Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Online indikátory - KRAJ JIHOMORAVSKÝ

I. Průmysl a stavebnictví

Celková konečná spotřeba energie v členění dle sektorů v ČR (CENIA)
Celková konečná spotřeba energie v členění dle zdrojů energie v ČR (CENIA)
Domácí materiálová spotřeba a její komponenty v ČR (CENIA)
Domácí materiálová spotřeba dle skupin materiálů v ČR  (CENIA)
Emise PM10 z jednotlivých sektorů hospodářství, ČR (%) (CENIA)
Index průmyslové produkce (meziroční a bazický) v ČR (CENIA)
Konečná spotřeba paliv v členění dle sektorů v ČR (CENIA)
Konečná spotřeba tepla a elektřiny v členění dle sektorů v ČR (CENIA)
Materiálová náročnost HDP a oddělení křivek zátěže ŽP a ekonomické výkonnosti (decoupling) v ČR (CENIA)
Podílové zastoupení vybraných odvětví na celkové produkci zpracovatelského průmyslu v ČR (CENIA)
Saldo vývozu a dovozu jednotlivých paliv, ČR (CENIA)
Smrkové dřevo napadené kůrovcem (CENIA)

II. Energetika, teplárenství, plynárenství

Přírůstek paliv (ČSÚ)
Úbytek paliv (ČSÚ)
Přírůstek paliv a energie (ČSÚ)
Úbytek paliv a energie (ČSÚ)
Přírodní zdroje paliv a energie (ČSÚ)
Přírodní zdroje energie (ČSÚ)
Přírodní zdroje paliv (ČSÚ)
Celková konečná spotřeba energie v členění dle sektorů v ČR (CENIA)
Celková konečná spotřeba energie v členění dle zdrojů energie v ČR (CENIA)
Čistá výroba tepla podle druhu zařízení v ČR (CENIA)
Domácnosti dle způsobu vytápění, ČR  (CENIA)
Energetická náročnost HDP v ČR (CENIA)
Export a import elektrické energie - saldo v ČR (CENIA)
Export a import elektrické energie v ČR (CENIA)
Konečná spotřeba elektřiny a tepla na obyvatele v ČR (CENIA)
Konečná spotřeba paliv v členění dle sektorů v ČR (CENIA)
Konečná spotřeba tepla a elektřiny v členění dle sektorů v ČR (CENIA)
Podíl OZE na celkové výrobě elektrické energie v ČR (CENIA)
Podíl výroby elektrické energie z OZE na hrubé spotřebě elektřiny v ČR  (CENIA)
Saldo vývozu a dovozu jednotlivých paliv, ČR (CENIA)
Spotřeba energie jednotlivými druhy dopravy, ČR (CENIA)
Spotřeba paliv a energií v domácnostech, ČR (CENIA)
Spotřeba paliv v dopravě, ČR (CENIA)
Spotřeba primárních energetických zdrojů (PEZ) v ČR (CENIA)
Vybrané způsoby odstraňování odpadů v ČR (CENIA)
Výroba elektrické energie podle druhu elektráren v ČR (CENIA)
Výroba elektrické energie podle typu paliv v ČR (poslední dostupný rok) (CENIA)
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů v ČR (CENIA)
Výroba tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů v ČR (CENIA)

III. Podnikání a zahraniční obchod

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou  (ČSÚ)
Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou na 1000 obyvatel (ČSÚ)
Vzniklé ekonomické subjekty (ČSÚ)
Vzniklé ekonomické subjekty - fyzické osoby (ČSÚ)
Vzniklé ekonomické subjekty - právnické osoby (ČSÚ)
Zaniklé ekonomické subjekty (ČSÚ)
Zaniklé ekonomické subjekty - fyzické osoby (ČSÚ)
Zaniklé ekonomické subjekty - právnické osoby (ČSÚ)

IV. Výzkum, vývoj, inovace a technologie

Výdaje na výzkum a vývoj bez nákupů služeb výzkumu a vývoje od jiných subjektů (ČSÚ)

VI. Vzdělávání

Index vzdělanosti  (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání bez vzdělání (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání bez vzdělání muži (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání bez vzdělání ženy (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání nástavbové studium (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání nástavbové studium muži (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání nástavbové studium ženy (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání střední vč. vyučení (bez maturity) (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání střední vč. vyučení (bez maturity) muži (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání střední vč. vyučení (bez maturity) ženy (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání úplné střední (s maturitou) (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání úplné střední (s maturitou) muži (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání úplné střední (s maturitou) ženy (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání vysokoškolské (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání vysokoškolské muži (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání vysokoškolské ženy (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání vyšší odborné vzdělání (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání vyšší odborné vzdělání muži (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání vyšší odborné vzdělání ženy (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání základní vč. neukončeného (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání základní včetně neukončeného muži (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let vzdělání základní vč. neukončeného ženy (ČSÚ)
Výdaje na předškolní a základní vzdělávání - suma (MF)
Výdaje na střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích - suma (MF)
Výdaje na vzdělávání a školské služby - suma (MF)

VII. Zaměstnanost a trh práce

Obecná míra nezaměstnanosti (ČSÚ)
Podíl nezaměstnaných osob (Obecná míra nezaměstnanosti) (ČSÚ)
Podíl nezaměstnaných osob - ženy (ČSÚ)
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní (ČSÚ)
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní - ženy (ČSÚ)

IX. Sociální služby

Počet míst v zařízeních sociálních služeb na 1000 obyvatel
Výdaje na sociální služby - suma (MF)

XI. Doprava

Emise vybraných látek z dopravy (CENIA)
Fragmentace krajiny dopravou ČR (CENIA)
Přepravní výkony nákladní dopravy dle jednotlivých druhů nákladní dopravy, ČR (CENIA)
Přepravní výkony osobní dopravy dle jednotlivých druhů osobní dopravy, ČR (CENIA)
Registrovaná vozidla dle kategorií (CENIA)
Spotřeba energie jednotlivými druhy dopravy, ČR (CENIA)
Spotřeba paliv v dopravě, ČR (CENIA)
Struktura zdrojů emisí jednotlivých látek dle druhů dopravy v posledním dostupném roce (2016), ČR (CENIA)
Věková struktura nákladních automobilů (CENIA)
Věková struktura osobních automobilů (CENIA)
Vyjížďka za prací a do škol na 1000 obyvatel (ČSÚ)
Fragmentace krajiny dopravou ČR - vývoj (CENIA)

