Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Hlavní cíl"
1 "Prioritní oblast"
1.1 "Opatření"

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
Rozvoj vzdělávání a vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji
Předškolní vzdělávání
Připravit se na zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání - doporučit obcím, zřizovatelům mateřských škol, aby byla zajištěna potřebná kapacita mateřských škol, případně byla učiněna další opatření k zajištění maximální účasti dětí na předškolním vzdělávání včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podporovat spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími odborníky při motivaci rodin z lokalit ohrožených sociálním vyloučením k účasti v předškolním vzdělávání.
Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků v potřebných oblastech – práce s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit, s dětmi s potřebou podpůrných opatření, s dětmi cizinců.
Podporovat změny ve školních vzdělávacích programech, zaměřit se na polytechnickou výchovu (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO).
Podpora předškolního vzdělávání a péče: dostupnost – společné vzdělávání – kvalita. Opatření se vztahuje i na podporu vzdělávání cizinců za podpory asistence ve třídě MŠ.
Podporovat inkluzivní (společné) vzdělávání a zaměřit se více na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem.
Podporovat rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí.
Podporovat nadání a práci s nadanými dětmi – realizace aktivit pro nadané, příprava pedagogických pracovníků na práci s těmito dětmi.
Základní vzdělávání
Podporovat sledování dostatečnosti kapacit základních škol.
Podporovat využívání jednotné diagnostiky při posuzování školní zralosti, lepší spolupráci MŠ a ZŠ s rodiči, příp. s OSPOD, doporučovat možnost vzdělávání v přípravných třídách. Podporovat zvyšování kvality pedagogické práce u dětí s potřebou podpůrných opatření.
Podporovat spolupráci ZŠ se SŠ a zaměstnavateli, a to zejména ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a zapojením zaměstnavatelů do procesu volby vzdělávací dráhy žáka.
Podporovat provedení obsahových úprav RVP/ŠVP ZV v oblasti očekávaných výstupů, podporovat matematické, jazykové, polytechnické a ICT vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO). Podporovat vytváření postojů a předpokladů pro aktivní občanství a udržitelný rozvoj.
Podporovat péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zlepšováním podmínek pro tuto činnost. Podporovat dodržování pravidel pro diagnostickou a intervenční práci v poradenských zařízeních, tak aby nedocházelo k neoprávněnému vyčleňování dětí a žáků mimo hlavní vzdělávací proud. Podporovat bezbariérovost na školách.
Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků vč. vedoucích pracovníků, případně zástupců zřizovatelů, odborných pracovníků ŠPZ v prioritních oblastech.
Podporovat systémová opatření ke zlepšení zdravého životního stylu dětí a mládeže s využitím vzdělávací oblasti Výchovy ke zdraví. Podpora vzdělávání ke zdraví a bezpečí.
Podporovat spolupráci škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání při rozvoji nadání, včetně programů, soutěží a stimulujících mimoškolních aktivit. Zvyšovat přístupnost zájmového a neformálního vzdělávání. Podporovat zapojení dětí ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání do mimoškolních aktivit.
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání.
Podporovat společné vzdělávání a vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Podporovat informovanost veřejnosti o možnostech vzdělávání dětí s handicapem.
Podpora rozvoje vztahu k podnikání a iniciativy žáků.
Podpora kariérového poradenství v základních školách.
Rozvoj kompetencí žáků pro aktivní používání cizího jazyka.
Podporovat rozvoj nadání a práci s nadanými žáky – realizovat aktivity pro nadané žáky, příprava pedagogických pracovníků na práci s těmito žáky.
Střední vzdělávání
Harmonizovat skladbu oborů středního vzdělávání a provázat efektivněji jejich strukturu s potřebami trhu práce, využívat predikci potřeb regionálního trhu práce jako jedno z kritérií při úpravě počtu otevíraných tříd prvních ročníků oborů středního odborného vzdělávání. Podpořit výuku v těch oborech středního vzdělání, u jejichž absolventů je předpoklad dlouhodobého uplatnění na trhu práce.
