Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
HTP1. "Hlavní tematická priorita"
HTP1.1 "Tematická priorita"
HTP1.1.1 "Opatření"

Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity do r. 2015

GesceSpolugesceSpolupráce
HTP1. Kulturní dědictví a národní identita
1.1 Nemovité kulturní dědictví
a vytváření metodik, podkladů, pracovních postupů s využitím moderních technologií a materiálů v procesu zkvalitnění péče o nemovité kulturní dědictví (záchrana, konzervace, rekonstrukce),
b výzkum a vývoj metodik identifikace, dokumentace, digitalizace a evidence nemovitého kulturního dědictví s využitím nových technologií, které posílí integraci ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti a zvýší aktivní podíl na rozvoji národní identity jako součásti evropského kulturního prostředí,
c tvorba metodik v oblasti zachování, využití, rekonverze a reanimace architektonického dědictví s důrazem na nejohroženější specifické typologické skupiny památek s cílem vytvořit podmínky pro systematickou záchranu mizejících památek (industriální dědictví, díla moderní architektury, drobné památky v krajině, nevyužívané církevní památky, lidová architektura),
d tvorba metodik pro péči o historické a urbanistické struktury a jejich integraci do územního plánování a rozvojových aktivit společnosti, včetně zhodnocení významu nezastavěných a zastavěných území,
e začlenění problematiky nemovitého kulturního dědictví do vzdělávacích procesů na všech úrovních, tvorba výukových programů na datových nosičích a široká prezentace a zpřístupnění hodnot kulturního dědictví v kontextu národní identity prostřednictvím výstav a dalších forem prezentace výsledků, specializovaných map a komentovaných klasifikovaných a interpretovaných databází a www portálů s akcentem na jejich využití pro rozvoj regionů a cestovního ruchu,
f výzkum a vývoj metodik a nástrojů archeologie se zaměřením na původ a vývoj sídelních areálů.
1.2 Movité kulturní dědictví
a vytváření metodik, podkladů a pracovních postupů pro využití moderních technologií a materiálů v oblasti ochrany, konzervace a restaurování movitého kulturního dědictví pro jeho uchování a pro zkvalitnění systému péče o památky a sbírkové soubory, včetně knihovních a archivních fondů,
b výzkum a vývoj metodik identifikace, dokumentace, digitalizace a evidence movitého kulturního dědictví s využitím nových technologií, které posílí integraci ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti a zvýší aktivní podíl na rozvoji národní identity jako součásti evropského kulturního prostředí,
c výzkum a tvorba metodik v oblasti ochrany nejohroženějších typologických skupin movitých kulturních památek s cílem vytvořit podmínky pro jejich systematickou záchranu a využití (typu ucelených sbírkových souborů zámeckých a klášterních fondů, funerálních památek, církevního mobiliáře, archeologických nálezů aj.),
d začlenění problematiky movitého kulturního dědictví do vzdělávacích procesů na všech úrovních, tvorba výukových programů na datových nosičích a široká prezentace a zpřístupnění hodnot movitého kulturního dědictví, které bylo předmětem aplikovaného výzkumu prostřednictvím výstav a dalších forem prezentace výsledků, specializovaných map a komentovaných klasifikovaných a interpretovaných databází a www portálů s akcentem na jejich využití pro rozvoj regionů a cestovního ruchu,
e tvorba metodik a aplikace moderních způsobů ukládání, uchovávání a manipulace s movitým kulturním dědictvím ve sbírkotvorných institucích.
1.3 Nehmotné kulturní dědictví
a aplikovaný výzkum v oblasti nehmotného kulturního dědictví zejména v oblasti lidové kultury a tradice, jazyka, hudby, divadla, filmu atd., včetně neprofesionálního umění,
b vytváření metodik a aplikace moderních technologií ve specifické oblasti uchování, dokumentace, digitalizace a evidence nehmotného kulturního dědictví,
c prezentace nehmotného kulturního dědictví prostřednictvím výstav, specializovaných map, včetně komentovaných, klasifikovaných a interpretovaných databází a www portálů, aplikace nejmodernějších poznatků ze sféry záchrany a uchování datových nosičů,
d začlenění problematiky nehmotného kulturního dědictví do vzdělávacích procesů, včetně vzdělávání odborných pracovníků a pracovníků státní správy a samosprávy v rámci celoživotního vzdělávání.
1.4 Území s kult. hist. hodnotami
a identifikace potenciálu exploatace kulturní krajiny, včetně jeho interakcí s harmonickým rozvojem sídel a využitím pro cestovní ruch,
b vývoj metodik a nástrojů pro optimální využívání kulturní krajiny a pro péči o dlouhodobě udržitelné zachování jejích kulturně historických hodnot,
c vývoj metodik a nástrojů pro specifikaci rozvojových strategií a režimu péče o historické zahrady a významné objekty krajinářské architektury s ohledem na ochranné režimy území a regionální specifika
d výzkum a vývoj metodik a nástrojů hodnocení a řízení rozvoje historických sídel a dopadů moderní architektury na kvalitu jejich kulturně historických hodnot,
e výzkum a vývoj metodik a nástrojů archeologie se zaměřením na proměny a exploataci kulturní krajiny,
f výzkum fenomenologických aspektů krajinného uměleckého díla a vytvoření metodik pro zachování odkazu českého zahradního umění a krajinářské architektury v rozvojových strategiích nezastavitelných území,
g prezentace hodnot historického urbanismu, kulturní krajiny a drobné krajinné architektury regionálního významu, jejich začlenění do vzdělávacích procesů.