XII. Životní prostředí

Nejvyšší maximální denní 8hodinový klouzavý průměr koncentrace ozonu v průměru za 3 roky (CENIA)
Množství vody vyrobené (ČSÚ)
Množství vody vyrobené určené k realizaci (ČSÚ)
Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci (ČSÚ)
Emise znečišťujících látek (ČSÚ)
Měrné emise znečišťujících látek (ČSÚ)
Aplikace přípravků na ochranu rostlin a index roku 2000 (CENIA)
Běžné druhy ptáků (CENIA)
Celková produkce komunálních odpadů (KO), celková produkce směsného odpadu v územním členění na kraje, celková produkce komunálních odpadů na obyvatele v krajích ČR (MŽP/CENIA)
Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele v krajích v ČR (CENIA)
Celková produkce komunálních odpadů v ČR  (CENIA)
Celková produkce komunálních odpadů v krajích v ČR (CENIA)
Celková produkce odpadů, celková produkce ostatních a nebezpečných odpadů v územním členění na kraje, ČR (kg/obyv.) (CENIA)
Celková produkce odpadů v ČR (CENIA)
Celkové odběry vody jednotlivými sektory (CENIA)
Celkové výdaje (investiční výdaje + neinvestiční náklady) na ochranu ŽP dle programového zaměření (CENIA)
Cena vody a ztráty vody (CENIA)
Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí (CENIA)
Emise PM10 z jednotlivých sektorů hospodářství, ČR (%) (CENIA)
Emise skleníkových plynů: Podíl zdrojů pro poslední rok - rok 2016 (CENIA)
Emise skleníkových plynů: Podíl zdrojů pro vybrané roky (CENIA)
Emise skleníkových plynů: Vývoj od roku 1990 s filtrováním dle zdroje (CENIA)
Emise skleníkových plynů: Vývoj od roku 1990 s tabulkou hodnot (CENIA)
Emise vybraných látek z dopravy (CENIA)
Expozice nadlimitní průměrné 24hodinové koncitraci susp. částic PM10 (CENIA)
Expozice nadlimitní roční průměrné koncetraci benzo(a)pyrenu (CENIA)
Fragmentace krajiny dopravou ČR (CENIA)
Jakost koupacích vod v monitorovaných profilech dle typu odběrného místa (CENIA)
Jakost vody v tocích ČR (CENIA)
Jsou překračovány imisní a cílové imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace? (CENIA)
Kanalizace a čištění odpadních vod (CENIA)
Koncentrace dusíkatých látek v podzemních vodách (CENIA)
Koncentrace pesticidů v podzemních vodách (CENIA)
Měsíční průměrné srážky (CENIA)
Měsíční průměrné teploty (CENIA)
Množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových v ČR (CENIA)
Území s překročením imisního limitu (ČHMÚ)
Pitná voda - využití (CENIA)
Plocha zeleně v obci  (ČSÚ)
Počet čistíren a délka kanalizační sítě (CENIA)
Podíl celkových výdajů (investičních výdajů a neinvestičních nákladů) na ochranu ŽP na HDP (CENIA)
Podíl plochy přírodních biotopů na ploše katastrálního území v ČR (CENIA)
Odběry povrchové a podzemní vody jednotlivými sektory v ČR (CENIA)
Překročení ročního LV pro koncentraci PM10 (CENIA)
Produkce odpadů na obyvatele v krajích v posledním dostupném roce, ČR (CENIA)
Produkce odpadů v krajích v posledním dostupném roce, ČR (CENIA)
Roční průměrné teploty (CENIA)
Spotřeba minerálních hnojiv (CENIA)
Spotřeba vápenatých hmot (CENIA)
Spotřeba vody v domácnostech (CENIA)
Stav evropsky významných druhů rostlin v grafech (CENIA)
Stav evropsky významných druhů rostlin v tabulkách (CENIA)
Stav evropsky významných druhů živočichů v grafech (CENIA)
Stav evropsky významných druhů živočichů v tabulkách (CENIA)
Stav evropsky významných typů přírodních stanovišť (CENIA)
Struktura celkové produkce odpadů v ČR (CENIA)
Struktura nevratných obalů ve sledovaném roce v ČR (CENIA)
Struktura zdrojů emisí jednotlivých látek dle druhů dopravy v posledním dostupném roce (2016), ČR (CENIA)
Vybrané způsoby nakládání s komunálního odpadu (KO) vztažené k celkové produkci KO v ČR (CENIA)
Vybrané způsoby nakládání s odpady v ČR (CENIA)
Vybrané způsoby odstraňování odpadů v ČR (CENIA)
Podíl vybraných způsobů nakládání s odpady na celkové produkci odpadů, ČR (CENIA)
Vybrané způsoby využívání odpadů (kódy N) v ČR (CENIA)
Vybrané způsoby využívání odpadů (kódy R) v ČR (CENIA)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje dle zdrojů financování (CENIA)
Výdaje na ochranu životního prostředí - suma (MF)
Výdaje na vodní hospodářství - suma (MF)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje z centrálních zdrojů (dle typu centrálního zdroje) (CENIA)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje z územních rozpočtů dle programového zaměření (CENIA)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje ze státního rozpočtu dle programového zaměření (CENIA)
Veřejné výdaje na ochranu ŽP: Výdaje ze státních fondů dle programového zaměření (CENIA)
Využití obalových odpadů v ČR (CENIA)
Využití odpadů z obalů z celkového množství vzniklých obalových odpadů v ČR (CENIA)
Vývoj celkových emisí znečišťujících látek v ČR (CENIA)
Vývoj emisí těžkých kovů (CENIA)
Fragmentace krajiny dopravou ČR - vývoj (CENIA)
Vývoj koncentrací ukazatelů znečištění ve vodních tocích (Cd, Pb) (CENIA)
Vzniklé obalové odpady a struktura jejich složení v ČR (CENIA)
Vzniklé obalové odpady v rámci systému EKO-KOM a ostatní v ČR (CENIA)
Zdroje emisí znečišťujících látek v ČR (CENIA)
Zdroje vybraných emisí těžkých kovů (CENIA)
Znečištění ve vodních tocích index 2000=100 (CENIA)
Znečištění ve vodních tocích index 2000=100 (CENIA)
Znečištění z bodových zdrojů - BSK5, CHSKcr, Nerozpustné látky (CENIA)
Znečištění z bodových zdrojů - Pcelk., Nanorg (CENIA)

