Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Záměr"
1.1.1 "Opatření"

Státní kulturní politika ČR 2015–2020 (s výhledem do roku 2025) [akt. 2017]

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Podpora kulturní identity, kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu
1.1 Posílit národní a kulturní identitu v globalizovaném světě
1.1.1 Využít významných výročí k posílení národní identity občanů a k budování vědomí odpovědnosti za zděděné i vytvářené hodnoty
1.1.2 Podporovat výzkum národní a kulturní identity
1.1.3 Reidentifikovat poslání národních kulturních institucí v kontextu 100. výročí vyhlášení samostatného státu
1.2 Rozvíjet kulturní rozmanitost
1.2.1 Implementovat Úmluvu o podpoře a ochraně rozmanitosti kulturních projevů
1.2.2 Implementovat Úmluvu o zachování nemateriálního kulturního dědictví
1.3 Zefektivnit mezikulturní dialog
1.3.1 Vytvořit a realizovat jednotnou koncepci působení ČR v zahraničí
1.3.2 Implementovat a aktualizovat Koncepci účinnějšího působení Ministerstva kultury České republiky ve vztahu k zahraničí na léta 2013 – 2018
2. Rozvoj kreativity, podpora kulturních činností a vzniku kulturních statků, poskytování veřejných kulturních služeb, práce s publikem, podpora přístupu ke kultuře a rozvoj participativní kultury usnadňující sociální začlenění
2.1 Podporovat rozvoj kulturních dovedností a znalostí celé populace
2.1.1 Zmapovat kulturní kompetence obyvatel významné pro jejich participaci na kulturních aktivitách a navrhnout programy na rozvoj těchto kompetencí pro různé segmenty populace
2.1.2 Posílit výuku kulturních dovedností a znalostí o kultuře a kulturním dědictví ve školách a zařízeních mimoškolního vzdělávání
2.1.3 Účinněji zapojovat kulturní instituce do systémů vzdělávání zejména dětí, mládeže a příslušníků sociálně ohrožených skupin, implementovat a rozšiřovat takto zaměřené domácí i zahraniční projekty
2.1.4 Podporovat rozvoj osobnosti prostřednictvím neprofesionálního umění
2.1.5 Zavést akreditovaný systém celoživotního vzdělávání pracovníků v oblasti kultury
2.1.6 Podporovat zlepšení přístupu ke kulturnímu dědictví, zavést bezplatný vstup do vybraných stálých expozic státních muzeí a galerií
2.1.7 Podporovat projekty usnadňující přístup seniorů, znevýhodněných občanů a minorit ke kulturním službám, včetně seberealizačních aktivit znevýhodněných osob
2.1.8 Navrhnout systém celoživotního vzdělávání pro různé skupiny občanů
2.1.9 Zefektivnit podporu hudebních aktivit souborů charakteristických pro menší města
2.1.10 Obnovit veřejnou podporu vzniku děl výtvarného umění
2.1.11 Podporovat akviziční činnosti knihoven, muzeí a galerií
2.2 Modernizovat infrastrukturu pro poskytování veřejných kulturních služeb
2.2.1 Předložit vládě nový program, který plynule naváže na program Péče o národní kulturní poklad a jehož cílem bude podpora vybraných národních institucí
2.2.2 Aktualizovat program Rozvoj materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení a vytvořit tak příznivé podmínky pro modernizaci regionální a městské infrastruktury pro kulturní služby
2.2.3 Pokračovat ve vybavování knihoven a dalších paměťových institucí potřebnými technologiemi a informačními zdroji, zajistit dlouhodobou udržitelnost jejich provozuschopnosti, optimalizovat systém, vytvořit kompetenční centrum na MK, vybudovat robustní ICT infrastrukturu v gesci MK včetně LTP archivu
2.2.4 Zajistit trvalé sídlo Pražskému filharmonickému sboru
2.3 Programově financovat státní kulturní zařízení
