*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak Mikroregion Náměšťsko
Mikroregion Náměšťsko
www stránky
Znak Mikroregion Náměšťsko
Mikroregion Náměšťsko
www stránky

Mikroregion Náměšťsko

Strategie rozvoje mikroregionů Náměšťska

A. kvalita životního prostředí

A.1 Rekonstrukce a dobudování vodovodních sítí a rozšíření vodních zdrojů

A.1.1 Obnova a rekonstrukce vodních zdrojů
A.1.2 Vybudování nových vodních zdrojů a přívodních vodovodních řadů k sídlům včetně akumulačních prostor
A.1.3 Vybudování vnitroobecních rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů, včetně všech doprovodných objektů pro zajištění dodávky pitné a požární vody ke všem spotřebitelům v požadovaném tlakovém pásmu
A.1.4 Obnova a rekonstrukce vodovodních řadů a doplnění zabezpečovacích a řídících systémů provozu
A.1.5 Obnova a stavební úpravy vodojemů, čerpacích stanic a doplnění specielních objektů na stávajících vodovodních sítí

A.2 Systém svedení a odkanalizování odpadních vod

A.2.1 Oprava a rekonstrukce (zatěsnění) stávajících kanalizačních sítí
A.2.2 Vybudování nových stokových jednotných i oddílných sítí a kanalizačních přivaděčů pro svedení odpadních vod na ČOV
A.2.3 Vybudování nových čistíren odpadních vod pro likvidaci znečištění ve sváděných splaškových vodách

A.3 Plynofikace + teplofikace – zlepšení životního prostředí

A.3.1 Plynofikace obcí mikroregionu
A.3.2 Teplofikace obcí mikroregionu, podpora využití obnovitelných zdrojů energie

A.4 Energetické hospodářství veřejných budov a ostatních objektů, kabelizace el. vedení a rozšíření kapacity trafostanic

A.4.1 Zpracování energetického auditu jednotlivých sídel mikroregionu
A.4.2 Dobudování a modernizace telekomunikačních sítí, přívodů a rozvodů elektrické energie a posílení trafostanic v sídlech mikroregionu

A.5 Nakládání s odpady a jejich třídění, sanace starých nepoužívaných skládek a jejich rekultivace

A.5.1 Sběrné dvory odpadů
A.5.2 Třídění a separace odpadů
A.5.3 Rekultivace skládek
A.5.4 Organizace sběru a svozu odpadů

A.6 Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu

A.6.1 Uchování typického krajinného rázu
A.6.2 Tvorba a péče o ekologickou stabilitu krajiny
A.6.3 Ochrana zemědělských, vodních a lesních ekosystémů
A.6.4 Zkvalitnění zeleň v sídelních útvarech

B. dopravní infrastruktura

B.1 Oprava místních komunikací

B.1.1 Oprava místních komunikací
B.1.2 Dostavba místních komunikací
B.1.3 Oprava a dobudování místních komunikací pro pěší (chodníků)

B.2 Zlepšení propojení sídel mikroregionu a dostupnosti dálnice D1

B.2.1 Zlepšení dopravní dostupnosti na dálnici D1
B.2.2 Usilovat o rekonstrukce úseků silnic ve správě kraje i státních silnic vyšších tříd, zaměřené na odstranění dopravních závad, zvláště bodových a úsekových
B.2.3 Usilovat o zlepšení zabezpečovacích zařízení u železničních přejezdů
B.2.4 Ochrana obyvatel před negativními vlivy dopravy vybudováním průtahů, případně obchvatů, intravilánů sídel

B.3 Zlepšení hromadné dopravy a zavedení nových školních autobusových linek

B.3.1 Dobudování a rekonstrukce autobusových nádraží a zastávek
B.3.2 Zavedení nových autobusových linek zvláště pro dopravu žáků a studentů škol
B.3.3 Zlepšení vztahů s místními dopravci zajišťujícími hromadnou dopravu osob
B.3.4 Koordinace vlakové a autobusové osobní dopravy pro adekvátní dopravní propojení obcí mikroregionu na regionální centra

B.4 Podpora budování podpůrné infrastruktury

B.4.1 Dostavba parkovacích a manipulačních ploch v obcích mikroregionu
B.4.2 Pasportizace, rekonstrukce a doplnění dopravního značení místních komunikací v zastavěných územích obcí