Podporovat systém cyklických revizí RVP v návaznosti na předpokládané budoucí požadavky trhu práce, podporovat zavedení některých opatření podle modelu odborného vzdělávání POSPOLU, podporujícího prostupnost odborného vzdělávání.
Podporovat zavedení mistrovských zkoušek v oborech vzdělání s výučním listem do praxe.
Podporovat obory technického a přírodovědného zaměření s ohledem na technický pokrok a požadavky trhu práce.
Pravidelně vyhodnocovat rozsah a organizaci odborné praxe u maturitních oborů a odborného výcviku u nematuritních oborů odborného vzdělávání a podporovat jeho navýšení.
Podporovat systémové využívání stáží ve firmách jako efektivního nástroje podpory zaměstnatelnosti, praktické vyučování v oborech odborného vzdělávání zajišťovat v rámci možností na pracovištích zaměstnavatelů a dalších zařízeních (např. Centra odborného vzdělávání), Podporovat spolupráci škol, zaměstnavatelů a poboček Úřadu práce s cílem dalšího zkvalitnění úrovně odborného vzdělávání.
Podporovat zavedení povinné přijímací zkoušky pro přijímání žáků do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podporovat účast středních škol v přijímacích zkouškách do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.
Podporovat systémové změny ve výuce matematiky v základním a středním vzdělávání. Podporovat zařazení zkoušek Matematika rozšiřující cizí jazyk rozšiřující do nabídky nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky.
Podporovat zavedení plošné realizace maturitní zkoušky elektronickou formou, podporovat účast středních škol na pilotním ověřování možnosti zavedení počítačem podporovaného testování (CBT) realizace maturitní zkoušky.
Podporovat poskytování metodické podpory školám při využívání jednotných zadání, např. formou e-learningu, konzultací a helpline.
Podporovat zavedení skládání písemných závěrečných zkoušek elektronicky, zároveň dále ponechat možnost skládání písemných zkoušek tradiční formou – metodou tužka + papír.
Podporovat kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.
Podporovat rozvoj kariérového poradenství.
Podporovat rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání.
Podporovat společné vzdělávání (inkluzi).
Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Podporovat rozvoj výuky cizích jazyků.
Podporovat zvyšování ICT kompetencí.
Realizace stipendijního programu pro žáky středních škol na podporu vybraných oborů vzdělání (např. zdravotní sestry, strojaře, zedníky, aj.)
Podporovat nadání a práci s nadanými žáky – realizovat aktivity pro nadané žáky, příprava pedagogických pracovníků na práci s těmito žáky.
Vyšší odborné vzdělávání
Podporovat zachování vzdělávacích programů vyšších odborných škol jako široce dostupné.
Podporovat zavedení modulového systému výuky na vyšších odborných školách; v jeho rámci umožnit kreditní systém hodnocení studentů.
Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení
Nenavyšovat kapacity a počty tříd gymnázií.
Optimalizovat oborovou strukturu ve vazbě na aktuální požadavky trhu práce a na základě analýzy struktury absolventů dle oborů vzdělání registrovaných na úřadu práce.
Do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou ve střední škole nebo vyšší odborné vzdělání ve vyšší odborné škole může být nově zařazen nebo kapacitně posílen jen obor vzdělání, který bude odpovídat předpokládaným dlouhodobým budoucím potřebám trhu práce a podpořen odůvodněným stanoviskem zástupce sociálních partnerů (Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, Agrární komory).
Při změně kapacit jedinečných oborů vzdělání (např. skupina oborů 82 Umění a užité umění) s maturitní zkouškou a oborů vyššího odborného vzdělávání bude vyžadován odůvodněný souhlas Asociace krajů či stanovisko sociálních partnerů.
