Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Koncepce památkové péče v ČR 2017-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Legislativa
1.2 Vytvořit vhodnější a účinnější podmínky pro péči o památkový fond. Zefektivnit systém státní památkové péče.
1.2.1 Kontinuální zlepšování právního prostředí, které má dopad na zájmy státní památkové péče.
1.2.2 Příprava nařízení vlády o prohlášení kulturních památek za národní kulturní památky.
1.2.3 Příprava nařízení vlády o vyhlášení památkových rezervací.
2. Výzkum a vývoj v oblasti památkové péče
2.1 Vytváření předpokladů pro následné prohlubování a zpřesňování odborných znalostí a doplňování dosavadních zjištění o samotném památkovém fondu
2.1.1 Kontinuální podpora výzkumné činnosti vysokých škol, výzkumných ústavů a odborných pracovišť v oblasti památkové péče
2.1.2 Transparentnější prezentace probíhajících výzkumů zajišťovaných Národním památkovým ústavem a výsledků jeho vědecké činnosti směrem k širší odborné a laické veřejnosti
2.1.3 Účinnější spolupráce Národního památkového ústavu se státními sbírkotvornými institucemi
3. Památkově chráněná území a ochrana kulturní krajiny
3.1 Rozšíření plošné památkové ochrany
3.1.1 Pokračování ve vyhlašování nových památkových zón a rezervací, postupné revise stávajících zón a rezervací opravného a zpřesňujícího charakteru
4. Ústřední seznam kulturních památek
4.1 Zkvalitnění vypovídací hodnoty Ústředního seznamu kulturních památek
4.1.1 Systematická náprava nepřesností v údajích Ústředního seznamu kulturních památek
4.1.2 Systematická náprava chyb v údajích katastru nemovitostí
4.1.3 Reidentifikace movitých kulturních památek
4.1.4 Dokončení základní evidence mobiliárních fondů státních hradů a zámků
4.1.5 Rozšíření spolupráce mezi orgány státní památkové péče a nevládními neziskovými organizacemi nebo dobrovolníky při sledování stavu památkového fondu v regionech
5. Podpora záchrany a péče o památkový fond
5.1 Rozšiřování možností podpory péče o památkový fond
5.1.1 Kontinuálně pokračovat v optimálním navyšování finančních zdrojů a v poskytování příspěvků v rámci dotačních programů Ministerstva kultury
5.1.2 Pokračovat v provádění revise zásad dotačních programů Ministerstva kultury
5.1.3 Podporovat zajištění přímé finanční pomoci při zachování architektonického dědictví využitím fondů Evropské unie a doplnění z rozpočtu krajů a obcí
6. Restaurování
6.1 Vytvoření nového informačního systému evidujícího jednotlivé restaurátory
6.1.1 Vytvoření nového informačního systému evidence restaurátorů kulturních památek a jeho zveřejnění v rozsahu zohledňujícím ochranu osobních údajů
6.1.2 Zajištění kompatibility nového informačního systému evidence restaurátorů kulturních památek s údaji ze Základního registru obyvatel
7. Osvěta, edukační aktivity a odborné vzdělávání
7.1 Zkvalitnění vzdělávání odborných pracovníků a veřejná osvěta o památkové péči
7.1.1 Rozvíjení edukačních aktivit spojených s oborem památkové péče pro konkrétní cílové skupiny občanů, děti a mládež
7.1.2 Systematické vzdělávání řemeslníků a stavebních firem pracujících na kulturních památkách
7.1.3 Zvyšování efektivity vzájemné spolupráce mezi odbornou složkou, orgány státní památkové péče a pracovníky stavebních úřadů v rámci společných workshopů
8. Mezinárodní spolupráce v oblasti památkové péče
8.1 Rozšiřování mezinárodní spolupráce a příprava společných projektů
8.1.1 Obecně podporovat výměnu expertů a informací v oblasti památkové péče na mezinárodní úrovni
8.1.2 Hledat nové partnery a navazovat kontakty v oblasti památkové péče pro společné mezinárodní projekty
8.1.3 Vytvářet podmínky pro účinnější implementaci úmluv a smluv v oblasti památkové péče, kterými je Česká republika vázána
8.1.4 Pokračování v přeshraniční spolupráci v rámci společných nominací kulturních statků na Seznam světového dědictví
8.1.5 Zabezpečení implementace Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, kterým se zavádí označení „Evropské dědictví“
8.1.6 Pokračovat v navázané spolupráci se zeměmi Visegrádské čtyřky
9. Památky a cestovní ruch
9.1 Podpora šetrného, důstojného, etického a smysluplného zapojování kulturních památek do širokých aktivit na poli cestovního ruchu
9.1.1 Zvýšit propagaci méně navštěvovaných a nově zpřístupňovaných památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu s cílem diverzifikovat místně přetíženou návštěvnost a podpořit turisticky slabší regiony
9.1.2 Podpora využití všestranného potenciálu památek pro poskytování služeb v cestovním ruchu šetrným a trvale udržitelným způsobem
