Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"oblast"
1 "dílčí cíl"
1.1 "opatření"

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020

GesceSpolugesceSpolupráce
senioři
zajištění podpory seniorům s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby
podpora poskytování přechodných pobytů
vzdělávání v oblasti paliativní péče
osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním
podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v oblasti bydlení a při zajištění života v přirozené komunitě
podpora poskytování přechodných pobytů
podpora osob se sníženu soběstačností z důvodu trvalého vážného neurologického onemocnění obvykle degenerativního charakteru nebo vážného poskození centrální nervové soustavy
podpora rozvoje rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením
prohlubování stávající kvalifikace
podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v oblasti pracovního uplatnění, seberealizace a nezávislého života
rozvoj systému podpory zaměstnání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce
vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením
osoby s duševním onemocněním
podpora osob s duševním onemocněním v oblasti pracovního uplatnění, seberealizace a vedení nezávislého života
rozvoj sociální rehabilitace - vznik Center duševního zdraví
rozvoj alternativních služeb
rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce
osoby ohrožené chudobou, dluhy, ztrátou bydlení a osoby bez přístřeší
podpora osob ohrožených chudobou, dluhy, ztrátou bydlení a osob bez přístřeší
vzdělávací akce pro sociální pracovníky obcí v oblasti oddlužení a řešení problematiky dluhů osob sociálně vyloučených bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku
vzdělávací akce pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, ve spolupráci se sociálními pracovníky obcí a věznic
terénní a ambulantní sociální služby
podpora opatření směřujících k rozvoji sítě terénních a ambulantních služeb
vzdělávací a rozvojové aktivity v rámci projektu Žít doma
investiční a neinvestiční podpora sítě sociálncíh služeb umožňujících splnění požadavků na poskytování sociálních služeb - dotační programy Karlovarského kraje
pobytová zařízení sociálních služeb
podpora opatření směřujících k rozvoji celoročních pobytových zařízení sociálních služeb
investiční akce příspěvkových organizací Karlovarského kraje
transformace celoročních pobytových zařízení sociálních služeb
pokračující transofrmace domovů pro osoby se zdravotním postižením
systémová opatření - terénní sociální práce, plánování a rozvoj služeb, dobrovolnictví, podpora pečujících, specifické cílové skupiny
podpora terénní sociální práce v obcích, realizace depistáží a case-managementu
metodická podpora sociálních pracovníků obecních úřadů obcí a podpora vzdělávání těchto pracovníků při výkonu sociálně-právní ochrany dětí
metodická podpora sociálních pracovníků obecních úřadů obcí a podpora vzdělávání těchto pracovníků při výkonu sociální práce
spolupráce při zajištění koordinované pomoci při řešení nepříznivé sociální situace osob
spolupráce se sociálními pracovníky obcí, orgány sociálně-právní ochrany dětí
spolupráce v oblasti dopravy, realizace opatření dle Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020
spolupráce se školskými zařízeními
spolupráce v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality
spolupráce s odborem zdravotnictví
spolupráce při plánování a řízení sítě sociálních služeb
spolupráce s obcemi při plánování a řízení sítě sociálních služeb, voblasti financování sociálních služeb, činnost Návrhové skupiny
spolupráce s obcemi při plánování a řízení sítě sociálních služeb, voblasti financování sociálních služeb, činnost Poradní skupiny Rady Karlovarského kraje pro oblast plánování a financování sociálních služeb
Komunikace s poskytovateli sociálních služeb v průběhu procesu plánování a řízení sítě sociálních služeb
podpora dobrovolnictví
podpora dobrovolnických a svépomocných aktivit v oblasti pomoci osobám v nepříznivé v sociální situaci doplňkově k sociálním službám
podpora zvyšování prestiže dobrovolnictví
podpora činnosti svépomocných skupin
podpora pečujících osob včetně podpory spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami a veřejnými opatrovníky
vzdělávací akce pro veřejné opatrovníky obcí
program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny
zajištění podpory osob specifických cílových skupin
zajištění možné podpory při řešení nepříznivé sociální situace osob v seniorském i produktivním věku se sníženou soběstačností zejména z důvodu poruchy orientace či jiného duševního onemocnění
zajištění podpory a rozvoj péče o osoby s poruchou autistického spektra