XIII. Zdravotnictví

Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti celkem (ČSÚ)
Průměrné procento pracovní neschopnosti (ČSÚ)
Počet osob usmrcených při mimořádných událostech (ČSÚ)
Počet osob zraněných při mimořádných událostech (ČSÚ)
Děti a dorost zneužívající návykové látky - celkem (ÚZIS)
Děti a dorost zneužívající návykové látky (F10-F19) z výkazu praktických lékařů pro děti a dorost (ÚZIS)
Děti a dorost zneužívající návykové látky - muži (ÚZIS)
Děti a dorost zneužívající návykové látky - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění akutní hepatitidou A - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Hlášená onemocnění akutní hepatitidou B - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Hlášená onemocnění akutní hepatitidou C - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Hlášená onemocnění akutní hepatitidou E - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Hlášená onemocnění akutní hepatitidy A - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění akutní hepatitidy B - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění akutní hepatitidy C - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění akutní hepatitidy E - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění diabetem mellitem - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění diabetem mellitem - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění diabetem mellitem - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění diabetem mellitem - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění diabetem mellitem - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění diabetem mellitem - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění - gonokokovou infekcí - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Hlášená onemocnění kampylobakteriózou - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění - kampylobakteriózou - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Hlášená onemocnění - syfilis - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Hlášená onemocnění - tuberkulózou - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Hlášená onemocnění virovou hepatitidou A+B+C+E - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění virovou hepatitidou (A+B+C+E) - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubného melanomu kůže (C43) - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubného melanomu kůže (C43) - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubného melanomu kůže (C43) do 65 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - na 100 000 mužů - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - na 100 000 žen - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 25-44 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 25-44 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 25-44 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 25-44 let - na 100 000 mužů - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 25-44 let - na 100 000 žen - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 45-64 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 45-64 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 45-64 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 45-64 let - na 100 000 mužů - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 45-64 let - na 100 000 žen - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 65 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 65 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 65 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 65 a více let - na 100 000 mužů - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 65 a více let - na 100 000 žen - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 80 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 80 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 80 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 80 a více let - na 100 000 mužů - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku 80 a více let - na 100 000 žen - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 24 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 24 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 24 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 24 let - na 100 000 mužů - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 24 let - na 100 000 žen - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 65 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 65 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 65 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 65 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 65 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - ve věku do 65 let - na 100 000 žen - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN hrdla děložního (C53) - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-68) - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-68) - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-68) - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN ledviny mimo pánvičku (C64) - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN ledviny mimo pánvičku (C64) - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN ledviny mimo pánvičku (C64) - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN prostaty (C61) - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN prsu (C50) - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) do 65 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) ve věku do 65 let - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) ve věku do 65 let - absolutně ženy - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN slinivky břišní (C25) - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN slinivky břišní (C25) - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN slinivky břišní (C25) - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN těla děložního (C54) - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN tlustého střeva (C18) - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN tlustého střeva (C18) - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN tlustého střeva (C18) - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN vaječníků a jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů (C56-57) - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN žaludku (C16) - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN žaludku (C16) - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN žaludku (C16) - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) - absolutně (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) - absolutně - muži (ÚZIS)
Hlášená onemocnění ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hlášená onemocnění - způsobená salmonelami - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Hlášené případy gonokokové infekce - absolutně (ÚZIS)
Hlášené případy jiné infekce způsobené salmonelami - absolutně (ÚZIS)
Hlášené případy syfilis - absolutně (ÚZIS)
Hlášené případy tuberkulózy - absolutně (ÚZIS)
Hospitalizační epizody - absolutně - muži (ÚZIS)
Hospitalizační epizody - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody do 25 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Hospitalizační epizody do 25 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody do 25 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody do 25 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Hospitalizační epizody do 25 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody do 25 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Hospitalizační epizody - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku ve věku 65 a více let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku ve věku 65 a více let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku ve věku 65 a více let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku ve věku 80 a více let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku ve věku 80 a více let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku ve věku 80 a více let - absolutně -ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na cévní nemoci mozku ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel -ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na lůžkách následné péče - pacienti ve věku 65 a více let - absolutně (podle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 25-44 let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 25-44 let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 25-44 let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 45-64 let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 45-64 let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 45-64 let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 65 a více let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 65 a více let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 65 a více let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 80 a více let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 80 a více let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 80 a více let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku do 24 let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku do 24 let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku do 24 let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na nemoci oběhové soustavy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary - absolutně -ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 25-44 let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 25-44 let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 25-44 let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 45-64 let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 45-64 let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 45-64 let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 65 a více let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 65 a více let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 65 a více let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 80 a více let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 80 a více let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 80 a více let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku do 24 let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku do 24 let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku do 24 let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody na novotvary ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 25-44 let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 25-44 let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 25-44 let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 45-64 let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 45-64 let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 45-64 let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 65 a více let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 65 a více let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 65 a více let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 80 a více let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 80 a více let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 80 a více let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku do 24 let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku do 24 let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku do 24 let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro duševní poruchy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 25-44 let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 25-44 let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 25-44 let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 45-64 let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 45-64 let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 45-64 let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 65 a více let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 65 a více let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 65 a více let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 80 a více let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 80 a více let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 80 a více let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku do 24 let - absolutně - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku do 24 let - absolutně - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku do 24 let - absolutně - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody pro poranění a otravy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - ženy (dle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 25-44 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 25-44 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 25-44 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 45-64 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 45-64 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 45-64 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 65 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 65 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 65 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 80 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 80 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 80 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Hospitalizační epizody ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Hospitalizovaní na lůžkách následné péče ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel (podle bydliště hospitalizovaného) (ÚZIS)
Hrubá míra přirozeného přírustku (ÚZIS)
Index stáří - muži (ÚZIS)
Index stáří - ženy (ÚZIS)
Index stáří (ČSÚ)
Kojenecká úmrtnost (ÚZIS)
Nemoci z povolání - muži (ÚZIS)
Nemoci z povolání - muži+ženy (ÚZIS)
Nemoci z povolání - ženy (ÚZIS)
Nově zjištěná onemocnění - afektivní poruchy (F30-F39) (ÚZIS)
Nově zjištěná onemocnění - mentální retardace (F70-F79) (ÚZIS)
Nově zjištěná onemocnění - neurotické poruchy (F40-F48, F50-F59) (ÚZIS)
Nově zjištěná onemocnění - organické duševní poruchy (F00-F09) (ÚZIS)
Nově zjištěná onemocnění - patologické hráčství (F63.0) (ÚZIS)
Nově zjištěná onemocnění - poruchy vyvolané alkoholem (F10) (ÚZIS)
Nově zjištěná onemocnění - poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami (F11-F19) (ÚZIS)
Nově zjištěná onemocnění - schizofrenie (F20-F29) (ÚZIS)
Novorozenecká úmrtnost (ÚZIS)
Pacienti do 14 let - léčení pro patologické hráčství - muži+ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro afektivní poruchy (F30-F39) - muži (ÚZIS)
Pacienti léčení pro afektivní poruchy (F30-F39) - muži+ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro afektivní poruchy (F30-F39) - ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro duševní poruchy (F00-F09) - muži (ÚZIS)
Pacienti léčení pro duševní poruchy (F00-F09) - muži+ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro duševní poruchy (F00-F09) - ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro neurotické poruchy (F40-F48, F50-F59) - muži (ÚZIS)
Pacienti léčení pro neurotické poruchy (F40-F48, F50-F59) - muži+ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro neurotické poruchy (F40-F48, F50-F59) - ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro patologické hráčství (F63.0) - muži (ÚZIS)
Pacienti léčení pro patologické hráčství (F63.0) - muži+ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro patologické hráčství (F63.0) - ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro poruchy vyvolané alkoholem (F10) - muži (ÚZIS)
Pacienti léčení pro poruchy vyvolané alkoholem (F10) - muži+ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro poruchy vyvolané alkoholem (F10) - ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami (F11-F19) - muži (ÚZIS)
Pacienti léčení pro poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami (F11-F19) - muži+ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami (F11-F19) - ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro schizofrenii (F20-F29) - muži (ÚZIS)
Pacienti léčení pro schizofrenii (F20-F29) - muži+ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení pro schizofrenii (F20-F29) - ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení v psychiatrických ambulancích - muži (ÚZIS)
Pacienti léčení v psychiatrických ambulancích - muži+ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení v psychiatrických ambulancích - na 100 obyvatel - muži (ÚZIS)
Pacienti léčení v psychiatrických ambulancích - na 100 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení v psychiatrických ambulancích - na 100 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Pacienti léčení v psychiatrických ambulancích - ženy (ÚZIS)
Pacienti ve věku 15-19 let - léčení pro patologické hráčství - muži+ženy (ÚZIS)
Pacienti ve věku 20 a více let - léčení pro patologické hráčství - muži+ženy (ÚZIS)
Perinatální úmrtnost (ÚZIS)
Počet agentur Domácí zdravotní péče (home care) (ÚZIS)
Počet léčených diabetiků - absolutně - muži (ÚZIS)
Počet léčených diabetiků - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Počet léčených diabetiků - absolutně - ženy (ÚZIS)
Počet léčených pacientů v alergologických ordinacích - absolutně (ÚZIS)
Počet léčených pacientů v alergologických ordinacích - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Počet návštěv domácí zdravotní péče (ÚZIS)
Počet pacientů domácí zdravotní péče - celkem (ÚZIS)
Počet pacientů domácí zdravotní péče - muži (ÚZIS)
Počet pacientů domácí zdravotní péče ve věku 20 - 64 let - celkem (ÚZIS)
Počet pacientů domácí zdravotní péče ve věku do 19 let - celkem (ÚZIS)
Počet pacientů domácí zdravotní péče ve věku ve věku 65 a více let - celkem (ÚZIS)
Počet pacientů domácí zdravotní péče - ženy (ÚZIS)
Počet případů PN na 100 nemocensky pojištěných (ÚZIS)
Počet rozvodů - absolutně (ÚZIS)
Počet spontánních potratů - absolutně (ÚZIS)
Počet ukončených případů pracovní neschopnosti celkem (ÚZIS)
Počet ukončených případů pracovní neschopnosti pro kardiovaskulární onemocnění (ÚZIS)
Počet umělých přerušení těhotenství - absolutně (ÚZIS)
Počet výkonů domácí zdravotní péče (ÚZIS)
Počet zemřelých do 1 roku - absolutně (ÚZIS)
Počet zemřelých do 28 dnů - absolutně (ÚZIS)
Počet zemřelých do 7 dnů - absolutně (ÚZIS)
Počet žen fertilního věku (ÚZIS)
Počet živě narozených - absolutně (ÚZIS)
Počet živě narozených na 1 000 obyvatel (ÚZIS)
Podíl komplikací diabetické nefropatie u léčených diabetiků (ÚZIS)
Podíl komplikací diabetické nohy u léčených diabetiků (ÚZIS)
Podíl komplikací diabetické retinopatie u léčených diabetiků (ÚZIS)
Podíl živě narozených s nízkou porodní hmotností (do 2500 g) z celkového počtu živě narozených - muži+ženy (ÚZIS)
Prevalence diabetiků - muži (ÚZIS)
Prevalence diabetiků - muži+ženy (ÚZIS)
Prevalence diabetiků - ženy (ÚZIS)
Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz celkem (ÚZIS)
Průměrné trvání jednoho případu PN (ÚZIS)
Samovolné potraty - na 1000 žen fertilního věku (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) na cévní nemoci mozku - muži (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) na cévní nemoci mozku - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) na cévní nemoci mozku - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) na nemoci oběhové soustavy - muži (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) na nemoci oběhové soustavy - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) na nemoci oběhové soustavy - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) pro duševní poruchy - muži (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) pro duševní poruchy - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) pro duševní poruchy - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) pro novotvary - muži (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) pro novotvary - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) pro novotvary - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) pro poranění a otravy - muži (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) pro poranění a otravy - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) pro poranění a otravy - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace na cévní nemoci mozku - epizody (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace na cévní nemoci mozku - epizody (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace na cévní nemoci mozku - epizody (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace na nemoci oběhové soustavy - epizody (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace na nemoci oběhové soustavy - epizody (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace na nemoci oběhové soustavy - epizody (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace pro duševní poruchy - epizody (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace pro duševní poruchy - epizody (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace pro duševní poruchy - epizody (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace pro novotvary - epizody (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace pro novotvary - epizody (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace pro novotvary - epizody (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace pro poranění a otravy - epizody (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace pro poranění a otravy - epizody (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná hospitalizace pro poranění a otravy - epizody (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) zhoubného melanomu kůže (C43) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) zhoubného melanomu kůže (C43) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) zhoubného melanomu kůže (C43) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) zhoubného melanomu kůže (C43) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) zhoubného melanomu kůže (C43) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) zhoubného melanomu kůže (C43) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN hrdla děložního (C53) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN hrdla děložního (C53) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-C68) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-68) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-C68) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-C68) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-68) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-C68) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN prostaty (C61) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN prostaty (C61) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN prsu (C50) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN prsu (C50) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - muži + ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN slinivky břišní (C25) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN slinivky břišní (C25) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN slinivky břišní (C25) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN slinivky břišní (C25) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN slinivky břišní (C25) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN slinivky břišní (C25) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN těla děložního (C54) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN těla děložního (C54) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN tlustého střeva (C18) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN tlustého střeva (C18) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN tlustého střeva (C18) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN tlustého střeva (C18) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN tlustého střeva (C18) - muži + ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN tlustého střeva (C18) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN vaječníků a jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů (C56-57) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN vaječníků a jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů (C56-57) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN žaludku (C16) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN žaludku (C16) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN žaludku (C16) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN žaludku (C16) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN žaludku (C16) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN žaludku (C16) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (ESP 2013) ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand) zhoubného melanomu kůže (C43) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand) zhoubného melanomu kůže (C43) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) zhoubného melanomu kůže (C43) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) zhoubného melanomu kůže (C43) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) zhoubného melanomu kůže (C43) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) zhoubného melanomu kůže (C43) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN hrdla děložního (C53) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN hrdla děložního (C53) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-C68) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-68) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-C68) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-C68) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-68) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN ledvinné pánvičky, močovodu, močového měchýře a jiných a neurčených močových orgánů (C65-C68) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN ledviny mimo pánvičku (C64) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN prostaty (C61) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN prostaty (C61) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN prsu (C50) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN prsu (C50) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - muži + ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN rektosigmoidálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN slinivky břišní (C25) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN slinivky břišní (C25) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN slinivky břišní (C25) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN slinivky břišní (C25) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN slinivky břišní (C25) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN slinivky břišní (C25) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN těla děložního (C54) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN těla děložního (C54) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN tlustého střeva (C18) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN tlustého střeva (C18) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN tlustého střeva (C18) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN tlustého střeva (C18) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN tlustého střeva (C18) - muži + ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN tlustého střeva (C18) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN vaječníků a jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů (C56-57) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN vaječníků a jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů (C56-57) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN žaludku (C16) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN žaludku (C16) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN žaludku (C16) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN žaludku (C16) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN žaludku (C16) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN žaludku (C16) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) do 65 let (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) do 65 let - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence (evr.stand.) ZN žlučníku a žlučových cest (C23-24) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ, bez C44 (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ, bez C44 (ESP 2013) - muži + ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ, bez C44 (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ, bez C44 (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ, bez C44 (evr. standard) - muži + ženy (ÚZIS)
Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ, bez C44 (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost do 65 let (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost do 65 let (ESP 2013) - muži + ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost do 65 let (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost do 65 let (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost do 65 let (evr. standard) - muži + ženy (ÚZIS )
Standardizovaná úmrtnost do 65 let (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost (ESP 2013) - muži + ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - muži + ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na cévní nemoci mozku do 65 let (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na cévní nemoci mozku do 65 let (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na cévní nemoci mozku do 65 let (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na cévní nemoci mozku do 65 let (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na cévní nemoci mozku do 65 let (evr. standard) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na cévní nemoci mozku do 65 let (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na cévní nemoci mozku (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na cévní nemoci mozku (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na cévní nemoci mozku (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na cévní nemoci mozku (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na cévní nemoci mozku (evr. standard) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na cévní nemoci mozku (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy do 65 let (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy do 65 let (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy do 65 let (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy do 65 let (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy do 65 let (evr. standard) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy (evr. standard) do 65 let - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy (evr. standard) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na nemoci oběhové soustavy (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na novotvary do 65 let (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na novotvary do 65 let (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na novotvary do 65 let (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na novotvary do 65 let (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na novotvary do 65 let (evr. standard) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na novotvary do 65 let (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na novotvary (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na novotvary (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na novotvary (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na novotvary (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na novotvary (evr. standard) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na novotvary (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy do 24 let (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy do 24 let (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy do 24 let (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy do 24 let (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy do 24 let (evr. standard) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy do 24 let (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy do 65 let (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy do 65 let (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy do 65 let (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy do 65 let (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy do 65 let (evr. standard) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy do 65 let (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy (evr. standard) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození do 65 let (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození do 65 let (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození do 65 let (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození do 65 let (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození do 65 let (evr. standard) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození do 65 let (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození (ESP 2013) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození (ESP 2013) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození (ESP 2013) - ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození (evr. standard) - muži (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození (evr. standard) - muži+ženy (ÚZIS)
Standardizovaná úmrtnost na úmyslné sebepoškození (evr. standard) - ženy (ÚZIS)
Střední délka života při narození - muži (ÚZIS )
Střední délka života při narození - ženy (ÚZIS )
Střední délka života ve věku 45 let - muži (ÚZIS )
Střední délka života ve věku 45 let - ženy (ÚZIS )
Střední délka života ve věku 65 let - muži (ÚZIS )
Střední délka života ve věku 65 let - ženy (ÚZIS )
Umělá přerušení těhotenství - na 1000 žen fertilního věku (ÚZIS)
Úrazy celkem - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy celkem - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy celkem - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy dětí do 14 let na 100 000 dětí 0-14 let - muži (ÚZIS)
Úrazy dětí do 14 let na 100 000 dětí 0-14 let - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy dětí do 14 let na 100 000 dětí 0-14 let - ženy (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní celkem - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní celkem - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy domácí + ostatní dětí (0-14 let) na 100 000 dětí 0-14 let (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní dětí do 14 let na 100 000 dětí 0-14 let - muži (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní dětí do 14 let na 100 000 dětí 0-14 let - ženy (ÚZIS)
