Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
"Hlavní cíl"
1 "Cíl"
1.1 "Úkol"

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 2016-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
Přispět k efektivnější identifikaci, dokumentaci, ochraně, využívání a předávání tradiční lidové kultury nastupujícím generacím.
1 Identifikace projevů tradiční lidové kultury
1.1 Provádět identifikaci projevů tradiční lidové kultury a používat její výsledky pro plánování dalších činností v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu.
1.2 Etnograficky zpracovávat výskyt žijících identifikovaných projevů tradiční lidové kultury na území České republiky. Zajistit průběžnou aktualizaci tohoto zpracování.
1.3 Podporovat práce na vytváření standardního názvosloví projevů tradiční lidové kultury, upřesňování pracovních termínů, pojmů, kategorií prvků a reálií pro systém identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury postihnutelných etnografickými metodami.
1.4 Využívat a doplňovat na všech úrovních síť dobrovolných neprofesionálních dokumentátorů (zpravodajů) pro identifikaci a dokumentaci projevů tradiční lidové kultury; poskytovat jim metodickou pomoc podle územní příslušnosti regionálních pracovišť. Spolupracovat se sítí dopisovatelů České národopisné společnosti, z.s.
2 Dokumentace projevů tradiční lidové kultury
2.1 Ve smyslu "koncepce identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury" zajišťovat periodicky dokumentaci projevů tradiční lidové kultury, zejména těch, které jsou bezprostředně ohroženy, tyto dokumentovat v pravidelných cyklech podle stupně ohrožení.
2.2 V muzeích, která mají etnografické sbírky, vytvářet odborné a ekonomické podmínky: a) pro systematické výzkumy a dokumentaci projevů tradiční lidové kultury v terénu, b) pro archivní výzkumy a rešerše ve specializovaných fondech archivů, muzeí a knihoven. Prioritně se věnovat jevům bezprostředně ohroženým zánikem.
2.3 Pokračovat v budování informačních databází (např. eSbírky, GIS) archiválií, sbírkových předmětů a dokumentačních fondů z oblasti tradiční lidové kultury v muzeích, knihovnách, ústavech Akademie věd ČR, v.v.i., a na univerzitách. Zpřístupnit tyto databáze ve smyslu autorského zákona zdarma pro vědecké, výchovné a další účely ve veřejném zájmu.
2.4 Rozšifrovat sbírkové fondy z oboru tradiční lidové kultury.
2.5 Průběžně doplňovat Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, vedený Ministerstvem kultury podle schválené metodiky, o nejvýznamnější prvky této části národního kulturního dědictví. Periodicky sledovat a dokumentovat proměny jeho částí a veřejné užití. Podle vzoru tohoto ústředního seznamu vytvořit a vést ve všech krajích krajské soupisy regionálně významných prvků tradiční lidové kultury.
2.6 Zpracovávat periodické zprávy k implementaci Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví podle mezinárodního zadání a zprávy o plnění této koncepce jako nástroj k aktualizaci postupů v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu.
2.7 Rozvíjet odbornou, informační, školící a metodologickou činnost regionálních odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu v krajích.
2.8 Podporovat projekty v oblasti výzkumu a vývoje naplňující cíle programu NAKI II v části globálních i specifických cílů programu zaměřených na tradiční lidovou kulturu.
2.9 Zajišťovat institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací.
2.10 V rámci činnosti MK, NÚLK a regionálních odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu využívat pro terénní výzkumy a dokumentaci tradiční lidové kultury studentských diplomových, bakalářských, ročníkových a seminárních prací a motivovat k tou studenty mimo jiné prostřednictvím výběrových dotačních řízení. Tím přispívat k lepší profesionální připravenosti mladých odborníků pro práci v muzeích a vědeckých ústavech.
3 Úchovávání, šíření, prezentace a předávání hodnot tradiční lidové kultury
3.1 Nadále podporovat využívání poznatků o tradiční lidové kultuře ve výchovně vzdělávacím procesu ve školách (v mateřských a základních školách, základních uměleckých školách, středních školách, včetně umělecko-řemeslných škol, a vyšších odborných školách). Zároveň tuto problematiku využívat jako možného prostředku výchovy k toleranci, ke genderové rovnosti, proti rasismu a xenofobii.
3.2 Zpracovávat a vydávat učební texty, obrazové a zvukové pomůcky pro školní a mimoškolní výchovu k poznávání a osvojování projevů tradiční lidové kultury České republiky se zvláštním zřetelem na prvky zapsané do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a do krajských soupisů regionálně významných prvků tradiční lidové kultury. Dbát na využívání témat z oblasti tradiční lidové kultury při sestavování Rámcových vzdělávacích programů škol.
3.3 Podporovat mimoškolní formy vzdělávání a školení prostřednictvím výběrových dotačních řízení a programu tvůrčích a studijních stipendií zaměřených na péči o tradiční lidovou kulturu.
3.4 Zajistit pravidelné zpracovávání přehledu regionálních akcí zaměřených na uchování a prezentaci prvků tradiční lidové kultury široké veřejnosti s přihlédnutím na jejich využití i pro kulturní turismus.
3.5 Provozovat a průběžně aktualizovat centrální elektronickou databázi věnující se tradiční lidové kultuře a její dokumentaci. Zpřístupnit výstupy z této databáze široké veřejnosti prostřednictvím internetového portálu www.lidovakultura.cz. Tuto databázi komplexně rozvíjet, uživatelsky zpříjemnit a ve spolupráci s regionálními pracovišti pro péči o tradiční lidovou kulturu v krajích pravidelně doplňovat obsah.