2.3.1 Vytvořit nástroj pro programové financování činnosti státních kulturních zařízení a vytvořit systém pro kontrolu použití finančních prostředků ze státního rozpočtu
3. Uchování kulturního dědictví
3.1 Identifikovat, vymezit, zachovat a rozvíjet typické kulturní charakteristiky krajin České republiky
3.1.1 Pokračovat v programu krajinných památkových zón a zaměřit je na typické (dosud uchované) části kulturní krajiny včetně podpory GIS – účast rezortu kultury na programech MV (geoinfostrategie) a harmonizace s EU (INSPIRE)
3.1.2 Legislativně zajistit odpovídající správu vybraných území se soustředěnými kulturními hodnotami
3.2 Zvýšit podíl samosprávy na uchování kulturního dědictví
3.2.1 Podporovat identifikaci obyvatel s jedinečnými hodnotami kulturního prostředí regionů
3.2.2 Využívat metody otevřené koordinace pro účinnější prosazení ochrany kulturních hodnot a rozvoje kulturní rozmanitosti v koncepčních materiálech krajů a obcí
3.3 Uchování kulturního dědictví ve sbírkách paměťových institucí
3.3.1 Kontinuálně podporovat efektivní metody trvalého uchování knihovních dokumentů (včetně knihovních fondů z let 1850-1990)
3.3.2 Uchování národního zvukového dědictví
3.3.3 Uchování národního kulturního dědictví vzniklého v elektronické podobě
3.3.4 Podporovat důvěryhodné dlouhodobé uložení digitálních dokumentů
3.3.5 Rozvoj a podpora systému ochrany kulturního dědictví při přírodních katastrofách a válečných konfliktech včetně vazby na Integrovaný záchranný systém
3.4 Ochrana a péče o movité kulturní dědictví
3.4.1 Zajistit a rozvíjet program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ve všech jeho částech, při naplňování programu spolupracovat s dalšími resorty
4. Využití kulturního dědictví a kulturních činností, služeb a statků pro rozvoj hospodářství a zvyšování konkurenceschopnosti, podpora mobility
4.1 Podporovat kulturní a kreativní odvětví
4.1.1 Navrhnout meziresortní nástroje podpory konkurenceschopnosti kulturních a kreativních odvětví
4.1.2 Digitalizovat a zpřístupnit kulturní obsah důležitý pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví včetně vyřešení autorskoprávních aspektů prezentace digitalizovaných děl
4.1.3 V muzeích a knihovnách zaměřených na uchování kulturních statků dokládajících kreativitu vytvořit helpdesk pro podnikatele včetně adekvátní systémové a aplikační podpory
4.1.4 Stabilizace financování filmových pobídek
4.2 Podporovat mobilitu
4.2.1 Zřídit Infopoint pro mobilitu umělců
4.2.2 Posílit dotační programy podporující mezinárodní spolupráci a mobilitu umělců
4.3 Zefektivnit dosavadní způsoby využití kulturního dědictví pro cestovní ruch
4.3.1 Vybudovat infrastrukturu umožňující efektivní zvyšování poznání a návštěvnosti kulturní krajiny, památek a muzeí, aniž by docházelo k jejich devastaci
4.3.2 Podporovat kreativní formy využívání a prezentace kulturního dědictví
4.4 Zefektivnit využívání kulturního dědictví pro poskytování kulturních služeb obyvatelstvu
4.4.1 Zmapovat stávající využívání nemovitých památek a paměťových institucí pro poskytování kulturních služeb obyvatelům a navrhnout programy jeho zefektivnění
4.5 Posilovat roli kultury v politice vnějších vztahů
4.5.1 Podporovat zahraniční prezentaci českého profesionálního i neprofesionálního umění, kulturního dědictví a kultury, zpřístupnit český trh zahraničním kulturním statkům a službám
4.6 Ověřit Public Private Partnership
4.6.1 Vytipovat vhodné projekty pro Public Private Partnership
5. Využití nástrojů eCulture pro rozvoj kultury
