Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Specifický cíl"
1.1.1 "Opatření"

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Konkurenceschopnost
A.1 Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit firem
A.1.1 Mapování regionálního potenciálu VaV a inovací
A.1.2 Absorpční kapacita firem pro financování inovací
A.2 Kultura inovačního podnikání
A.2.1 Regionální inovační síť
A.2.2 Karlovarský inovační svět
A.3 Regionální inovační infrastruktura
A.3.1 Inovační/podnikatelský inkubátor
A.3.2 Vědeckotechnický park Karlovarského kraje (VTP)
B.1 Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů
B.1.1 „Specialisté“
B.1.2 „Výzkumníci“
B.1.3 Spolupráce firmy-školy (SŠ i VŠ)
B.2 Kvalita a relevance ve vzdělávání
B.2.1 Posílení kvality SŠ vzdělávání odpovídající potřebám místního trhu práce
B.2.2 Rozvoj pedagogických dovedností učitelů, motivací a předpokladů žáků
B.2.3 Moderní vybavení škol
B.3 Rozvoj vzdělávacích kapacit kraje
B.3.1 Síť následného a celoživotního vzdělávání v kraji
B.3.2 Infrastruktura pro terciérní vzdělávání
C.1 Rozvoj firem v klíčových hodnotových řetězcích
C.1.1 Rozjezd podnikání/podnikavost
C.1.2 Specializace (klíčová odvětví) ekonomiky kraje
C.2 Strategické zahraniční investice
C.2.1 Strategické „aftercare“ služby pro investory
C.2.2 Strategické přímé zahraniční investice
C.3 Infrastruktura pro podnikání
C.3.1 Strategická průmyslová zóna nad-regionálního významu
C.3.2 Průmyslové zóny/podnikatelské parky regionálního významu
C.3.3 Brownfields
C.3.4 Rozvoj infrastruktury pro využití moderních ICT
2. Cestovní ruch a lázeňství
2.1 Vyvíjet aktivity destinačního managementu
2.1.1 Aktivní propagace Karlovarského kraje jako atraktivní turistické destinace
2.1.2 Integrace jednotlivých forem cestovního ruchu v kraji
2.1.3 Zajištění kvalitativních standardů poskytovaných služeb v oblasti CR
2.2 Zvýšit kvalitu lidských zdrojů v cestovním ruchu
2.2.1 Zvýšení kvality SŠ vzdělání v oblasti CR a jeho propojení s potřebami trhu
2.2.2 Zavedení kvalitního celoživotního vzdělávání v oblasti služeb v CR
3. Sociální oblast a zdravotnictví
3.1 Kvalitativně i kvantitativně dostačující nabídka poskytovaných sociálních služeb v kraji
3.1.1 Zkvalitnění a rozšíření sítě potřebných sociálních služeb pro seniory
3.1.2 Vyvážená, dostupná síť poskytovatelů sociálních služeb pro vybrané cílové skupiny
3.1.3 Vytvoření dostatečné a kvalitně fungující sítě sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené na celém území kraje
3.2 Zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče, podpora zdravého životního stylu
3.2.1 Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
3.2.2 Motivace mladých absolventů oboru lékařství pro práci ve zdravotnických zařízeních v kraji
3.2.3 Zvýšit dostupnost preventivních služeb zdravotní péče v periferních lokalitách kraje a podpora zdravého životního stylu
4. Životní prostředí
4.1 Energie – zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie a tepla a snížit energetickou náročnost budov
4.1.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla a el. energie
4.1.2 Snižování energetické náročnosti veřejných budov
4.2 Zvýšit podíl tříděného odpadu a jeho dalšího využívání
4.2.1 Podpora třídění komunálního odpadu a jeho dalšího využití
4.3 Obnova/zachování přírodního prostředí a kulturní krajiny
4.3.1 Zachování/obnova kulturní krajiny ve venkovských lokalitách
4.3.2 Ochrana přírodně cenných lokalit a biodiverzity území
4.3.3 Podpora opatření ke snižování primární a sekundární prašnosti
4.4 Environmentální výchova a osvěta, podpora obč. sdružení
4.4.1 Environmentální osvěta
4.5 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
4.5.1 Snížení znečištění vod
4.5.2 Zlepšení jakosti pitné vody
4.5.3 Omezování rizika povodní
5. Doprava
5.1 Zlepšení napojení kraje na vnější nadřazenou dopravní síť
5.1.1 Dostavba rychlostní silnice R6 v celé její délce
5.1.2 Druhá etapa obchvatu města Aš a přeshraniční spojení s městem Rehau
5.1.3 Jihovýchodní obchvat města Cheb silnicí II/214
5.1.4 Zlepšení/zrychlení spojení Chebu s Plzní silnicí I/21
5.1.5 Rozvoj napojení kraje veřejnou (zejména vlakovou) dopravou na vnější dopravní síť
5.2 Kvalitní spojení mikroregionálních center a jádrové oblasti kraje
5.2.1 Zlepšení dopravně-technického stavu silnice II/210 mezi Sokolovem a Kraslicemi, výstavba západního obchvatu Sokolova
5.2.2 Zlepšení dopravně-technického stavu silnice II/220 Karlovy Vary–Nejdek
5.2.3 Zlepšení dopravně-technického stavu silnice II/221, obchvat obce Hroznětín
5.2.4 Přeložení silnice I/20 od Toužimi směrem na Bochov a dále v ose I/6 a zlepšení spojení oblastí Mariánskolázeňska a Tepelska na silnici I/6
5.3 Rozvoj potenciálu letiště Karlovy Vary
5.3.1 Založení „Sdružení pro rozvoj linek letiště Karlovy Vary“
5.3.2 Rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary
6. Veřejná správa a systém řízení bezpečnosti
6.1 Řízení v územní samosprávě (kraj, obce), včetně dokončení informatizace ve veřejné správě
6.1.1 Modernizace a zefektivnění chodu úřadů
6.1.2 Zefektivnění správních procesů
6.2 Zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb v oblasti veřejné správy
6.2.1 Modernizace a zavádění efektivnějších služeb veřejné správy
6.2.2 Modernizace vybavení potřebného pro efektivnější veřejné služby a jejich lepší dostupnost
6.3 Systém řízení bezpečnosti
6.3.1 Zajištění a optimalizace fungování systému řízení bezpečnosti
6.3.2 Zajištění adekvátní infrastrukturní a materiální vybavenosti bezpečnostního systému
6.3.3 Zajištění informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva v oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku