Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
A. "Oblast"
A.1 "Cíl"

Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2011–2015 včetně internetizace knihoven

GesceSpolugesceSpolupráce
A. Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví
1 Digitalizovat textové dokumenty a shromažďovat digitální dokumenty jako součást kulturního a vědeckého dědictví
2 Vytvořit legislativní, organizační a technické předpoklady trvalého uchování a zpřístupnění publikovaných digitálních a digitalizovaných dokumentů jako důležité složky kulturního a vědeckého dědictví
3 Optimalizovat systém povinného výtisku (dále jen „PV“) tištěných dokumentů a zavést systém povinného ukládání elektronických dokumentů (odpovídající dnešnímu PV); zajistit jejich pohotové centrální zpracování a zpřístupnění, podporovat nástroje pro sdílenou katalogizaci
4 Vytvořit podmínky pro zajištění rovného přístupu ke všem druhům publikovaných dokumentů pro účely vzdělávání, výzkumu, vývoje a zpřístupňování kulturního dědictví
5 Zpracovat a realizovat koncepci trvalého uchování a zpřístupnění tradičních textových dokumentů – knihy, periodika, rukopisy, historické fondy, hudebniny
B. Přístup k informačním zdrojům a službám knihoven
6 Vytvořit jednotné rozhraní systému knihoven s cílem zprostředkování všech nabízených služeb z každé knihovny
7 Zabezpečit efektivní dostupnost elektronických informačních zdrojů (dále jen „EIZ“) pro podporu VaVaI po roce 2011
8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost
C. Podporovat vzdělání a čtenářské gramotnosti
9 Podporovat úlohu knihoven jako přirozených center rozvoje občanských komunit a jejich kreativity
10 Zakotvit podporu zvyšování schopnosti efektivně užívat knihovny ve školských vzdělávacích programech a v koncepci celoživotního učení
11 Propagovat četbu zejména u dětí a mládeže a aktivně podporovat čtenářskou gramotnost realizací aktivit zaměřených na práci s knihou
12 Podporovat vytváření knihovních fondů. Zvýšit objem financování nákupu knihovních fondů v knihovnách ČR a vytvořit tak základní předpoklad pro zlepšení obsahu a kvality veřejných knihovnických a informačních služeb
D. Rovný přístup ke službám knihoven
13 Zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb, prosadit kritérium bezbariérovosti služeb knihoven jako kritérium hodnocení kvality služeb
14. Podporovat knihovny jako garanta rovného přístupu k informačním zdrojům a síti internet
15 Rozvíjet regionální funkce knihoven a formovat krajské systémy knihoven na principu spolupráce knihoven regionu s cílem dosáhnout poskytování standardizované úrovně VKIS bez ohledu na velikost obce a lokalitu, v níž knihovna působí
E. Kvalita, efektivita a marketing služeb knihoven
16 Aktualizovat a zavést do praxe standardy kvality VKIS
17 Zpracovat metodiku ekonomických výzkumů návratnosti investic v knihovnách
18 Podporovat šetření informačních potřeb obyvatel na národní a lokální úrovni a využívat je pro optimalizaci VKIS
19 Podporovat marketingové aktivity centrálních i lokálních služeb systému knihoven
F. Rozvoj lidských zdrojů
20 Zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle se měnící odborné nároky jejich profese
21 Intenzivněji využívat dobrovolníky v činnosti knihoven a systém veřejně prospěšných prací