Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
I. "Cíl"
I.1 "Oblast"
I.1.1 "Opatření"

Koncepce podpory umění v ČR 2015-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
I. Podpora umělecké tvorby, profesionalizace a strategické plánování
a Podpora umělecké tvorby
1 Finančně prioritně navýšit stávající dotační programy v oblasti umění s cílem podpory celého spektra uměleckých oborů, a to jak prioritě v oblasti profesionálního umění, tak rovněž v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit.
2 Každoročně optimalizovat dotační programy s důrazem na uchování kontinuity i podporu inovativních, experimentálních a mezioborových projektů.
3 zajistit naplňování nového Programu státní podpory současného umění a architektury v galeriích a výstavních síních.
4 Posílit stávající Program státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a pěveckých sborů dle usnesení vlády č. 902/2003.
5 Podporovat zveřejňování výsledků výzkumu v oblasti umění (publikace, výstavy, konference).
6 Obnovit podporu vzniku uměleckých děl ve veřejném prostoru.
7 Optimalizovat Program poskytování příspěvků na tvůrčí a studijní pobyty dle zákona 203/2006 Sb.
8 Podporovat odbornou kritickou reflexi, umělecká a kulturní média, sympózia, konference, veřejné diskuse.
9 Podporovat implementaci a naplňování Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů v ČR a přispívat do Mezinárodního fondu pro rozmanitost.
b Kvalita poskytování kulturních služeb
10 Nastavit systém pravidelného externího hodnocení činnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb v oblasti umění.
11 Založit v Institutu umění - Divadelním ústavu výtvarnou sekci, která by umožnila vyrovnat prostředí poskytovaných služeb na roveň dalším oborům. V této souvislosti též posílit personálně ty obory, které jsou znevýhodněny vůči jiným a to na straně MK (např. taneční a pohybové umění či výtvarná umění).
c Profesionalizace a kreativita
12 Podporovat další vzdělávání tvůrců, manažerů, administrátorů a dalších pracovníků v oblasti kultury s cílem dosáhnout jejich vyšší profesionalizace a mezinárodní konkurenceschopnosti a s ohledem na současné potřeby a měnící se podmínky provozu umění.
13 Podporovat vzdělávací aktivity státních i nestátních neziskových kulturních institucí podporujících rozvoj kreativity dětí i dospělých.
14 Podporovat vzdělávací aktivity pro děti a mládež v oblasti profesionálního a i neprofesionálního umění. Zajištění výchovně-vzdělávacích akcí pro děti a mládež a podpora dětské kreativity.
15 Uzavřít Memorandum o spolupráci v rámci kreativního vzdělávání mezi MK a MŠMT, které bude zahrnovat vznik nového programu na podporu kreativního vzdělávání v ČR financovaného z obou resortů.
16 Novelizovat zákon o Státním fondu kultury ČR č. 239/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zasadit o zrovnoprávnění podmínek financování obou existujících státních fondů a prosazovat jejich politickou nezávislost.
d Strategické plánování
17 Obnovit činnost Rady pro umění jakožto poradního orgánu ministerstva kultury pro oblast umění včetně strategického plánování.
18 Podporovat aktivity oborových organizací a nastavit systém komunikace a spolupráce těchto organizací i širšího nezávislého sektoru s MK především v souvislosti se zjišťováním potřeb uměleckých oblastí, vytvářením strategických materiálů a optimalizace podpůrných opatření.
19 Pravidelně vyhodnocovat dopady programů, projektů a akcí, sledovat multiplikační efekty, medializovat zjištění, zaměřit se na projekty a akce z hlediska podpory dobré praxe. S předstihem (dlouhodobě) strategicky připravovat opakující se akce typu Bienále, PQ a dalších významných akcí typu Rok české hudby, které MK podporuje; zavést do praxe mechanismy víceletého financování ze strany MK ČR pro stávající kulturní infrastrukturu; vyhodnotit projekt Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 v návaznosti na regionální rozvoj.