HTP2. Historie a multikulturní společnost
2.1 Vztah spol. k hist. paměti národa
a komparativní výzkum historické a sociálně kulturní kontinuity (diskontinuity) a její reflexe na historickém území českého (československého) státu a v širším evropském prostoru,
b vytváření metod dokumentace a prezentace paměťové kultury národa,
c vytváření nástrojů pro podporu udržování a rozvoje historického a kulturního vědomí národní identity.
2.2 Sociálně-kult. aspekty nár. identity
a aplikovaný výzkum českého jazyka,
b výzkum demografického vývoje v ČR a jeho sociálních, ekonomických, politických a kulturních důsledků (včetně komparace ve středoevropském prostoru),
c výzkum kulturních, ekonomických, sociálních a politických specifik regionů a formování regionálních a lokálních identit,
d výzkum sociálních, kulturních a uměleckých aspektů a důsledků vývoje procesu evropské integrace,
e výzkum potenciálních „etických rizik“ současné společnosti.
2.3 Kultura a kulturní tradice národností a menšin žijících na našem území
a výzkum historického vývoje a kultury menšin na historickém území a za hranicemi českého (československého) státu a jejich souvislostí v evropském kontextu,
b vytváření nástrojů pro identifikaci krizových jevů souvisejících se sociálními a kulturními specifiky menšin,
c výzkum menšin a jejich vztahu k majoritní společnosti v současnosti,
d vytváření nástrojů pro začlenění problematiky národností a menšin do vzdělávacího procesu, včetně vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v rámci celoživotního vzdělávání.
2.4 Vzdělanost a vzdělávání jako součást kulturní identity národa
a výzkum národní identity jako součásti primárního a terciárního vzdělávání s důrazem na moderní vzdělávací formy, propojení počátečního a dalšího vzdělávání s důrazem na multikulturní aspekty,
b výzkum národní identity jako součásti celoživotního vzdělávání.
HTP3. Technologie, postupy a materiály
3.1 Moderní dokumentační, evidenční a prezentační technologie
a vývoj a aplikace počítačově asistovaných metod dokumentace a evidence památek,
b vývoj specializovaných map s obsahem identifikovaným s historickým, kulturním a společenským vývojem historického území českého státu, včetně všech oblastí kulturního dědictví,
c vývoj moderních prezentačních technologií.
3.2 Technologie a systémy pro zvýšení ochrany hmotného kulturního dědictví
a zařízení, přístroje a systémy mapování prostředí a stavu hmotných památek,
b zařízení a systémy pro dálkový průzkum a dohled nad objekty kulturního dědictví,
c vývoj a ověření systému zvýšené ochrany sbírek.
3.3 Materiály a technologie pro záchranu a zachování kulturního dědictví
a vývoj nových materiálů a technologií pro restaurování, konzervaci a údržbu památek,
b zhodnocení tradičních materiálů a technologií pro znovu zavedení do praxe,
c optimalizace procesu restaurování, konzervace a oprav hmotného kulturního dědictví,
d vývoj a aplikace nových materiálů a technologií pro preventivní památkovou péči,
e regionální zdroje historických materiálů.
3.4 Diagnostika poškozování a životnost objektů kulturního dědictví
a vývoj nových přístrojů a nedestruktivních i šetrných destruktivních metod diagnostiky historických materiálů a objektů a jejich poruch,
b vývoj a ověření postupů hodnocení bezpečnosti, trvanlivosti a ekonomických aspektů současných i historických materiálů a technologií pro památkovou péči,
c vývoj a ověření nástrojů pro sběr, archivaci, analýzu a prevenci poruch historických materiálů a konstrukcí,
d vývoj odborných postupů záchrany kulturního dědictví ohroženého záměrnými či nezáměrnými hrozbami.
3.5 Vývoj nových technologií pro inventarizaci, digitalizaci fondů knihoven, archivů a muzeí, tvorbu databází a jejich zpřístupnění
a vývoj nových metodik a technologií pro identifikaci a inventarizaci sbírkových předmětů a dokumentů,
b vývoj nových metodik a technologií na ochranu, restaurování a konzervaci nosičů digitálních informací,
c výzkum a vývoj nástrojů pro snadné vyhledávání a orientaci v digitálních datech a pro budování velkokapacitních úložišť dat pro oblast kulturního dědictví,
d vývoj a aplikace programů pro propojení informačních sítí mezi institucemi v oblasti kulturního dědictví.
3.6 Infrastruktura pro vědeckou a technologickou podporu zachování národní a kulturní identity
a vývoj a ověření aplikace infrastruktury pro podporu rutinních zařízení pro záchranu a zachování národní a kulturní identity,
b výzkum a vývoj oborových standardů vyhodnocování a interpretace dat z mapování a speciálních průzkumných metod.
HTP4. Prostředí pro rozvoj umění a uchování kulturního dědictví
4.1 Prostředí pro rozvoj umění a uchování kulturního dědictví
a výzkum specifických znaků regionálních a lokálních kulturních aktivit, charakteristika vývojových trendů a odhalení rizik dalšího vývoje, včetně výzkumu důsledků postupu orgánů veřejné správy zaměřených na podporu kulturních aktivit a péči o kulturní dědictví,
b výzkum a vývoj metodik zmírňování vlivu globálního prostředí na způsob života a stav kultury, zájmové činnosti a neprofesionální umělecké tvorby v regionech s dosud živou kulturní tradicí,
c výzkum a vývoj metodik hodnocení společensko-kulturních dopadů současné živé kultury a umění na rozvoj demokratické společnosti a zlepšování přístupu ke kulturním statkům,
d výzkum a vývoj nástrojů pro sledování a hodnocení multiplikačních ekonomických efektů kulturní a umělecké činnosti a využívání kulturního dědictví, včetně výzkumu důsledků změn majetkové struktury, právního postavení a typu subjektů působících v oblasti kultury.