*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO OBRANY

Názvy hierarchických úrovní
"Řešená oblast"
1 "Cíl"
1.1 "Úkol"

Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019-2024

Příprava občanů k obraně státu

Režimy přípravy občanů k obraně státu

1 V rámci pravidelné aktualizace stanovit v dílčích plánech obrany rozsah, obsah, intenzitu a organizace přípravy občanů k obraně státu včetně specifikace cílových skupin občanů, u kterých bude prováděna

Rámec přípravy občanů k obraně státu

2 V souladu s působnostmi stanovenými právním řádem rozvíjet v návaznosti na Koncepci spolupráci se subjekty mimo vzdělávací soustavu se zaměřením na koordinaci a metodické usměrnění jejich aktivit ve prospěch provádění přípravy občanů k obraně státu
3 V rámci Výboru pro obranné plánování zřídit mezirezortní pracovní skupinu k implementaci Koncepce
4 Pravidelně organizovat semináře a jiná pracovní jednání s ústředními správními úřady, správními úřady a orgány územních samosprávných celků k výměně zkušeností a poznatků z realizace přípravy občanů k obraně státu dle Koncepce

Příprava v rezortu Ministerstva obrany

5 Připravit novelizaci zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, případně souvisejících předpisů, zajišťující zahrnutí přípravy prováděné v rámci dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v míru do přípravy občanů k obraně státu
6 Připravit a v rámci vnitřního informačního systému rezortu Ministerstva obrany uvést do provozu e-learningový kurz pro vojáky a civilní zaměstnance rezortu Ministerstva obrany k problematice přípravy občanů k obraně státu
7 Zavést systém a připravit obsah jednotného vzdělávání ostatních civilních zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany v oblasti přípravy k obraně státu

Příprava mimo rezort Ministerstva obrany

8 Provést revizi dokumentu Začlenění tématik Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova do studijních programů pedagogických fakult schváleného usnesením vlády ze dne 5. října 2011 č. 734
9 Poskytovat odbornou pomoc vysokým školám připravujícím budoucí pedagogické pracovníky v oblasti přípravy občanů k obraně státu
10 Zařadit problematiku přípravy občanů k obraně státu do kvalifikačního studia ředitelů základních škol
11 Zařadit problematiku přípravy občanů k obraně státu do nabídky akreditovaných programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základního a středního vzdělávání prováděných Národním institutem pro další vzdělávání a pravidelně ji inzerovat
12 V databázi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro udělování akreditací vytvořit samostatnou oblast Obrana státu
13 Při rozhodování o udělování akreditací institucím a programům dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na problematiku obrany státu spolupracovat s Ministerstvem obrany
14 V rámci revize aktualizovat rámcové vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání v návaznosti na Koncepci
15 V návaznosti na vyhodnocení Koncepce posoudit rámcové vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání z hlediska naplňování společenské potřeby v oblasti přípravy občanů k obraně státu a míry jejich aplikace ve výuce na školách a navrhnout opatření k jejich případné úpravě
16 Zpracovat metodické doporučení k provádění výuky v oblasti přípravy občanů k obraně státu v základním a středním vzdělávání a zveřejnit jej na internetovém portálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva obrany
17 Realizovat soubor opatření ke zdůraznění významu vzdělávání v oblasti bezpečnostních témat a ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání
18 Zpracovat návrh na zařazení recenzentů navržených Ministerstvem obrany do seznamu. recenzentů pro udělování schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
19 Při udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům souvisejícím s problematikou obrany státu využívat recenzenty navržené Ministerstvem obrany splňující předepsané požadavky
20 Zařadit do zjišťování výsledků žáků vybraných ročníků základních a středních škol také bezpečnostní témata včetně problematiky obrany státu a jeho komentované výsledky poskytnout Ministerstvu obrany
21 Připravit novelizaci zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zajišťující vytvoření podmínek pro dobrovolné zapojení občanů do přípravy k obraně státu v míru mimo výkon branné povinnosti

Role krajských vojenských velitelství

22 Stanovit kvalifikační předpoklady a odborné požadavky pro lektory rezortu Ministerstva obrany provádějící další vzdělávání pedagogických pracovníků a zajistit jejich naplnění
23 Provést personální posílení krajských vojenských velitelství o jedno služební místo vojáka z povolání, v návaznosti na tento krok zabezpečit úpravu působnosti krajských vojenských velitelství ve vnitřním předpise rezortu Ministerstva obrany a zajistit potřebné materiální a technické zabezpečení
24 Provést personální posílení krajských vojenských velitelství o další tři služební místa vojáků z povolání, v návaznosti na tento krok zabezpečit úpravu působnosti krajských vojenských velitelství ve vnitřním předpise rezortu Ministerstva obrany a zajistit potřebné materiální a technické zabezpečení

Informačně-komunikační aktivity

25 Zpracovat rámec pro strategickou komunikaci
26 Pravidelně aktualizovat obsah webových stránek www.pokos.army.cz a účtů Ministerstva obrany na sociálních sítích
27 Připravit a na internetovém portálu Ministerstva obrany uvést do provozu e-learningový kurz k výuce a testování znalostí zájemců z řad široké veřejnosti v oblasti přípravy občanů k obraně státu
28 Vydat a příležitostně distribuovat informativní publikaci pro dospělé o roli občana při zajišťování obrany státu a o možnostech, jak se na tuto roli dá již v míru dobrovolně připravovat

Finanční zabezpečení

29 Vyčlenit finanční prostředky ve výši 200 mil. Kč ročně v rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na pokrytí výdajů na vytvoření systému včetně zřízení a provozu zastřešujícího organizačního celku zajišťujícího dobrovolnou přípravu občanů k obraně státu v míru mimo výkon branné povinnosti, a to bez požadavků na dodatečné navýšení rozpočtu této kapitoly nad stanovený limit výdajů

Využití dotačních. programů

30 Posoudit možnost zavedení systému koordinace přidělování neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím realizujícím projekty související s problematikou obrany státu a brannosti
31 Zavést systém plánování, provádění a vyhodnocování kontrol zaměřených na obsahovou náplň projektů dotačních programů Ministerstva obrany s vazbou na problematiku obrany státu a brannosti přímo v místě a v době jejich realizace

Informace Vládě ČR

32 Předkládat vládě informaci o stavu implementace Koncepce včetně návrhu na řešení nedostatků
*