Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018) [akt. 2018]

GesceSpolugesceSpolupráce
A. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
B. VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS
B.I Rozvojové oblasti
B.I.1 Rozvojová oblast republikového významu
B.II Rozvojové osy
B.II.1 Rozvojové osy republikového významu
B.II.2 Rozvojové osy nadmístního významu
C. VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ
C.I Specifická oblast republikového významu
C.II Specifická oblast nadmístního významu
D. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV
D.I Rozvojové plochy
D.I.1 Plochy pro ekonomické aktivity
D.I.2 Plochy pro rekreaci a sport
D.II Dopravní infrastruktura
D.II.1 Silniční doprava
D.II.2 Železniční doprava
D.II.3 Letecká doprava
D.II.4 Nemotorová doprava
D.III Technická infrastruktura
D.III.1 Zásobování pitnou vodou
D.III.2 Plochy pro vodní nádrže (LAPV)
D.III.3 Zásobování elektrickou energií
D.III.4 Zásobování plynem
D.III.5 Zásobování teplem
D.IV Plochy a koridory ÚSES
E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT
E.I Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot
E.II Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot
E.III Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
F. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ
F.I oblast vlastních krajin Krušnohoří (A)
F.II Oblast vlastních krajin Podkrušnohoří a Chebska (B)
F.III Oblast vlastních krajin Slavkovského lesa a Doupovských hor (C)
F.IV Oblast vlastních krajin Tepelska a Toužimska (D)
F.V Oblast vlastních krajin Českého Lesa (E)
G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
G.I Dopravní infrastruktura
G.II Technická infrastruktura
H. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚPD OBCÍ
H.I Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí
H.II Požadavky na řešení v ÚPD obcí
I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH SE UKLÁDÁ PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ
J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ
K. ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č.9 PRO PLOCHY NEBO KORIDORY VYMEZENÉ PODLE KAPITOLY J
L. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
M. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ DLE §37, ODST. 7 STAVEBNÍHO ZÁKONA