Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
1. "Globální cíl"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Dílčí priorita"

Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity 2016-2022

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Národní identita
1.1 Výzkum a jeho uplatnění - historické vědní obory a archeologie
a komparativní výzkum archeologické, historické a sociálně kulturní kontinuity (diskontinuity) a její reflexe na historickém území českého (československého) státu a v širším evropském prostoru,
b výzkum a vývoj metodik a nástrojů se zaměřením na původ a vývoj sídelních areálů,
c výzkum a vývoj metodik a nástrojů se zaměřením na proměny a exploataci kulturní krajiny,
d vytváření metod dokumentace a prezentace paměťové kultury národa,
e vytváření nástrojů pro podporu udržování a rozvoje historického a kulturního vědomí národní identity,
f výzkum historického vývoje a kultury menšin na historickém území a za hranicemi českého (československého) státu a jejich souvislostí v evropském kontextu.
1.2 Výzkum a jeho uplatnění - jazyk a literatura
a výzkum českého jazyka a literatury,
b výzkum jazykových, literárních a kulturních specifik regionů a formování regionálních a lokálních identit,
c výzkum jazykových, literárních a kulturních aspektů a důsledků vývoje procesu evropské integrace,
1.3 Výzkum a jeho uplatnění - umělecká tvorba
a výzkum v oblasti nehmotného kulturního dědictví, zejména v oblasti lidové kultury a tradice, hudby, divadla, filmu atd.,
b vytváření metodik a aplikace moderních technologií ve specifické oblasti uchování, dokumentace a evidence nehmotného kulturního dědictví, zejména v oblasti lidové kultury a tradice, hudby, divadla, filmu atd.,
c prezentace nehmotného kulturního dědictví, zejména v oblasti lidové kultury a tradice, hudby, divadla, filmu atd., prostřednictvím výstav, specializovaných map, včetně systémů pro trvalé uchování digitálních dat a jejich zpřístupnění (tzv. specializované veřejné databáze), aplikace nejmodernějších poznatků ze sféry záchrany a uchování datových nosičů,
d začlenění problematiky nehmotného kulturního dědictví zejména v oblasti lidové kultury a tradice, hudby, divadla, filmu atd., do vzdělávacích procesů, včetně vzdělávání odborných pracovníků a pracovníků státní správy a samosprávy v rámci celoživotního vzdělávání,
e výzkum specifických znaků regionálních a lokálních kulturně-uměleckých aktivit, charakteristika vývojových trendů a odhalení rizik dalšího vývoje, včetně výzkumu důsledků postupu orgánů veřejné správy zaměřených na podporu kulturních aktivit a péči o nehmotné kulturní dědictví,
f výzkum a vývoj metodik zmírňování vlivu globálního prostředí na způsob života a stav kultury, zájmové činnosti a umělecké tvorby v regionech s dosud živou kulturní tradicí,
g výzkum a vývoj metodik hodnocení společensko-kulturních dopadů současné živé kultury a umění na rozvoj demokratické společnosti a zlepšování přístupu ke kulturním statkům,
h výzkum a vývoj nástrojů a metodik pro sledování a hodnocení multiplikačních ekonomických efektů kulturní a umělecké činnosti a využívání kulturního dědictví, včetně výzkumu důsledků změn majetkové struktury, právního postavení a typu subjektů působících v oblasti kultury.
2. Kulturní dědictví
2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými hodnotami
a výzkum a vývoj metodik, podkladů a pracovních postupů pro využití moderních technologií a materiálů v oblasti ochrany, konzervace a restaurování nemovitého a movitého kulturního dědictví pro jeho uchování a pro zkvalitnění systému péče o památky a sbírkové soubory, včetně knihovních a archivních fondů,
b výzkum a vývoj nástrojů pro identifikaci, dokumentaci a evidenci nemovitého a movitého kulturního dědictví s využitím nových technologií, které posílí integraci ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti a zvýší aktivní podíl na rozvoji národní identity jako součásti evropského kulturního prostředí,
c výzkum a vývoj nástrojů pro identifikaci, dokumentaci a evidenci v oblasti ochrany nejohroženějších typologických skupin nemovitého a movitého kulturního dědictví s využitím nových technologií s cílem vytvořit podmínky pro jejich systematickou záchranu a využití, které posílí integraci ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti a zvýší aktivní podíl na rozvoji národní identity jako součásti evropského kulturního prostředí,
d výzkum a vývoj nástrojů pro péči o architektonické dědictví a historické a urbanistické struktury a jejich rozvoje, včetně dopadů moderní architektury na kvalitu kulturně historických hodnot území, pro integraci do územního plánování a rozvojových aktivit společnosti, včetně zhodnocení významu nezastavěných a zastavěných území,
e výzkum a vývoj nástrojů a aplikací moderních způsobů ukládání, uchovávání a manipulace s movitým kulturním dědictvím ve sbírkotvorných institucích,
f výzkum a vývoj metodik a nástrojů pro identifikaci kulturních hodnot krajiny a pro hledání prosperity kulturní krajiny, pro zachování odkazu českého zahradního umění a krajinářské architektury, pro specifikaci rozvojových strategií a režimu péče o historické zahrady a významné objekty krajinářské architektury,
2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví
a výzkum a vývoj zařízení, přístrojů a systémů mapování prostředí stavu, dokumentace a evidence památek, vývoj a aplikace systémů pro propojení informačních sítí a databází mezi institucemi v oblasti kulturního dědictví,
b výzkum a vývoj specializovaných map s obsahem identifikovaným s historickým, kulturním, hospodářským a společenským vývojem historického území českého státu ve všech oblastech kulturního dědictví, včetně interpretačních a aplikačních metodik,
c výzkum a vývoj a ověření systému zvýšené ochrany sbírek včetně zařízení a systémů pro dálkový průzkum a dohled nad objekty kulturního dědictví,
d výzkum a vývoj nových a zhodnocení tradičních materiálů a technologií a optimalizace procesu restaurování, konzervace, opravy, údržby a prevence památek,
e výzkum a vývoj nedestruktivních a šetrných destruktivních metod diagnostiky, postupů hodnocení bezpečnosti, trvanlivosti a ekonomických aspektů aplikace moderních materiálů a technologií, včetně a vývoje nástrojů pro sběr, archivaci, analýzu a prevenci poruch historických materiálů, technologií a objektů, pro památkovou péči,
f výzkum a vývoj odborných postupů a systémů záchrany kulturního dědictví ohroženého globálními antropogenními či přírodními riziky a hrozbami,
g výzkum a vývoj nových metodik a technologií pro identifikaci a inventarizaci sbírkových předmětů a dokumentů, na ochranu, restaurování a konzervaci nosičů digitálních informací, nástrojů pro vyhledávání a propojení digitálních dat a systémů pro trvalé uchování digitálních dat a jejich zpřístupnění,
h využití špičkové infrastruktury pro metodickou podporu rutinních zařízení pro záchranu a zachování národní a kulturní identity a pro vytváření specializovaných oborových standardů.
2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média
a začlenění výsledků výzkumu národní, regionální a lokální identity a tradice do vzdělávacích procesů na všech úrovních, tvorba výukových programů a široká prezentace a zpřístupnění jejich hodnot v kontextu národní identity,
b začlenění výsledků výzkumu kulturního dědictví a území s historickými hodnotami do vzdělávacích procesů na všech úrovních, tvorba výukových programů na datových nosičích a široká prezentace a zpřístupnění jejich hodnot v kontextu národní identity.