Úrazy domácí + ostatní - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy domácí+ostatní ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy dopravní celkem - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy dopravní celkem - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy dopravní dětí do 14 let na 100 000 dětí 0-14 let (ÚZIS)
Úrazy dopravní dětí do 14 let na 100 000 dětí 0-14 let - muži (ÚZIS)
Úrazy dopravní dětí do 14 let na 100 000 dětí 0-14 let - ženy (ÚZIS)
Úrazy dopravní - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Úrazy dopravní ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy dopravní ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy dopravní ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy dopravní ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy dopravní ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy dopravní ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy dopravní ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy dopravní ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy dopravní ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy dopravní ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy dopravní ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy dopravní ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy pracovní celkem - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy pracovní celkem - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy pracovní - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Úrazy pracovní ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy pracovní ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy pracovní ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy pracovní ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy pracovní ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy pracovní ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy pracovní ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy pracovní ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy pracovní ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy pracovní ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy pracovní ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy pracovní ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy školní dětí (0-14 let) na 100 000 dětí 0-14 let (ÚZIS)
Úrazy školní dětí do 14 let na 100 000 dětí 0-14 let - muži (ÚZIS)
Úrazy školní dětí do 14 let na 100 000 dětí 0-14 let - ženy (ÚZIS)
Úrazy sportovní celkem - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy sportovní celkem - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy sportovní dětí (0-14 let) na 100 000 dětí 0-14 let (ÚZIS)
Úrazy sportovní dětí do 14 let na 100 000 dětí 0-14 let - muži (ÚZIS)
Úrazy sportovní dětí do 14 let na 100 000 dětí 0-14 let - ženy (ÚZIS)
Úrazy sportovní - na 100 000 obyvatel (ÚZIS)
Úrazy sportovní ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy sportovní ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy sportovní ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy sportovní ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy sportovní ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy sportovní ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy sportovní ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy sportovní ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy sportovní ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy sportovní ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy sportovní ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy sportovní ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy ve věku 15-19 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy ve věku 20-64 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy ve věku do 65 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Úrazy ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Úrazy ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Úrazy ve věku nad 65 let na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Výdaje na zdravotnictví - suma (MF)
Zemřelí - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku ve věku 65 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku ve věku 65 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku ve věku 65 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku ve věku 80 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku ve věku 80 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku ve věku 80 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na cévní nemoci mozku ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 25-44 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 25-44 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 25-44 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 45-64 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 45-64 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 45-64 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 65 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 65 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 65 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 80 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 80 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 80 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku do 24 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku do 24 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku do 24 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku do 65 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku do 65 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku do 65 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 25-44 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 25-44 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 25-44 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 45-64 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 45-64 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 45-64 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 65 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 65 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 65 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 80 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 80 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 80 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku do 24 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku do 24 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku do 24 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku do 65 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku do 65 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku do 65 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na novotvary ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy do 65 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy do 65 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy do 65 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 25-44 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 25-44 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 25-44 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 45-64 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 45-64 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 45-64 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 65 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 65 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 65 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 80 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 80 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 80 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku do 24 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku do 24 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku do 24 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na poranění a otravy ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce (C33-C34) ve věku do 65 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce (C33-C34) ve věku do 65 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce (C33-C34) ve věku do 65 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození do 65 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození do 65 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození do 65 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 25-44 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 25-44 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 25-44 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 45-64 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 45-64 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 45-64 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 65 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 65 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 65 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 80 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 80 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 80 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku do 24 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku do 24 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku do 24 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí na úmyslné sebepoškození ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 25-44 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 25-44 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 25-44 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 25-44 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 45-64 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 45-64 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 45-64 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 45-64 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 65 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 65 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 65 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 65 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 80 a více let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 80 a více let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 80 a více let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku 80 a více let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku do 24 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí ve věku do 24 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku do 24 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku do 24 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku do 65 let - absolutně - muži (ÚZIS)
Zemřelí ve věku do 65 let - absolutně - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku do 65 let - absolutně - ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - muži (ÚZIS)
Zemřelí ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (ÚZIS)
Zemřelí ve věku do 65 let - na 100 000 obyvatel - ženy (ÚZIS)
Živě narození s nízkou porodní hmotností (do 2500 g) - absolutně (ÚZIS)
Živě narození s vrozenou vadou (zjištěnou do 1 roku věku) - absolutně (ÚZIS)
Živě narození s vrozenou vadou (zjištěnou do 1 roku věku) - na 10 000 živě narozených (ÚZIS)