5.1 Zavést v České republice eCulture
5.1.1 Zjednodušit přístup k možnostem podpory
5.1.2 Zajistit přístup veřejnosti ke kulturnímu obsahu
5.1.3 Vytvořit Národní informační kulturní portál a Znalostní, metodické a informační centrum pro kulturu
5.1.4 Realizovat integrovanou národní digitální platformu k tvorbě interních a externích datových produktů s cílem zvyšování efektivity kulturních institucí
5.1.5 Vytvořit Centrální portál knihoven
5.1.6 Převodem do elektronické podoby umožnit využití kulturního obsahu k novým vědeckým poznatkům
6. Efektivnější prostředí pro podporu kulturních činností, poskytování veřejných kulturních služeb, vzniku kulturních statků a uchování kulturního dědictví
6.1 Zefektivnit výkon veřejné správy v péči o památkový fond
6.1.1 Navrhnout nový památkový zákon, včetně zapracované pasportizace KP a daňových a finančních kompenzací uplatňování veřejného zájmu vůči vlastníkům památek
6.2 Zefektivnit výkon veřejné správy v péči o movité kulturní dědictví
6.2.1 Novelizovat zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy
6.2.2 Zavedení povinného výtisku elektronických publikací
6.3 Provázat péči o tradiční lidovou kulturu na všech úrovních veřejné správy
6.3.1 Rozvíjet osvědčený model koordinované odborné péče o tradiční lidovou kulturu na úrovni státu a krajů prostřednictvím NÚLK a regionálních odborných pracovišť pro péči o TLK
6.3.2 Zajistit průběžnou aktualizaci Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR, která je implementačním nástrojem pro plnění úkolů Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO v podmínkách ČR
6.4 Provázat výnosy z cestovního ruchu s náklady na uchování kulturního dědictví
6.4.1 Vytvořit nástroje na provázání výnosů z cestovního ruchu s náklady na uchování kulturního dědictví a poskytování kulturních služeb
6.5 Zefektivnit ochranu autorských práv
6.5.1 Zvyšovat povědomí o autorských právech
6.6 Zefektivnit poskytování kulturních služeb
6.6.1 Zavést systém evaluace veřejných kulturních služeb
6.7 Dokončit reformu veřejné správy v oblasti kultury
6.7.1 Navrhnout zákon o kultuře a zákon o veřejnoprávních institucích v kultuře
6.7.2 Novelizovat zákon o státním fondu kultury
6.7.3 Podporovat vzájemnou spolupráci jednotlivých stupňů veřejné správy na přípravě a realizaci dotačních programů
6.7.4 Transformovat vybrané státní kulturní instituce na veřejnoprávní
6.7.5 Navrhnout funkční model kooperativního a víceletého financování
6.7.6 Rozvíjet mimorozpočtové zdroje na podporu kultury, posilovat soukromou podporu kultury
6.7.7 Zavést kvalitativní systém klasifikace profesionálních uměleckých souborů jako výsledek evaluace jejich činnosti
6.7.8 Změnit nastavení platového ocenění zaměstnanců kulturního sektoru s ohledem na společenský význam jejich práce
6.7.9 Ověřit možnost zavedení tzv. druhé kariéry umělců
6.8 Zlepšit přístup kulturních a kreativních odvětví a dalších odvětví kultury k financování
6.8.1 Podporovat projekty kulturních a kreativních odvětví z evropských fondů
6.8.2 Zajistit absorpční kapacitu pro obnovu a využití evropského dědictví z evropských fondů
6.9 Podporovat statistiky a sběr dat v oblasti kultury pro efektivnější formy její podpory
6.9.1 Pokračovat v budování Účtu kultury, realizovat evaluaci stávajícího Účtu kultury a jeho optimalizaci
6.9.2 Pokračovat v programu mapování a analýzy kulturních a kreativních odvětví a jejich potenciálu
6.9.3 Podporovat tvorbu odborných studií a mapovacích dokumentů
6.9.4 Pokračovat v projektech evaluace nabídky veřejných kulturních služeb