10. Kreativní a kulturní průmysly v oblasti památkové péče
10.1 Širší využití nástrojů, které přinášejí kulturní a kreativní odvětví ke zlepšení procesů zajišťujících uchování, využití, poznávání, dokumentaci, zprostředkování a zpřístupnění určité části památkového fondu široké veřejnosti
10.1.1 Využití potenciálu památkového fondu pro kreativní a kulturní průmysly
10.1.2 Zefektivnění využití produktů masové kulturní spotřeby pro poznávání, zprostředkování a zpřístupnění určitého segmentu památkového fondu široké veřejnosti
11. Odborná organizace státní památkové péče
11.1 Zefektivnění systému a organizace památkové péče
11.1.1 Zkvalitnění úrovně odborných podkladů zpracovávaných Národním památkovým ústavem pro orgány státní památkové péče a v souvislosti s bezplatnou odbornou pomocí vlastníkům kulturních památek
11.1.2 Definování bezplatné odborné pomoci vlastníkům kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích, které nejsou prohlášeny za kulturní památku
11.1.3 Dosažení maximální validity dat Ústředního seznamu kulturních památek, zkvalitňování a doplňování dalších informací o památkovém fondu v Památkovém katalogu a informačním systému památkové péče jako celku
11.1.4 Pokračování scelování mobiliárních fondů hradů a zámků v majetku státu
11.1.5 Tvorba nových interiérových instalací v dosud nezpřístupněných prostorách objektů ve správě Národního památkového ústavu a spolupráce s ostatními vlastníky kulturních památek při zpřístupňování objektů veřejnosti
11.1.6 Spolupráce s ostatními subjekty při propagaci a prezentaci zpřístupněných objektů ve specifických formách cestovního ruchu, zkvalitnění poskytovaných informačních služeb a větší prezentace úspěchů oboru památkové péče
11.1.7 Hledání vhodných forem prezentace kulturních hodnot vědecky zkoumaného památkového fondu, včetně té jeho části, která není zpřístupněna veřejnosti a z objektivních důvodů ji ani nebude možné zpřístupnit (např. cenné interiéry objektů individuálního bydlení, movité památky v soukromém vlastnictví, apod.)
11.1.8 Podpora, spolupráce a odborná součinnost při tzv. adopci a záchraně památkově hodnotných děl sepulkrální povahy
11.1.9 Metodická podpora paměťovým organizacím, které spravují plošně chráněné národní a kulturní památky, spojené s připomínkou významných historických událostí nebo míst pietního charakteru
11.1.10 Poskytnutí součinnosti Centru pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války při Identifikaci a odborném zpracování kulturních statků obětí holocaustu v mobiliárních fondech státních hradů a zámků
11.1.11 Zkvalitnění a včasné provádění oborového výzkumu v oblasti dopravní infrastruktury tak, aby byly minimalizovány ztráty způsobené prodlužováním přípravného procesu projektů modernizace a optimalizace dopravní infrastruktury vlivem zahajování řízení Ministerstva kultury na prohlášení objektů a staveb dráhy za kulturní památku až v době, kdy je již příprava stavby modernizace a optimalizace zahájena
12. Výkonné orgány státní památkové péče a památková inspekce
12.1 Zefektivnění výkonu přenesené působnosti na úseku státní památkové péče
12.1.1 Pravidelné zveřejňování informací o poznatcích získaných v rámci kontrol prováděných Památkovou inspekcí v rozsahu, který přesahuje povinný rámec dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
12.1.2 Lektorská a metodická činnost Památkové inspekce prováděná ve vztahu k závadám zjištěným Památkovou inspekcí
12.1.3 Lektorská a metodická činnost Památkové inspekce prováděná k nově přijatým právním předpisům, které budou mít v předmětném období zásadní dopad na výkon státní památkové péče
13. Dobrovolnictví – účast dalších subjektů na záchraně, dokumentaci a popularizaci památkového fondu
13.1 Rozvíjení spolupráce s dobrovolnými subjekty v oblasti památkové péče
13.1.1 Podpora spolupráce dobrovolníků, občanských spolků a neziskových organizací s vědeckými ústavy, odbornou organizací a orgány státní památkové péče, paměťovými a sbírkotvornými institucemi, atd. při záchraně, monitoringu a dokumentaci památkového fondu
13.1.2 Spolupráce a podpora nestátních neziskových organizací při péči o památkový fond, jeho propagaci a popularizaci
13.1.3 Spolupráce Ministerstva kultury s Ministerstvem pro místní rozvoj a stavebními úřady, s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí a dalšími dotčenými orgány v péči o památkový fond
13.1.4 Podpora, spolupráce a odborná součinnost při tzv. adopci a záchraně památkově hodnotných děl sepulkrální povahy