Průběžná šetření ohledně požadavků zaměstnavatelů na změny oborové struktury
Nenavyšovat kapacity základních uměleckých škol
Rovné příležitosti ve vzdělávání
Podporovat zavádění systému podpůrných opatření pro žáky se SVP.
Podporovat zavedení diagnostických postupů ve školách a sjednocení diagnostiky v poradenských zařízeních.
Podporovat a podílet se na metodickém vedení v oblasti školského poradenství.
Podporovat DVPP cílené na oblast společného vzdělávání.
Podporovat informovanost žáků, rodičů, pracovníků OSPOD a dalších pedagogických pracovníků ve věci změn legislativy (§ 16 školského zákona).
Podporovat zlepšení materiálních podmínek škol k začleňování handicapovaných dětí a žáků.
Podporovat nadání a práci s nadanými žáky – příprava pedagogických pracovníků na práci s těmito dětmi.
Zkvalitnění podmínek činnosti školských poradenských zařízení v kraji.
Zlepšení podmínek pedagogických pracovníků
Pokračovat ve spolupráci s FPE ZČU v Plzni při realizaci zahájených studií.
Vyhledávat další možnosti spolupráce s FPE ZČU v Plzni k získávání a zvyšování odborné kvalifikace zejména učitelů ZŠ a SŠ.
Podporovat studium nekvalifikovaných učitelů ZŠ a SŠ.
Stipendia pro studenty VŠ – podpora studijních oborů zaměřených na učitelství 1. a 2. stupně základních škol a středních škol.
Podporovat vzdělávací a metodickou činnost Krajského vzdělávacího centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Pokračovat v nastavené spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – kolokvia, vzdělávací kurzy.
Realizace vzdělávacích akcí zaměřená na pedagogické pracovníky dětských domovů.
Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání
Podporovat vzdělávání pedagogů ZUŠ v metodice pro jednotlivé umělecké obory ZUŠ.
Podporovat postupné zavádění RVP do základních uměleckých škol.
Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti implementace a aktualizace ŠVP. Podporovat činnost Krajské umělecké rady.
Podporovat zapojení základních uměleckých škol v rámci projektového období 2014 -2022, zejména OP VVV a IROP.
Nepodporovat neodůvodněné zvyšování kapacit ZUŠ.
Vytvářet podmínky pro rozvoj činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Stabilizovat a dále zlepšovat pracovní podmínky pedagogických pracovníků v těchto zařízeních.
Podporovat zájmové vzdělávání a jeho vazby na formální vzdělávání pro skupinu dětí a žáků od 6 do 15 let, aktivity neformálního vzdělávání dětí, žáků, studentů pak do věku 26 let.
Podporovat metodicky a finančně (z OP VVV) všechny typy zájmového odborného vzdělávání vč. vytváření nových soutěží a síťování škol a zaměstnavatelů. Podporovat rozvoj středisek technické zájmové činnosti, zejména na školách.
Vzdělávání k udržitelnému rozvoji
podporovat praktické aktivity z oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj
podporovat vytváření krajského systému EVVO a rozvíjet spolupráci se subjekty v oblasti EVVO
podporovat činnost Krajského střediska ekologické výchovy
podporovat rozvoj DVPP v oblasti vzdělávání k udržitelnému rozvoji
podporovat programy propojující školní a mimoškolní vzdělávání, spolupráci různých aktérů
Ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče
Pokračovat v transformačních krocích v systému o ohrožené děti.
Podporovat zavedení standardů kvality práce do praxe v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
Další vzdělávání
podporovat rozvoj občanského vzdělávání a klíčových kompetencí dospělých.
podporovat zavedení hodnocení vzdělávacích institucí za účelem zvýšení kvality DV.
podporovat rozvoj škol a knihoven jako center celoživotního učení.
podporovat implementaci a udržitelný rozvoj systému uznávání vzdělání založeném na Národní soustavě kvalifikací.
Zasíťování místních center dalšího vzdělávání ve středních školách.