B.5 Další náměty pro rozvoj dopravní infrastruktury

B.5.1 U naléhavých klíčových staveb připravovat a prosazovat včasné zpracování přípravné projektové dokumentace, aby v  případě získání státních prostředků projektová nepřipravenost nebránila včasné realizaci investiční akce.
B.5.2 Iniciovat zajištění plynulosti nákladové silniční dopravy výstavbou mimoúrovňových křížení silnic s tratí ČD a mimoúrovňového křížení významných silničních komunikací a instalací prvků zvyšujících bezpečnost silničního provozu a dále odstraňováním dopravních závad v nebezpečných místech
B.5.3 Podpora modernizace železniční trati č. 244 Studenec – Náměšť nad Oslavou - Rosice

C. podpora a rozvoj podnikání

C.1 Podnikání v oblasti cestovního ruchu

C.1.1 Výstavba podpůrné infrastruktury
C.1.2 Certifikace služeb
C.1.3 Projekt agropenzionu
C.1.4 Kongresová business turistika

C.2 Objekty a plochy pro podnikání

C.2.1 Marketingová strategie mikroregionů se zaměřením na investory
C.2.2 Koordinovat přípravu rozvojových ploch
C.2.3 Zásoba pozemků a objektů
C.2.4 Kontaktní centrum pro investory
C.2.5 Projekt podnikatelského inkubátoru

C.3 Příprava, kvalita a dostupnost pracovní síly

C.3.1 Informační, jazyková gramotnost
C.3.2 Rekvalifikační firma – instituce
C.3.3 Personální unie
C.3.4 Soukromá střední škola, vyšší odborná škola

C.4 Poradenské služby pro podnikatele, informační podpora malým a středním podnikatelům

C.4.1 Zřízení Poradenského informačního centra (PIC)
C.4.2 Společné projekty obcí a podnikatelů
C.4.3 Finanční zdroje

C.5 Partnerství představitelů obcí s podnikateli/ veřejného a soukromého sektoru, zřízení Poradenského informačního centra

C.5.1 Setkávání starostů mikroregionu s podnikateli
C.5.2 Program návštěv místních firem
C.5.3 Komunikace s místními podnikateli
C.5.4 Prohlubování spolupráce s vojenským letištěm v Náměšti

C.6 Zemědělství

C.6.1 Program SAPARD
C.6.2 Využití areálů, objektů zemědělských podniků
C.6.3 Podpora sdružování zemědělských prvovýrobců do odbytových organizací
C.6.4 Převod státních pozemků do majetku obcí
C.6.5 Pěstování biomasy a její energetické zpracování
C.6.6 Zalesnění části neobdělávaných zemědělských ploch

D. lidé, život na obci

D.1 Podpora aktivit cestovního ruchu

D.1.1 Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu
D.1.2 Prezentace a propagace mikroregionu
D.1.3 Turistické informační centrum
D.1.4 Systém turistických tras v mikroregionu
D.1.5 Budování a rekonstrukce zařízení pro rozvoj cestovního ruchu

D.2 Vzdělání a výchova, sociální oblast

D.2.1 Základní školství
D.2.2 Kvalita vzdělání a následně pracovní síly
D.2.3 Pečovatelská služba o starší spoluobčany

D.3 Kulturní, společenské a sportovní příležitosti

D.3.1 Rozšíření nabídky zájmových aktivit, sportovní a kulturní aktivity
D.3.2 Zařízení pro volný čas, objekty v majetku obcí – rekonstrukce, modernizace
D.3.3 Otevření sportovišť

D.4 Rozvoj bydlení

D.4.1 Podporovat, připravovat infrastrukturu pro výstavbu rodinných domků
D.4.2 Projekt nabídky výstavby obytných domů a bytů v mikroregionech
D.4.3 Spolupráce právnických osob a obcí při bytové výstavbě
D.4.4 Burza bydlení

D.5 Vzhled obcí, architektonický řád

D.5.1 Využívat nebo zavést funkci „obecního architekta“
D.5.2 Využívat podpory z Programu obnovy venkova
D.5.3 Dopracovat a postupovat podle zpracované ÚPD, aktivní přístup územnímu řízení

D.6 Kvalitní informační zázemí mikroregionu

D.6.1 Vybavení obcí výpočetní technikou
D.6.2 Zřizování kvalitních internetových stránek obcí, mikroregionu
D.6.3 Internet pro veřejnost
*