Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Hlavní cíl"
1 "Prioritní oblast"
1.1 "Opatření"

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje (2012)

GesceSpolugesceSpolupráce
Rozvoj vzdělávání a vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji
Předškolní vzdělávání
Pokračovat v metodické podpoře realizace reformy v předškolním vzdělávání.
Doporučit obcím – zřizovatelům mateřských škol, aby byla zajištěna předpokládaná kapacita mateřských škol, případně byla učiněna další opatření k zajištění optimální účasti dětí na předškolním vzdělávání včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Podporovat péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podporovat rozvoj v oblasti logopedické péče, v oblasti přípravy dětí a rodičů k zahájení povinné školní docházky.
Při vhodných podmínkách a odpovídajícím personálním zabezpečení podporovat seznamování dětí s cizím jazykem přiměřeným způsobem odpovídajícím jejich věku.
Podporovat polytechnickou výchovu v mateřských školách.
Základní vzdělávání
Podporovat školy při zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku.
Podporovat propojení vlastního hodnocení školy s připravovaným testováním žáků v 5. a 9. ročnících ZŠ a dalšími nástroji externího hodnocení.
Podporovat posílení významu kariérového poradenství na 2. stupni základní školy, a to zejména zapojením co největšího počtu zaměstnavatelů do procesu volby vzdělávací dráhy žáka.
Podporovat rozvoj polytechnického vzdělávání za účelem posílení zájmu o technické obory.
Podporovat péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podporovat vzdělávání ředitelů škol a zástupců zřizovatelů, a to zejména v oblasti kontroly úrovně vzdělávání a přijímání opatření při zjištění nedostatků.
Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to zejména v oblasti předmětových didaktik.
Střední vzdělávání
Podporovat zajištění metodické pomoci při zavádění ŠVP do praxe (konzultační návštěvy ve školách, kursy k problémovým tématům pro pedagogické pracovníky středních škol).
Podporovat zlepšení výuky a systematické hodnocení kvality vzdělávání v programech odborného vzdělávání.
Podporovat technické a přírodovědné odborné vzdělávání využíváním tzv. šablon.
Podporovat poskytování cílené metodické a didaktické podpory.
Podporovat konzultační a poradenskou činnost v oblasti tvorby metodologických nástrojů a dokumentů kutikulární reformy.
Podporovat další kroky v reformě maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky.
Podporovat a realizovat vyhodnocování výsledků maturitní zkoušky.
Posílit kvalitu vzdělávání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou.
Prohlubovat spolupráci s úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery.
Posílit prestiž odborného vzdělávání, propagovat technické obory a řemesla, podporovat větší zapojení zaměstnavatelů do vzdělávacího procesu (stáže učitelů odborných předmětů, pomoc při modernizaci a vybavenosti odborných učeben a dílen ve školách), zavést motivační a prospěchová stipendia pro žáky vybraných oborů vzdělání.
Podporovat školy, aby umožnily absolventům oborů vzdělání s maturitní zkouškou získání vzdělání v dalších oborech odborného vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vzdělání s výučním listem s využitím zkráceného studia.
Podporovat péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvářet podmínky pro úspěšné začlenění žáků se zdravotním postižením do pracovního procesu.
Směřovat uvolněné prostorové i personální kapacity škol do oblasti rozvoje vzdělávání dospělých s ohledem na regionální potřeby a podmínky, podporovat zapojení škol do procesu ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Zajistit rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně vzdělávání ředitelů a jejich zástupců.
Vyšší odborné vzdělávání
Podporovat zachování stávající sítě vyšších odborných škol v kraji.
Podporovat zavedení oborových deskriptorů, tj. rámcové standardizace výsledků vzdělávání, pro zvýšení kvality vyššího odborného vzdělávání.
Reagovat na připravovanou změnu pravidel k prodlužování akreditace programů tak, aby došlo ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání a provázání jeho výstupů s uplatnitelností na trhu práce.
Jazykové, umělecké, environmentální a speciální vzdělávání, informační
a komunikační technologie
Podporovat zajištění metodiky a didaktiky výuky především pro učitele anglického jazyka a učitele dalších cizích jazyků v rámci DVVP.
Dbát na odpovídající personální zabezpečení výuky cizích jazyků kvalifikovanými učiteli.
