Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
"Globální cíl"
1 "Cíl"
1.1 "Opatření"

Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016

GesceSpolugesceSpolupráce
Ochrana části kulturního dědictví ČR
1 Právní předpisy
1.a Příprava novely památkového zákona („archeologické“).
1.b Příprava nového památkového zákona.
1.c Příprava nařízení vlády o prohlášení kulturních památek za národní kulturní památky.
1.d Příprava vyhlášky Ministerstva kultury o prohlášení území za památkové zóny.
2 Kulturní památky
2.a Analýza a vyhodnocení souboru věcí chráněných právem jako kulturní památky.
2.b Specifikace a zpřesnění kritérií pro prohlašování věcí za kulturní památky.
2.c Odborné vyhodnocování specifických skupin statků s kulturní hodnotou a výběr jejich významných reprezentantů pro prohlášení za kulturní památky.
2.d Specifikace a zpřesnění kritérií pro prohlašování kulturních památek za národní kulturní památky. Na základě odborného vyhodnocení výběr významných reprezentantů kulturních památek pro prohlášení za národní kulturní památky.
3 Památkově chráněná území
3.a Analýza a vyhodnocení souboru památkově chráněných území.
3.b Specifikace a zpřesnění kritérií pro vyhlašování nových památkově chráněných území a jejich zveřejnění.
3.c Provedení revize památkově chráněných území a prohlášení nových památkově chráněných území.
3.d Podpora zpracování plánu ochrany památkových rezervací a zón.
4 Ústřední seznam kulturních památek
4.a Zvýšení vypovídací kvality Ústředního seznamu kulturních památek a tím zvýšení právní jistoty vlastníků památkově chráněných věcí a zjednodušení a zkvalitnění výkonu veřejné správy na úseku památkové péče.
4.b Digitalizace Ústředního seznamu kulturních památek.
5 Evidence movitých kulturních památek
5.a Reidentifikace movitých kulturních památek.
5.b Přijetí právní úpravy, která postihne neplnění ohlašovací povinnosti při převodu kulturní památky, která není evidována v katastru nemovitostí.
5.c Dokončení základní evidence mobiliárních fondů státních hradů a zámků.
5.d Scelování mobiliárních fondů hradů a zámků v majetku státu.
6 Monitoring památkového fondu
6.a Nastavení systémů monitoringu stavu památkového fondu a památkové péče a jejich uvedení do praxe.
6.b Rozšíření spolupráce mezi orgány památkové péče a nevládními neziskovými organizacemi nebo dobrovolníky při sledování stavu památkového fondu v regionech.
7 Výzkum a vývoj
7.a Zefektivnění výzkumu a vývoje v oblasti památkové péče.
7.b Zajištění rozvoje výzkumné činnosti ve spolupráci s dalšími subjekty v oblasti památkové péče.
8 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)
8.a Navázání spolupráce s Ministerstvem vnitra (Policejním prezídiem) při provádění periodických preventivních prohlídek zabezpečení památkových objektů.
8.b Rozšíření podprogramu ISO D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, o možnost čerpání finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi.
8.c Jednoznačná specifikace regulativu pro výkup předmětů kulturní hodnoty pro veřejně přístupné hrady a zámky v podprogramu ISO C.
9 Archeologické dědictví
9.a Přijetí komplexní právní úpravy ochrany archeologického dědictví reflektující nové podmínky a situaci v oboru.
9.b Implementace nových právních předpisů v oblasti ochrany archeologického dědictví.
10 Ochrana kulturní krajiny
10.a Aktivní účast na implementaci Evropské úmluvy o krajině v rámci meziresortní kooperace a spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty.
10.b Zpracování analytických materiálů vyhodnocující stav ochrany kulturní krajiny na úseku památkové péče.
10.c Přijetí právní úpravy ochrany kulturní složky krajiny na úseku památkové péče.
11 Řešení nepředvídatelných události
11.a Zajištění možnosti operativně čerpat finanční prostředky určené na obnovu kulturních památek po živelních katastrofách a podobných událostech.
11.b Vytvoření finanční rezervy pro hrazení nákladů vzniklých z uplatnění § 15 odst. 1 památkového zákona a § 176 odst. 2 a 3 stavebního zákona.
11.c Podpora záchranných archeologických výzkumů, které nehradí stavebník.
