Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Indikátor

tisk
i

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů

Poskytovatel indikátoru: ČSÚ
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Neobydlené byty jsou v situaci převažující poptávky po bydlení negativním jevem. Neobydlené byty často chátrají, nevstupují na realitní trh, nejsou využitelné pro sociální bydlení atd. Vyšší podíl těchto bytů existuje v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti a výskytem vyloučených lokalit.

Indikátor lze využít v analýzách tykající se obydlenosti bytového fondu a s tím souvisejících jevů (potenciální kapacita bydleni pro přistěhovalé, ne/potřeba nové výstavby, nutnost rekonstrukce bytového fondu ad.). Při analýze příčin se mj, ukazuje, že s klesající velikostí obce narůstá podíl neobydlených bytů.

Kupříkladu v České republice podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 zahrnoval bytový fond ČR celkem 4 756 572 bytů, z toho bylo 651 937 neobydlených bytů (tj. 13,7 %). Třetina neobydlených bytů je v malých obcích (s počtem obyvatel menším než 1 tisíc), v obcích s počtem obyvatel menším než 200 přitom je neobydlená třetina ze všech bytů.

Popis dat: *Obydlenost bytů* (data  ze SLDB 2011)  (Byty celkem, Trvale obydlené byty, Neobydlené byty) (SLD0027, SLD0028, SLD0029) - jedná se o obydlenost z pohledu obvyklého pobytu, nikoliv registrovanou (trvalou) obydlenost

Obdobně jako u domů i u bytů je jeho obydlenost při hodnocení v rámci sčítání určena tím, je-li v daném bytě hlášena minimálně 1 osoba k trvalému nebo dlouhodobému pobytu. Pokud tak není, je tento byt chápán jako neobydlený. V souvislosti s tímto metodickým postulátem se poměrně značně zvýšil počet neobydlených bytů, které však nejsou prázdné, ale jsou pouze přechodně obydlené. Obývá je dočasně přítomná osoba (osoby), která je k trvalému pobytu hlášena jinde.
Zdroj dat: Databáze SLDB 2011 (ČSÚ)
Poznámka ke zdroji dat:
Poslední sčítání v r. 2011
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Vymezení bytu je dáno kolaudací prostorové jednotky určené k bydlení.

Obydleností bytu se rozumí statut bytu z hlediska obydlenosti či neobydlenosti bytu včetně důvodů jeho neobydlenosti na základě trvalého pobytu osob zjištěného při Sčítání lidu, domů a bytů.

. Byt je neobydlený, jestliže v něm nemá obvyklý pobyt alespoň jedna osoba. Konstrukce indikátoru: Údaj za neobydlené byty celkem je součtem neobydlených bytů v neobydlených domech a neobydlených bytů v obydlených domech. Ukazatel je dán podílem počtu neobydlených bytů na celkovém počtu bytů v obci. Ukazatel je udáván v procentech.
Jednotka:
%
Časová dostupnost dat (časová řada): Sčítání lidu probíhá jednou za 10 let (poslední sčítání v r. 2011)
Mezinárodní porovnatelnost:
Ne
Frekvence zjišťování dat:Sčítání lidu probíhá jednou za 10 let Ročně
Interpretace indikátoru:

Neobydlené byty jsou v situaci převažující poptávky po bydlení negativním jevem. V ČR existuje poměrně významný počet neobydlených bytů ve vlastnictví obcí a státu – téměř 30 tisíc trvale neobydlených bytů. U naprosté většiny z těchto bytů se nepodařilo zjistit konkrétní důvody neobydlenosti (kategorie jiný důvod a nezjištěno). Ty nevstupují na realitní trh, pro sociální bydlení lze do budoucna v případě rekonstrukce počítat se zhruba 1000 těchto bytů, které jsou neobydlené po kolaudaci nebo nezpůsobilé k bydlení. Vyšší podíl těchto bytů byl zaznamenán v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti a v některých městech se sociálně vyloučenými lokalitami, problémy s bydlením v nekvalitním bytovém fondu a s rozšířením ubytoven, tedy s nezpochybnitelnou potřebou sociálního bydlení.

Indikátor lze využít v analýzách tykající se obydlenosti bytového fondu a s tím souvisejících jevů (potenciální kapacita bydleni pro přistěhovalé, ne/potřeba nové výstavby, nutnost rekonstrukce bytového fondu ad.). Při analýze příčin se mj, ukazuje, že s klesající velikostí obce narůstá podíl neobydlených bytů.

Neobydlené byty byly v rámci sčítání poprvé zjišťovány v roce 1970. Celkem bylo v Česku sečteno celkem 651 937 neobydlených bytů, což představuje 13,7 % bytového fondu. Podobně počet neobydlených domů neustále přibývá. A to jak bytových domů, tak rodinných. Pozitivní zprávou tak jen zůstává, že důvodem neobydlenosti je stále méně často neobyvatelnost.Více viz https://www.czso.cz/csu/czso/41n1-02-2001-iii__neobydlene_byty

Obydlenost bytového fondu 2011

 

Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.):

Ne

Prezentace indikátoru:

Indikátor lze pro vybrané subjekty prezentovat v číselné podobě, např. tabulkou nebo sloupcovým grafem – byty celkem je suma obou komponent „trvale obydlené byty“ a „neobydlene byty“.%
2011
ČESKÁ REPUBLIKA 13,71


Porovnání krajů v jednotlivých letech

%


Vývoj v jednotlivých krajích

%
%
2011
hlavní město PRAHA 7,77
KRAJ JIHOČESKÝ 19,79
KRAJ JIHOMORAVSKÝ 11,94
KRAJ KARLOVARSKÝ 11,61
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ 17,20
KRAJ LIBERECKÝ 16,50
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ 9,80
KRAJ OLOMOUCKÝ 12,78
KRAJ PARDUBICKÝ 16,04
KRAJ PLZEŇSKÝ 15,86
KRAJ STŘEDOČESKÝ 17,08
KRAJ ÚSTECKÝ 12,24
KRAJ VYSOČINA 18,19
KRAJ ZLÍNSKÝ 13,99
Průměr krajů 14,34