Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
"Strategický cíl"
1 "Dílčí cíl"
1.1 "Opatření"

Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR 2013-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
Vytvoření organizačních a technických předpokladů trvalého uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů
Památková péče
1 Vybudování nového systému pro vedení Ústředního seznamu kulturních památek ČR (dále jen „ÚSKP“)
Knihovny
2 Stanovení pravidel spolupráce knihoven různé úrovně a dalších paměťových institucí
3 Udržování a využívání kooperačního nástroje pro digitalizaci typu Registr digitalizace, příp. národní systém pro přidělování identifikátorů digitálním objektům s vazbou na mezinárodní systém přidělování identifikátorů, včetně dalších snah o předcházení duplicit při digitalizaci novodobých fondů v mezinárodním měřítku
4 Analýza možnosti přijímání, dlouhodobého uložení a zpřístupnění povinně uložených elektronických dokumentů
5 Legislativní úprava povinného ukládání elektronických publikací včetně řešení sběru, uchování a zpřístupnění síťových publikací
6 Zajištění možnosti užití osiřelých děl v souvislosti s jejich digitalizací v návaznosti na příslušnou směrnici Evropské unie
7 Návrh modelu licencování děl nedostupných na trhu
8 Vytvoření podmínek integrace digitalizovaného obsahu do evropské digitální knihovny Europeana a zpřístupnění nejvýznamnějšího digitalizovaného obsahu prostřednictvím Světové digitální knihovny
Audiovize a kinematografie
9 Vytvoření technické metodiky stanovující základní technologické postupy
Muzea a galerie
10 Sjednocení základních postupů a stanovení pravidel digitalizace
11 Modernizace CES, vytvoření referenčního místa pro jednotné a systémové nakládání se sbírkami (národní referenční místo managementu sbírek) a definování parametrů pro komerční evidenční systémy
12 Dokumentace a evidence movitého kulturního dědictví v digitální podobě
Digitalizace kulturního obsahu a shromažďování digitálních dokumentů jako součásti kulturního dědictví:
Památková péče
1 Převedení zastaralé elektronické evidence Ústředního seznamu kulturních památek ČR (dále jen „ÚSKP“) do nového webového systému – „Památkový katalog“ Národního památkového ústavu
2 Digitalizace historické dokumentace NPÚ
Knihovny
3 Podpora digitalizace knihovních fondů na jednotlivých úrovních – národní, regionální, oborové, v rámci specializovaných projektů
4 Digitalizace, agregace a zpřístupnění nejstarších a dalších nejvzácnějších dokumentů (rukopisy, prvotisky, unikátní resp. velmi vzácné staré tisky)
5 Provedení oborové digitalizace v institucích jako jsou muzea, galerie, archivy, knihovny vědeckých a výzkumných pracovišť apod.
6 Realizace pilotního projektu řešení povinného ukládání elektronických dokumentů s vybranými vydavateli
Audiovize a kinematografie
7 Digitální restaurace „zlatého fondu“české kinematografie
8 Digitalizace filmových a nefilmových materiálů ve správě NFA
Muzea a galerie
9 Podpora převedení stávající papírové evidence a dokumentace do digitální podoby a převedení existujících elektronických dat ze zastaralých systémů do nových, interoperabilních.
10 Digitalizace pramenného fondu CES, vizualizace sbírek.
Bezpečné uchování digitálních dokumentů
Památková péče
1 Průběžná aktualizace Památkového katalogu a realizace projektu Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem ČR
Knihovny
2 Vybudování důvěryhodného úložiště digitálních dokumentů na národní úrovni
3 Zavedení persistentních identifikátorů digitálních objektů na národní úrovni mezi institucemi různých typů
4 Vývoj finálního mechanismu institutu povinného ukládání
Muzea a galerie
5 Uchovávání digitalizovaného obsahu muzejních sbírek
Zajištění rovného přístupu odborné i laické veřejnosti ke kulturnímu obsahu v digitální podobě
Památková péče
1 Vytvoření moderního portálu památkové péče
Knihovny
2 Integrace knihovnických služeb v digitálním prostředí
3 Integrace digitalizovaných dokumentů do evropské digitální knihovny Europeana a zpřístupnění nejvýznamnějších dokumentů prostřednictvím Světové digitální knihovny provozované UNESCO a Library of Congress
Audiovize a kinematografie
5 Zpřístupnění digitalizovaného filmového materiálu jako zdroj příjmů státu v oblasti kinematografie
6 Zapojení NFA do evropských portálů
Muzea a galerie
7 Podpora vyšší odborné správy a zpřístupňování muzejních sbírek