Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
"Základní cíl"
1 "Hlavní cíl"
1.1 "Konkrétní úkol"

Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 2015–2020

GesceSpolugesceSpolupráce
Zachování schopnosti veřejných muzeí a galerií kvalifikovaným způsobem spravovat a rozšiřovat sbírky, formou vědecké výzkumné činnosti prohlubovat jejich poznání a tím je zhodnocovat a udržovat, a rozšiřovat službu veřejnosti tak, aby odpovídala požadavkům veřejnosti na tento typ institucím kladený.
Vytvořit přehlednější a pro jednotlivá muzea a galerie jednodušší, jednoznačnější a pro jejich úspěšné působení příznivější právní a ekonomické prostředí obecně.
Upravit právní a ekonomické prostředí pro technologickou inovaci a podstatné rozšíření služeb, které muzea a galerie poskytují způsobem umožňující dálkový přístup.
3.2.1 Majetkové vypořádání
3.2.1.1 Průběžná situační zpráva o stavu majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
3.2.1.2 Závěrečná zpráva o důsledcích majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
3.2.1.3 Zajištění činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války v letech 2015 až 2017 a příprava jeho přechodu na režim paměťové instituce.
3.2.1.4 Začlenění Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války do mezinárodních organizací a aktivit.
3.2.1.5 Zpracování přehledu historických muzejních sbírek měst a obcí ve vlastnictví státu a muzejních sbírek ve vlastnictví státu, spravovaných obcemi včetně návrhu majetkoprávního vypořádání.
3.2.2 Zřízení Registru muzeí a galerií
3.2.2.1 Prezentace záměru zřízení Registru a odborná rozprava
3.2.2.2 Návrh struktury informací a způsobu zveřejňování informací v Registru muzeí a galerií
3.2.3 Národní síť muzeí a galerií
3.2.3.1 Prezentace záměru ustavení Národní sítě muzeí a galerií a zahájení veřejné diskuse k němu
3.2.3.2 Stanovení kritérií pro zápis muzeí a galerií do Národní sítě muzeí a galerií
3.2.4 Koncepce a síť metodických center
3.2.4.1 Souborná zpráva o činností sítě metodických center při muzeích a galeriích, příspěvkových organizacích Ministerstva kultury
3.2.4.2 Koncepce sítě a další činnosti metodických center při muzeích a galeriích, příspěvkových organizacích Ministerstva kultury a společný informační portál
3.2.4.3 Návrh ukotvení sítě metodických center muzeí a galerií v působnosti Ministerstva kultury v právním řádu České republiky
3.2.4.4 Financování činnosti metodických center
3.2.5 Zlepšení systematické odborné péče o sbírky muzejní povahy a účinnější podpora prezentace kulturního dědictví
3.2.5.1 Stanovení rámcových standardů kvalifikované péče o sbírky muzejní povahy
3.2.5.2 Rozvoj prostorového a technického zajištění státních muzeí a galerií
3.2.5.3 Podpora prezentačních aktivit muzeí a galerií
3.2.5.4 Podpora rozvoje formy tzv. vědeckých center při technických a přírodovědných muzeích
3.2.5.5 Podpora rozvoje tzv. kulturních a kreativních průmyslů
3.2.5.6 Nastavení nových parametrů pro muzejní statistiku
3.2.5.7 Omezení rizik v souvislosti s terorismem
3.2.6 Akvizice současného výtvarného umění
3.2.6.1 Zřízení dotačního programu Akviziční fond
3.2.6.2 Veřejná konzultace a návrh systémového řešení otázky prezentace a odborné správy děl současného výtvarného umění
3.2.7 Aktivity muzeí a galerií v oblasti vědy a výzkumu
3.2.7.1 Využití potenciálu muzeí a galerií v oblasti vědy a výzkumu
3.2.8 Strategie dalšího postupu v oblasti digitalizace národního kulturního dědictví
3.2.8.1 Modernizace databáze Centrální evidence sbírek (CES) online
3.2.8.2 Modernizace systému DEMUS a jeho zpřístupňování potenciálním uživatelům
3.2.8.3 Projekt eSbírky
3.2.8.4 Začlenění databáze CES a prezentačního portálu eSbírky do resortního úložiště elektronických dat
3.2.9 Funkce muzeí v procesu uchování a prezentace statků nemateriální kultury
3.2.9.1 Spolupráce muzeí a galerií při uchování a prezentaci statků nemateriálního kulturního dědictví
3.2.9.2 Spolupráce muzeí a galerií při uchování a prezentaci statků současné nemateriální kultury
3.2.10 Muzea v přírodě
3.2.10.1 Konference o poslání a budoucnosti muzeí v přírodě a příprava koncepce
3.2.10.2 Zefektivnění správy a organizace státních muzeí v přírodě v působnosti Ministerstva kultury
3.2.11 Spolupráce muzeí a galerií s vysokými školami při koncipování edukačních aktivit
3.2.11.1 Systematická spolupráce s vysokými školami
3.2.11.2 Soustavné mapování stavu a rozvoje spolupráce muzeí a galerií s vysokými školami v oblasti vzdělávacích programů a jejich podpora
3.2.11.3 Edukační portál pro muzea a galerie, poskytující veřejnou službu podle zákona č. 122/2000 Sb.
3.2.12 Spolupráce muzeí a galerií s Národním památkovým ústavem
3.2.12.1 Mechanismy spolupráce Národního památkového ústavu s ostatními státními příspěvkovými organizacemi při ochraně movitých kulturních památek
Centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM)
3.2.12.2 Vzájemná spolupráce Národního památkového ústavu, muzeí a galerií při přípravě, realizaci a propagaci výstavních aktivit
3.2.13 Spolupráce státních muzeí a galerií s muzei a galeriemi zřizovanými územními samosprávnými celky
3.2.13.1 Vyhledávání potenciálu ke společným projektům státních muzeí a galerií s muzei a galeriemi zřizovanými územními samosprávnými celky
3.2.13.2 Účinná pomoc metodických center muzeím a galeriím zřizovaným územními samosprávnými celky
3.2.13.3 Spolupráce muzeí a galerií – státních příspěvkových organizací – a muzeí a galerií zřizovaných územními samosprávnými celky v oblasti propagace a marketingu
3.2.14 Podpora dobrovolnictví a donátorství v muzeích a galeriích
3.2.14.1 Vyhodnocování a podpora naplňování koncepčních materiálů vlády České republiky v oblasti dobrovolnictví
3.2.14.2 Vytvoření nástrojů a pobídek pro podporu dobrovolnictví a donátorství
3.2.14.3 Vyhodnocení donátorských aktivit a aplikace zásad Profesního etického kodexu Mezinárodní rady muzeí (ICOM)
3.2.15 Podpora kulturního turismu
3.2.16 Popularizace muzejnictví v národním a mezinárodním kontextu
3.2.16.1 Propagace a další rozvoj udělování cen Gloria musaealis
3.2.16.2 Podpora a rozvoj ostatních oborových ocenění v oblasti působnosti muzeí a galerií
3.2.16.3 Mezinárodní den muzeí, Festival muzejních nocí
3.2.16.4 Snížení prahu dostupnosti muzejních a galerijních expozic pro sociálně slabší cílové skupiny