Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Prioritní oblast"
1 "Podoblast"
1.1 "Specifický cíl"

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027

GesceSpolugesceSpolupráce
Průřezová oblast Image regionu
Průřezová oblast Image regionu
A Nová image regionu
B Patriotismus a aktivní občanská společnost
1. Hospodářsky prosperující a atraktivní region
1.1 Hospodářsky prosperující a atraktivní region
1.1.1 Podnikání a inovace
1.1.2 Výzkum, vývoj a inovace
1.1.3 Kvalifikované lidské zdroje
2. Lázeňství, cestovní ruch a kultura
2.1 Lázeňství
2.1.1 Rozvoj a podpora současného léčebného lázeňství
2.1.2 Rozvoj potenciálu wellness a health tourism
2.1.3 Využití lázeňství pro rozvoj regionu
2.2 Cestovní ruch
2.2.1 Rozvoj potenciálu udržitelného cestovního ruchu
2.3 Kultura
2.3.1 Posílení role kultury jako veřejné služby v rámci spravedlivé transformace regionu
2.3.2 Ochrana a podpora kultury
2.3.3 Rozvoj a využití kulturních kreativních odvětví (KKO)
3. Vzdělávání a sport
3.1 Vzdělávání
3.1.1 Kvalitní počáteční vzdělávání
3.1.2 Další vzdělávání
3.1.3 Rovné příležitosti ve vzdělávání a rozvoj nadání
3.1.4 Zefektivnění vzdělávacího systému
3.2 Sport
3.2.1 Zvýšení zájmu o sport a zlepšení podmínek pro sportování
4. Sociální oblast a zdravotnictví
4.1 Sociální oblast
4.1.1 Zvýšení dostupnosti sociálních služeb v kraji
4.1.2 Posílení sociální stability
4.2 Zdravotnictví
4.2.1 Zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče
4.2.2 Prevence a zdravý životní styl
5. Životní prostředí, zemědělství, energetika
5.1 Životní prostředí a zemědělství
5.1.1 Kvalitní pitná voda, ochrana povrchových a podzemních vod
5.1.2 Adaptace na dopady klimatické změny
5.1.3 Zavádění principů oběhového hospodářství a zlepšení nakládání s odpady
5.1.4 Udržení dobré kvality ovzduší
5.1.5 Ochrana přírody a péče o krajinu
5.1.6 Udržitelné zemědělství a lesnictví
5.1.7 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)
5.2 Energetika
5.2.1 Udržitelné zásobování tepelnou energií
5.2.2 Energetické úspory
5.2.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE)
6. Doprava
6.1 Doprava
6.1.1 Lepší vnitřní i vnější dopravní napojení kraje
6.1.2 Udržitelná mobilita a zvýšení bezpečnosti v dopravě
6.1.3 Rozvoj letecké dopravy
7. Správa, ochrana a rozvoj území
7.1 Veřejná správa
7.1.1 Efektivní veřejná správa
7.2 Bezpečnost
7.2.1 Funkční systém řízení bezpečnosti
7.3 Regionální rozvoj
7.3.1 Udržitelný rozvoj území