Podporovat získání odborné kvalifikace učitelů cizích jazyků.
Podporovat zvyšování úrovně dovedností žáků a učitelů v oblasti informační gramotnosti.
Podporovat získání odborné kvalifikace učitelů pro výuku ICT.
Podpořit promítnutí současného vývoje ICT do výuky a do vzdělávání pedagogických pracovníků, využívání infoportálu vzdělávání.
Podporovat praktické aktivity z oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Podporovat vytváření krajského systému EVVO.
Pokračovat v podpoře zavádění ŠVP v základních školách speciálních.
Podporovat lepší vybavení tříd potřebnými moderními kompenzačními pomůckami.
Podporovat zavádění nových systémů práce s mentálně postiženými včetně profesionálně vedených terapií.
Podporovat zavádění RVP do základních uměleckých škol.
Nepodporovat neodůvodněné zvyšování kapacit ZUŠ.
Podporovat obsahové zkvalitňování zájmového vzdělávání a činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání včetně dostupnosti.
Podporovat příklady dobré praxe v oblasti zájmového vzdělávání s využitím výstupů projektů OP VK.
Při podpoře a rozvíjení zájmového vzdělávání spolupracovat se sociálními partnery a dalšími subjekty zejména v oblasti kultury a sportu.
Přístup k terciárnímu vzdělávání
Podpora kooperačních vazeb mezi firmami a vysokými školami a firmami a studenty s cílem zajistit do budoucna dostatek relevantně kvalifikovaných lidských zdrojů pro rozvoj místních podniků.
Podpora spolupráce s vysokými školami působícími v kraji i mimo něj.
Optimalizace nabídky vzdělávání
Na základě provedené analýzy harmonizovat vzdělávací nabídku a poptávku v oblasti středního vzdělávání snížením celkového počtu nabízených míst, a to s ohledem na uplatnění budoucích absolventů a místní specifické odlišnosti.
Nepodporovat nedůvodné rozšiřování sítě, oborové struktury a kapacit soukromých středních škol.
V souladu s DZ ČR snížit počet žáků přijímaných do 8letých gymnázií.
Podpora pedagogickým pracovníkům
Podporovat studium nekvalifikovaných učitelů základních a středních škol.
Dokončit vytvoření systému DVPP v kraji včetně zřízení metodických center pro odborné předměty a zajistit jeho udržitelnost.
Podporovat DVPP v potřebných oblastech počátečního vzdělávání.
Rovné příležitosti ve vzdělávání
Podporovat činnost škol, které uskutečňují vzdělávání žáků se zdravotním postižením.
Podporovat metodické zajištění vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením.
Podporovat vznik vzdělávacích, metodických a koordinačních středisek při speciálních školách k zajišťování vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zajišťování opatření k podpoře inkluzivního vzdělávání.
Podporovat opatření ke zvýšení účasti dětí a žáků se sociálním znevýhodněním ve vzdělávání.
Podporovat propojení pedagogické intervence s intervencí sociální s cílem podchytit včas speciální vzdělávací potřeby vybrané cílové skupiny, propojit činnost škol se systémem péče o ohrožené děti.
Péče o nadané
Podporovat systematickou poradenskou péči o nadané děti, žáky a studenty.
Podporovat prezentaci příkladů dobré praxe zavádění různých modelů integrovaného vzdělávání mimořádně nadaných žáků.
Vyhodnocovat a odměňovat žáků a studenty, kteří dosahují výborných výsledků v soutěžích.
Ústavní a ochranná výchova
Podporovat dopracování standardů kvality práce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
Pokračovat v zahájených transformačních krocích v systému péče o ohrožené děti.
Podporovat rozšíření činnosti ambulantních zařízení v kraji.
Podporovat optimalizaci, diferenciaci a specializaci náhradní výchovné péče pro pomoc dětem, u nichž je umístění do zařízení nejlepším nebo jediným reálným možným řešením jejich situace.
Podporovat DVPP pedagogických pracovníků v těchto zařízeních.
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení
Podporovat školy při rozšiřování a zkvalitňování nabídky dalšího vzdělávání.
Podporovat školy v zapojení do systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Zřídit a rozvíjet krajské centrum pro další vzdělávání, včetně vytvoření informačního portálu.