12 Kompenzace za omezení vlastnického práva
12.a Provedení revize zásad a zefektivnění administrace dotačních programů Ministerstva kultury.
12.b Zavedení možnosti čerpání finančních prostředků u nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale které se nacházejí v památkových rezervacích a zónách a ochranných pásmech.
12.c Zefektivnění stávajícího systému daňových úlev pro vlastníky kulturních památek a prověření možnosti jeho rozšíření pro vlastníky nemovitostí, které nejsou kulturními památkami a které leží v památkových rezervacích a památkových zónách.
13 Odborné vzdělávání
13.a Zajištění kvalitního odborného vzdělávání v oblasti památkové péče a cestovního ruchu reflektujícího současné trendy a nové technologie ve vzdělávacích programech středních škol, vyšších odborných škol a akreditovaných studijních programech vysokých škol.
13.b Podpora rozvoje programů celoživotního vzdělávání uskutečňovaných dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti památkové péče a cestovního ruchu.
13.c Spolupráce s MŠMT při udělování akreditací oboru Konzervátorství a restaurátorství.
14 Edukační aktivity
14.a Rozvíjení edukačních aktivit spojených s oborem památkové péče pro konkrétní cílové skupiny občanů.
14.b Stimulace implementace nauky o kulturním dědictví do soustavy základních a středních škol.
15 Památky a cestovní ruch
15.a Podpora zpřístupňování památkových objektů, jejich propagace a rozšiřování nabídky kulturních akcí.
15.b Využití všestranného potenciálu památek pro poskytování služeb v cestovním ruchu trvale udržitelným způsobem.
15.c Zapojení vhodných marketingových nástrojů cestovního ruchu pro únosnou ekonomizaci kulturních památek. Využití části výnosu z cestovního ruchu na obnovu kulturních památek.
16 Výkonné orgány památkové péče
16.a Zintenzivnění metodického řízení u příslušných orgánů památkové péče.
16.b Zkvalitnění poskytovaných informačních služeb a prezentace oboru památkové péče.
16.c Zpracování a vyhodnocování statistických údajů o výkonu památkové péče v České republice.
17 Památková inspekce
17.a Pravidelné zveřejňování informací o poznatcích získaných v rámci kontrol prováděných Památkovou inspekcí.
17.b Zavedení lektorské a metodické činnosti Památkové inspekce prováděné i mimo její kontrolní činnost.
17.c Přijetí právní úpravy, kde budou nově vymezeny postavení a pravomoci Památkové inspekce.
18 Odborná organizace památkové péče
18.a Dokončení transformace Národního památkového ústavu.
18.b Zkvalitnění úrovně odborných podkladů zpracovávaných pro orgány památkové péče a bezplatné odborné pomoci vlastníkům kulturních památek.
18.c Koordinace činnosti při péči o památky mezinárodního významu a monitoring jejich stavu.
18.d Zpřístupnění historických knihovních fondů odborné veřejnosti.
18.e Tvorba nových instalací v dosud nezpřístupněných objektech Národního památkového ústavu. Restaurování a prezentace specifických historických sbírek hradů a zámků evropského významu.
18.f Spolupráce s ostatními subjekty při propagaci a prezentaci zpřístupněných objektů ve specifických formách cestovního ruchu.
18.g Hledání forem interpretace hodnot vědecky zkoumaného památkového fondu a památkového potenciálu, respektive jeho části, která není zpřístupněna a z objektivních důvodů ji ani nebude možné veřejnosti zpřístupnit, ale v celistvém obrazu kulturního dědictví je nepominutelná (např. soukromá obydlí či jiné majetky, movité památky, apod.).
19 Účast dalších subjektů při nakládání s památkovým fondem
19.a Spolupráce s vědeckými ústavy, paměťovými a sbírkotvornými institucemi při péči a dokumentaci památkového fondu.
19.b Spolupráce a podpora nestátních neziskových organizací při péči o památkový fond a jeho propagaci a popularizaci.
19.c Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj a stavebními úřady, s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí a dalšími dotčenými orgány v péči o památkový fond.
19.d Rozvíjení zákonné spolupráce s celními úřady ve smyslu § 27a odst.1 písm. c) památkového zákona.
19.e Podpora účasti donátorů na obnově a zachování kulturního dědictví.