Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Bezpečnostní zájmy"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje 2020-2024

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Životní zájmy
1.1 Zajištění a zachování všech náležitostí demokratického právního státu včetně záruky a ochrany základních lidských práv a svobod obyvatel
1.1.1 Využití všech legitimních přístupů a použití všech dostupných zákonných prostředků běžných v ČR.
2. Strategické zájmy
2.1 Rozvoj bezpečnostního systému na území Karlovarského kraje
2.1.1 Podpora složek IZS v rámci rozpočtu Karlovarského kraje.
2.2 Prohloubení spolupráce Karlovarského kraje s regiony Sasko a Oberfranken ve Spolkové republice Německo
2.2.1 Z dostupných fondů a dotací financování propojení jednotlivých záchranných složek bezpečnostního systému na obou stranách hranic a zlepšení jejich spolupráce při společných nasazeních v rámci cvičení.
2.3 Ochrana měkkých cílů na území Karlovarského kraje
2.3.1 Financování a realizace vlastních projektů Karlovarského kraje z oblasti ochrany měkkých cílů.
2.4 Krizové a havarijní plánování
2.4.1 Pravidelná aktualizace Krizového plánu Karlovarského kraje a Havarijního plánu Karlovarského kraje zejména v oblasti identifikace hrozeb a analýzy rizik.
2.5 Eliminace šíření infekčních nemocí
2.5.1 Přijetí preventivních i represivních protiepidemických opatřeních ze strany Karlovarského kraje v případě výskytu a šíření infekčních onemocnění s pandemickým potenciálem. Vytvoření podmínek pro poskytování zdravotní péče.
2.6 Strategické zásoby vody
2.6.1 Udržování strategických zásob podzemní vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Zaměření se na potenciální zdroje povrchové vody.
3. Další významné zájmy
3.1 Snižování kriminality
3.1.1 Přijetí Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje v pravidelných intervalech.
3.1.2 Podpora oblasti prevence kriminality z rozpočtu Karlovarského kraje.
3.2.1 Přijetí koncepce zaměřené na protidrogovou prevenci v pravidelných intervalech.
3.2.2 Podpora oblasti protidrogové prevence z rozpočtu Karlovarského kraje.
3.2 Ochrana informací a bezpečnost informačních technologií
3.2.1 Minimalizace možných kybernetických útoků na informační technologie Karlovarského kraje - bezpečný kyberprostor.
3.3 Ochrana majetku
3.3.1 Podpora sjednocení postupů při ochraně majetku ve vlastnictví kraje a při ochraně majetku občanů.
3.4 Vzdělávání občanů
3.4.1 Podpora vzdělávání občanů v oblasti zajištění bezpečnosti, předcházení hrozeb, oblasti sebeochrany a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. Podpora spolupráce s občanskými sdruženími zabývajícími se vzděláváním v oblasti bezpečnosti.