20 Optimalizovat stávající sběr dat v oblasti umění a podporovat získávání nových dat.
II. Využití potenciálu umění pro rozvoj společnosti
e Umění pro společnost
21 Optimalizovat program na podporu projektů zaměřených na zapojování menšin a ohrožených skupin prostřednictvím umění a průběžně vyhodnocovat inkluzivní dopady umění.
22 Zvýšit přístup k umění nejširším vrstvám občanů, zpřístupňovat umění pomocí digitalizace a s využitím nových technologií; podporovat projekty zaměřené na získávání nového publika.
23 Nadále zavádět slevy ze vstupného a snížené registrační poplatky ve státních uměleckých a dalších kulturních institucích a podpořit nové způsoby bezplatného zpřístupnění umění v těchto institucích.
24 Vést dialog s organizacemi veřejné správy ke sbližování metodiky vícezdrojového financování a zavádění transparentních grantových/dotačních systémů po celé ČR.
f Umění pro ekonomický růst a zaměstnanost
25 Připravit Strategii podpory kulturních a kreativních odvětví navazující na Koncepci podpory umění.
26 Podporovat a oceňovat zapojování soukromého sektoru do podpory umění.
27 Prosazovat vhodné podmínky pro práci umělců (daňové, sociální, zdravotní, prostory pro práci a další opatření) v rámci politiky zaměstnanosti ČR. Dále prosazovat novelizace v oblasti daňového zvýhodnění umělců i uměleckých organizací (DPH) a druhé kariéry umělců. Implementovat závěry revitalizace doporučení UNESCO ke statutu umělce z roku 1980 a zvážit přijetí zákonného opatření ke statutu umělce.
III. Podpora mezinárodní spolupráce a exportu
g Mezinárodní spolupráce
28 Podporovat programy a projekty, které usnadňují mobilitu zaměstnanců, uměleckých děl a služeb.
29 Navýšit podporu úspěšných projektů z programů EU Kreativní Evropa a navazujících. Zajistit podporu iniciace a přípravy nových projektů.
30 Založit a podporovat Infopoint pro mobilitu v oblasti umění s cílem usnadnit českým umělcům, teoretikům a dalším pracovníkům v oblasti kultury prostřednictvím informací a poradenství výjezdy do zahraničí a stejně tak příjezd zahraničních umělců a expertů do České republiky - na základě doporučení Evropské komise.
31 Zajistit vytvoření zvláštního podpůrného nástroje na činnost a provoz českých center mezinárodních nevládních organizací, na podporu členských aktivit v mezinárodních sítích a na motivaci českých profesionálních a kulturních organizací k větší mezinárodní spolupráci, a to jak v oblasti profesionálního, tak i neprofesionálního umění.
32 Podporovat výuku češtiny a rozvoj bohemistiky v zahraničí; podporovat zahraniční bohemistiku formou aktivit typu Bohemistický seminář.
h Export
33 Podporovat vstup českých subjektů, zboží a služeb na nové trhy. Podporovat účast a uměleckou prezentaci českých subjektů na zahraničních veletrzích, přehlídkách, festivalech a fórech s cílem rozšířit distribuci a zvýšit export.
34 Podporovat propagaci českého umění prostřednictvím specializovaných cizojazyčných webových portálů a newsletterů pro jednotlivé oblasti umění.
35 založit a podporovat činnosti Czech Music Export Office zaměřené na propagaci současné hudby v zahraničí a její postavení na zahraničních trzích.
36 Založit a podporovat činnosti Českého literárního centra za účelem zkvalitnění aktivit směřujících k propagaci české literatury a českého knižního trhu v zahraničí a usnadnění mezinárodní spolupráce v oblasti literatury. Ve spolupráci s profesními asociacemi a sítěmi provést vyhodnocení systému podpory propagace české literatury do zahraničí.
i Kulturní diplomacie
37 Využívat mezinárodních smluv a dohod o kulturní spolupráci jako nástroje k prezentaci nejkvalitnějšího umění, talentovaných a mladých umělců a i projektů nestátních neziskových organizací.
38 Prosadit větší zapojení umění do exportní strategie vlády ČR. V této souvislosti též připravit koncepci spolupráce businessu a umění při prosazování ekonomických cílů a šíření dobrého jména ČR v zahraničí.