Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Prioritní oblast"
1 "Oblast"
1.1 "Cíl"

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016-2025

GesceSpolugesceSpolupráce
Hospodaření s odpady na území Karlovarského kraje
Obecné nakládání s odpady
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území kraje
Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená
Předcházení vzniku odpadů
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů
Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí.
Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy.
Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování.
Komunální odpady
Je zaveden tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů.
Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.
Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.
Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
Živnostenské odpady
Cíle a opatření pro živnostenské odpady nebyly na národní ani na krajské úrovni stanoveny, opatření pro nakládání s živnostenskými odpady z národního POH byly zahrnuty do výše uvedených zásad.
Stavební odpady
Zajistit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní, s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).
Obalové odpady
Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.
Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.
Výrobky s ukončenou životností a vybrané odpady podle části 4. zákona o odpadech
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu.
Cíle a opatření pro odpadní baterie a akumulátory
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů.
Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů.
Cíle a opatření pro vozidla s ukončenou životností (autovraků)
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků).
Cíle a opatření pro odpadní pneumatiky
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních pneumatik.
Cíle a opatření pro kaly z čistíren komunálních odpadních vod (ČOV)
Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod.
Cíle pro odpadní oleje
Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.
Nebezpečné odpady
Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.
Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.
Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady (BRO) z kuchyní a stravoven
Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení).
Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
Odpady železných a neželezných kovů
Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin.
Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče na lidské zdraví a životní prostředí.
Specifické skupiny nebezpečných odpadů
Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat.
Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení oprávněných osob k nakládání s odpady do konce roku 2028.
Cíle a opatření pro odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek
Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí.
Kontrolovat výskyt perzistentních organických znečišťujících látek zejména u odpadů uvedených v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, ve znění nařízení Komise (EU) č. 756/2010.
Cíle a opatření pro odpady s obsahem azbestu
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.
Cíle a opatření pro odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí.
Příprava odpadů na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí
Snižování množství odpadů ukládaných na skládky (zejména BRO)
Snižování podílu biologicky rozložitelné složky v SKO