Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Program rozvoje Karlovarského kraje (2004)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. PRŮMYSL A SLUŽBY
A.1 Dosažení účinné podpory podnikání, zejména MSP
A.2 Zvyšování technologické úrovně, výrobková a organizační inovace výroby, zavádění progresivních technologií šetrných k životnímu prostředí
A.2.1 Zavádění nových technologií, výrobkové a organizačních inovace
A.2.2 Propojení výzkumu a vývoje s výrobní sférou, podpora vzniku a rozvoje technologických center
A.3 Příprava podnikatelských subjektů po vstupu ČR do EU, tvorba projektů k čerpání podpor z ČR a EU
A.3.1 Příprava podnikatelských subjektů po vstupu ČR do EU
A.3.2 Příprava podnikatelských subjektů na tvorbu projektů a čerpání podpor a dotací v období po vstupu ČR do EU
A.4 Vytváření nových pracovních příležitostí a podpora stávajících konkurenceschopných podnikatelských subjektů
A.4.1 Rozvoj tradičních výrobních odvětví a služeb
A.4.2 Podpora investic do regionu
A.4.3 Vytvoření a provázání systému celoživotního vzdělávání se současnými i budoucími potřebami trhu práce
B. ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV
B.1 Posílení produktivity a konkurenceschopnosti zemědělské výroby
B.1.1 Zavádění nových produkčních technologií do zemědělství a lesnictví ve vazbě na konkurenceschopnost
B.2 Rozvoj ekologického zemědělství
B.2.1 Podpora produkce biopotravin
B.3 Rozvoj mimoprodukčních forem zemědělství
B.3.1 1 Využití půdy pro zemědělské i nezemědělské činnosti ,podpora rozvoje agroturistiky a údržba krajiny
B.3.2 Pozemkové úpravy s prioritou vymezení vlastnických vztahů k půdě
B.4 Udržitelný rozvoj venkova
B.4.1 Obnova a modernizace venkovských sídel
B.4.2 Zlepšování životních, sociálních a kulturních podmínek obyvatel venkova
C. LIDSKÝ POTENCIÁL
C.1 Řešení problémů nezaměstnanosti a adaptability lidských zdrojů
C.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny hospodářských a technických podmínek, vzdělávání, vytváření nových pracovních míst
C.1.2 Rozvoj institucí na podporu trhu práce včetně rozvoje informačních systémů na propojení vzdělávání a potřeb praxe
C.2 Sociální integrace a rovné příležitosti
C.2.1 Integrace lidí ohrožených sociálním vyloučením
C.2.2 Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti
C.3 Rozvoj celoživotního vzdělávání
C.3.1 Rozvoj systému průběžného vzdělávání
C.3.2 Další rozvoj primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání v souladu se schváleným „„Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy KK“
C.4 Rozvoj sociální péče
C.4.1 Rozvoj sociální infrastruktury
C.4.2 Rozvoj lidských zdrojů v sociální péči
C.5 Rozvoj zdravotnictví v Karlovarském kraji
C.5.1 Plnění rozvoje zdravotnictví v Karlovarském kraji v souladu s programem WHO „Zdraví pro všechny v 21. století“
C.5.2 Ochrana a podpora veřejného zdraví v Karlovarském kraji
C.6 Rozvoj kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit
C.6.1 Technická a administrativní podpora
C.6.2 Identifikace potřeb kraje v oblasti kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit
D. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
D.1 Modernizace a rozvoj dopravní sítě, napojení kraje na evropskou dopravní síť a propojení s okolními kraji
D.1.1 Budování, modernizace, rekonstrukce a údržba silnic I.-III. třídy
D.1.2 Modernizace železniční sítě a významných železničních uzlů
D.1.3 Modernizace letišť a rozšiřování letecké dopravy
D.1.4 Budování a údržba infrastruktury pro cyklistickou dopravu
D.1.5 Rozvoj regionálního integrovaného dopravního systému a modernizace informačního a odbavovacího systému
D.1.6 Zvýšení počtu a kapacity hraničních přechodů do doby přistoupení ČR k Schengenské dohodě
D.2 Rozvoj technické infrastruktury pro zvýšení rozvojového potenciálu kraje
D.2.1 Zkvalitnění zásobování vodou
D.2.2 Zkvalitnění, rozšíření a modernizace odkanalizování a ČOV
D.2.3 Rozvoj energetických systémů
E. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
E.1 Snížení úrovně zatížení složek životního prostředí
E.1.1 Omezení emisí u zdrojů znečišťování ovzduší
E.1.2 Zlepšení kvality vody ve vodních tocích
E.1.3 Kvantitativní i kvalitativní změna využívání půdního fondu
E.1.4 Snížení zdravotních rizik pro obyvatelstvo
E.2 Obnova, tvorba a ochrana krajiny
E.2.1 Odstranění starých ekologických zátěží
E.2.2 Rekultivace následků těžby nerostných surovin
E.2.3 Ochrana přírody a krajiny
E.3 Zavádění preventivních opatření, nástrojů a technologií šetrných ke složkám ŽP
E.3.1 Podpora projektů na zlepšení dopravní infrastruktury a modernizaci (ekologizaci) dopravy
E.3.2 Podpora projektů na úspory energie
E.3.3 Zlepšení využití odpadů a zavádění účinnějších metod likvidace
E.4 Využití krajinného a přírodního potenciálu
E.4.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
E.4.2 Ochrana přírodních léčivých zdrojů, přírodních minerálních vod stolních a využití zdrojů podzemních vod
E.5 Zvýšení environmentálního povědomí
E.5.1 Environmentální výchova a osvěta
E.5.2 Podpora neziskových organizací zaměřených na ochranu životního prostředí
F. CESTOVNÍ RUCH, LÁZEŇSTVÍ, KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE
F.1 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury a nabídky služeb v cestovním ruchu
F.1.1 Modernizace a výstavba základní a doprovodné infrastruktury
F.1.2 Vybudování krajského informačního systému CR a lázeňství
F.1.3 Zkvalitnění nabídky služeb v CR a lázeňství a jejich marketing
F.2 Tvorba nových produktů v cestovním ruchu a lázeňství
F.2.1 Tvorba společných produktů CR a lázeňství
F.2.2 Tvorba a podpora regionálních produktů CR typických pro Karlovarský kraj
F.3 Zachování, obnova a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů
F.3.1 Zachování a obnova kulturních památek a památkově hodnotných objektů
F.3.2 Podpora využití kulturních památek včetně jejich přímého zapojení do infrastruktury CR
F.3.3 Regenerace památkových rezervací a zón
F.3.4 Dobudování informačního značení ke kulturním památkám
F.4 Zachování a obnova přírodních zajímavostí
F.4.1 Údržba a využití přírodních zajímavostí pro CR
F.5 Podpora rozvoje kultury, zachování a využívání duchovního dědictví kraje
F.5.1 Podpora kulturních produktů, zaměřených na návštěvníky kraje
F.5.2 Podpora spolupráce kulturních institucí a subjektů podnikajících v oblasti kultury se
F.5.3 Zachování a využívání duchovního dědictví kraje
F.6 Spolupráce veřejného sektoru a podnikatelských subjektů
F.6.1 Propojení vzdělávacího systému s potřebami CR a lázeňství
F.6.2 Posílení jednotného marketingu produktů CR a lázeňství
F.7 Spolupráce se sousedními kraji ČR a s příhraničními regiony
F.7.1 Společná jednání Karlovarského kraje s Ústeckým a dále Plzeňským a příhraničními regiony Bavorska a Saska pro otázky získávání finančních prostředků z fondů EU v oblasti cestovního ruchu