Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Hlavní cíl"
1 "Oblast"
1.1 "úkoly"

Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj (2003) [akt. 2010]

GesceSpolugesceSpolupráce
Ochrana před povodněmi
Prevence
Prostřednictvím médií zapojit do povodňové ochrany občany – metodické články apod.
Vytvořit internetový portál pro občany, který by shrnoval stručně a věcně všechny materiály k povodňové ochraně nemovitosti - preventivní opatření, povodňové plány, mobilní zábrany, evakuace, obnova po povodni atd.
Prosazovat realizaci opatření navržených studiemi odtokových poměrů s nutností evidence již realizovaných opatření.
V době klidu je třeba na úrovni obcí připravit postupy a z toho vyplývající dokumenty pro rychlou realizaci záchranných, zabezpečovacích, likvidačních a obnovovacích prací. Všechny práce a úkoly definovat tak, aby byla zajištěna znatelnost nákladů při podání žádosti o financování ze státního rozpočtu činností v krizovém stavu.
Předpovědní a hlásná povodňová služba
Prověřit spojení jednotlivých složek povodňové ochrany - aktualizace kontaktů v systému POVIS
Prověřit vhodnost instalace lokálního varovného systému v ohrožených povodích - srážkoměry a hladinoměry s dálkovým přenosem dat a systémem limitního varování na mobilní telefon, případně jiné komunikační medium
Prověřit vhodnost instalace prvků Jednotného systému varování a vyrozumění - sirény, obecní rozhlas s napojením na KOPIS HZS
Rozšířit využívání informačních technologií Povodí Ohře, státní podnik obcemi - extranet, systém včasného varování - předání informací, metodická pomoc při seznámení s technologií
Povodňové prohlídky
Vytvořit centrální regionální evidence protokolů z povodňových prohlídek včetně následné kontroly plnění závěrů a uložených opatření
Do systému případně začlenit i evidenci postižených obcí a evidenci zaplavených domů
Vytvořit podrobný manuál pro obce k provádění povodňových prohlídek
Opatření v krajině
Zpracovat studii soustředěných odtoků včetně návrhu ekotechnických opatření v krajině. Dle závěrů studie metodicky připravit ohrožené obce na přívalové povodně - zpracování povodňových plánů, optimalizace systému vyrozumění atd.
Vodní díla
Na základě již zpracovaných materiálů (Vyhledávací studie malých vodních nádrží III. a IV. kategorie atd.) zpracovat podrobnou studii technického stavu vytypovaných MVN, jejichž zvláštní povodně mohou výrazně ohrozit území pod nimi - ze závěrů studie uložit opatření vlastníkům (uživatelům) nádrží včetně metodické pomoci možnosti čerpání finančních prostředků
Vytvořit podrobný manuál pro drobné vlastníky MVN k legalizaci jejich provozu a zejména k provádění údržby a provádění pravidelných technicko - bezpečnostních prohlídek - společné zveřejnění metodických pokynů MZe, MŽP, kraje a dalších institucí na portálu kraje
Povodňové plány
Aktualizovat současný digitální povodňový plán Karlovarského kraje dle metodiky dPP MŽP ČR a dle nových součástí systému POVIS
Povodňové plány ORP přepracovat do podoby digitálního povodňového plánu s integrací současných dat do systému POVIS
S ohledem na závěry vyhodnocení přívalových povodní 2009 metodicky připravit obce, které doposud nemají povodňový plán ani komisi na nutnost zpracování tohoto dokumentu a přípravu na přívalové povodně. Ohrožené obce vydefinuje studie soustředěných odtoků.