3.6 Využívat a podle potřeby doplňovat formy a způsoby veřejného oceňování jednotlivců, kolektivů, těles a organizací, které významně přispívají k naplňování péče o tradiční lidovou kulturu a k její ochraně nebo šíření. Oceňovat nejlepší výsledky interpretace a prezentace projevů tradiční lidové kultury.
3.7 Pokračovat v činnosti Národní rady pro tradiční lidovou kulturu, která působí jako poradní orgán ministra kultury, ve prospěch zachování a péče o nejvýznamnější projevy tradiční lidové kultury, zejména prvky zapsané do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Dále pokračovat v dialogu Ministerstva kultury s odborníky z oboru etnologie, muzeologie, památkové péče, religionalistiky, sociologie, dějin umění, hudební, filmové a divadelní vědy, estetiky, architektury a techniky, školství a osvěty, médií, regionalistiky i relevantních spolků.
3.8 Prostřednictvím výběrových dotačních řízení vyhlašovaných Ministerstvem kultury napomoci nositelům prvků tradiční lidové kultury, zejména zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a do krajských seznamů, s praktickým prováděním prvků, jsou-li spjaty se zvláště náročnými podmínkami.
3.9 Prostřednictvím výběrových dotačních řízení vyhlašovaných Ministerstvem kultury podporovat přípravu a realizaci plánů péče o prvky zapsané do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
3.10 V návaznosti na výsledky dotazníkových šetření "Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v ČR" (2006 - 2010) v jednotlivých krajích pokračovat v průběžné dokumentaci projevů tradiční lidové kultury; věnovat pozornost přípravě a zpracování nominací k zápisu do soupisu regionálně významných prvků tradiční lidové kultury na úrovni krajů (krajské seznamy).
3.11 Prostřednictvím regionálních odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu zajistit dle osnovy vytvořené NÚLK jednotné zpracování výstupů projektu "Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice" (2006 - 2010). Výsledkem bude jednotně zpracovaný sběr z celé České republiky, který bude publikován a porovnán s významnými výzkumy (např. v 50. letech 20. století).
3.12 Zabezpečit dostupnost informací o tradiční lidové kultuře široké veřejnosti především prostřednictvím regionálních odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu v krajích, ale i prostřednictvím sítě knihoven, muzeí, archivů, vědeckých a dalších odborných institucí.
3.13 Upozorňovat na existenci Etického kodexu zpracovaného a uveřejněného Českou národopisnou společností, z.s., a apelovat na dodržování zásad v něm obsažených.
3.14 Veřejně prezentovat odbornou činnost sbírkových institucí prostřednictvím výstav a živých ukázek projevů tradiční lidové kultury, např. řemeslných technologií, obřadů, obyčejů, zvyků, hudby a tance. Využívat přitom spolupráci řemeslníků, interpretů, lektorů a moderní prezentační technologie. Ve výběrových dotačních řízeních podporovat tyto typy prezentačních projektů.
3.15 Muzea v přírodě jsou ideálním prostorem pro prezentaci nejen lidové architektury a tradičních řemeslných technologií, ale také nemateriálních projevů tradiční lidové kultury, proto je třeba věnovat zvláštní pozornost rozvoji prezentace tradiční lidové kultury v těchto institucích.
3.16 Motivovat prostřednictvím výběrových dotačních řízení k účinné péči o tradiční lidovou kulturu, jejímu uchování a dokumentaci.
3.17 Zajišťovat statisticko-ekonomická data týkající se prezentace tradiční lidové kultury (např. data o návštěvnosti kulturních akcí pro veřejnost, výši výdajů veřejnoprávních rozpočtů na návštěvnost, počtu prezentačních akcí apod.).
4 mezinárodní spolupráce
4.1 Podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti prezentace a ochrany tradiční lidové kultury, mimo jiné formou výměny koncepčních materiálů zaměřených na lepší péči o tradiční lidovou kulturu ve smyslu Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví.
4.2 Podporovat formou příspěvku na provoz a) realizaci dvoustranných a mnohostranných projektů v oblasti dokumentace, prezentace a ochrany projevů tradiční lidové kultury, b) výměnu vědeckých a technických publikací, časopisů, audiovizuálních nosičů aj., c) mezinárodní setkání odborníků a jejich zahraniční studijní cesty. prioritně podporovat spolupráci se zeměmi Visegrádu, EU a s rozvojovými zeměmi ve smyslu Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví a Úmluvy o zachování a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, jichž je Česká republika smluvní stranou.
4.3 Podporovat výměnu kulturních hodnot tradiční lidové kultury v rámci vyhlašovaných státních výběrových dotačních řízení. Využívat k tomu také prováděcích plánů k uzavřeným dohodám o kulturní spolupráci s jednotlivými státy.
4.4 Podporovat participaci České republiky na speciálních programech a projektech mezivládních organizací (UNESCO, Evropská unie, Visegrád a jiná regionální uskupení) v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu.
4.5 Pozorně posuzovat, případně předkládat zvláště odůvodněné návrhy k zápisu mezinárodně významných projevů tradiční lidové kultury České republiky do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva a do Registru osvědčených postupů při péči o zachování nemateriálního kulturního dědictví, zřízených Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Tím posilovat mezinárodní prestiž České republiky a zviditelňovat její tradiční nemateriální kulturní dědictví ve světě.