podnikatele, aktuálními informacemi, informacemi o dotacích apod.)
- Pro místní podnikatele vytvořit prestižní motivační systém (např. podnikatel/firma roku)
C.1.3 Podpora podnikání
Náměty / Záměry:

- Podpora začínajícím podnikatelům
- Podpora sdružování a spolupráce podniků (např. vznik klastrů, transfer technologií a znalostí)
- Podpora zavádění certifikace
- Podpora inovačního podnikání
- Podpora zavádění informačních technologií do podnikatelské činnosti
- Podpora modernizace a pořízení nového technologického vybavení firem
- Podpora výstavby nových objektů a regenerace objektů v majetku firmy
- Podpora rozšiřování výrobních kapacit

C.2 Lidské zdroje

C.2.1 Reflexe vzdělávacího systému na požadavky trhu práce
Náměty / Záměry:

- Zpracování studie mapující požadavky trhu práce z pohledu vzdělávacích oborů
- Podpora modularizace učebních plánů odborných a středních škol za účelem rychlejší reakce na situaci v oblasti trhu práce
- Podpora zkvalitnění materiálního a technického vybavení odborných škol
- Iniciace spolupráce vzdělávacích zařízení s podnikatelskými subjekty (např. odborné praxe, výzkum)
- Podpora dalšího profesního vzdělávání
- Podpora aktivit popularizujících možnosti celoživotního vzdělávání obyvatel
- Podpora a pořádání veřejných vzdělávacích kurzů (jazykové, počítačové kurzy apod.)
- Pronajímání vhodných prostor pro firemní školení, popř. zapůjčení potřebných učebních pomůcek
C.2.2 Řešení problematiky nezaměstnanosti a integrace znevýhodněných skupin obyvatel
Náměty / Záměry:

- Podpora projektů zabývající se rekvalifikací a dalším vzděláváním
- Stimulace nabídky pracovních příležitostí pro ohrožené skupiny obyvatel (např. občany ZPS, absolventy atd.)
- Vytváření pracovních míst pro veřejně prospěšné práce
- Podpora vzniku chráněných dílen a pracovišť
- Podpora projektů pracovní terapie
- Iniciace a podpora projektů řešících sociální integraci skupin ohrožených a postižených sociální exkluzí

C.3 Cestovní ruch

C.3.1 Infrastruktura cestovního ruchu
Náměty / Záměry:

- Rozšířit doprovodný mobiliář ve městě a jeho místních částech (např. odpočinková místa, informační tabule, kolostavy)
- Rekonstrukce, výstavba přístupových komunikací včetně parkovišť k turisticky atraktivním památkám a objektům
- Zkvalitnit a rozšířit sportovní a kulturní infrastrukturu pro využití v rámci cestovního ruchu
- Podpora rekonstrukce a modernizace ubytovacích zařízení
- Podpora rozvoje infrastruktury pro venkovskou turistiku v místních částech
- Podpora budování a zkvalitňování ubytovacích kapacit v území včetně jejich certifikace
- Podpora investičních podnikatelských aktivit v oblasti zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu města a okolí
- Podpora vzniku půjčoven sportovních potřeb
- Vyznačení nových cyklotras a pěších naučných tras v návaznosti na turistické cíle v okolí
- Oprava, údržba značení stávajících cyklotras a pěších naučných tras
- Oprava povrchů cyklotras a pěších turistických tras
- Budování cyklostezek
- Podpora zkvalitnění zázemí pro cyklisty (např. úschovny, půjčovny, servis)
- Podpora hippoturistiky
C.3.2 Rozvoj služeb cestovního ruchu
Náměty / Záměry:

- Vytvoření kvalitního systému informování turistů o atraktivitách v oblasti cestovního ruchu
- Rozvoj informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu
- Podpora aktivit v oblasti konferenční turistiky ve městě
- Vytvoření marketingové studie cestovního ruchu města Moravské Budějovice
- Iniciovat semináře zaměřené na problematiku cestovního ruchu a možnosti financování rozvojových záměrů z fondů EU a ČR
- Podpora rozvoje lidských zdrojů v cestovním ruchu
- Spolupráce s místními podnikatelskými subjekty (např. při tvorbě propagačních materiálů a jejich distribuci)
- Zkvalitnit provázanost internetových prezentací subjektů působících v cestovním ruchu ve městě
- Tvorba chybějících propagačních materiálů, vytvoření komplexních produktů pro různé skupiny návštěvníků
- Rozvíjet užší spolupráci s krajem Vysočina v oblasti propagace města (např. veletrhy)
- Spolupráce s ostatními obcemi a mikroregiony v okolí na celkové propagaci a vytvoření nabídky pro návštěvníky
- Vytvoření grafického manuálu města Moravské Budějovice
- Aktualizace propagačních materiálů města
- Vytváření nových atraktivních programů pro návštěvníky
- Rozšiřování a zkvalitňování služeb turistického informačního centra
- Rozšíření obsahu internetových stránek města Moravské Budějovice věnující se turistice (např. nabídka služeb pro návštěvníky)
- Rozšíření využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v cestovním ruchu
C.3.3 Vzhled města
Náměty / Záměry:

- Péče o celkový vzhled města
- Údržba čistoty a pořádku na veřejných prostranství
- Rozšiřování a údržba odpočinkových ploch
- Realizace aktivit posilující historický vzhled města
- Rekonstrukce a technické zhodnocení budov ve vlastnictví města
- Komplexní úpravy veřejných prostranství ve městě a místních částech (např. rekonstrukce náměstí/návsi)
*