XIV. Cestovní ruch

Počet turistů (ČSÚ)
Počet ubytovacích zařízení (ČSÚ)

XV. Kultura

Výdaje na kulturu - suma (MF)

XVI. Bydlení

Počet hospodařících domácností (ČSÚ)
Počet dokončených bytů (ČSÚ)
Podíl obyvatel trvale bydlících v domech napojených na inženýrské sítě ke střednímu stavu obyvatel (ČSÚ)
Čistý disponibilní důchod domácností (mil.Kč) (ČSÚ)
Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele (Kč) (ČSÚ)
Domácnosti dle způsobu vytápění, ČR  (CENIA)
Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (ČSÚ )
Spotřeba paliv a energií v domácnostech, ČR (CENIA)
Výdaje na bydlení, komunální služby a územní rozvoj - suma (MF)

XVII. Veřejná správa

Počet obyvatel s obvyklým pobytem (ČSÚ)
Počet narozených dětí (rodičům s trvalým nebo dlouhodobým pobytem alespoň jednoho z nich) (ČSÚ)
Plocha území (ČSÚ)
Počet zemřelých osob s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (ČSÚ)
Celkový přírůstek/úbytek osob s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (ČSÚ)
Přirozený přírůstek/úbytek osob s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (ČSÚ)
Přírůstek/úbytek osob s trvalým nebo dlouhodobým pobytem stěhováním (ČSÚ)
Počet přistěhovalých osob s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (ČSÚ)
Počet vystěhovalých osob s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (ČSÚ)
Množství vody vyrobené (ČSÚ)
Množství vody vyrobené určené k realizaci (ČSÚ)
Výdaje veřejného rozpočtu (ČSÚ)
Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci (ČSÚ)
Plocha obhospodařovaného území (ČSÚ)
Podíl obyvatel trvale bydlících v domech napojených na inženýrské sítě ke střednímu stavu obyvatel (ČSÚ)
Vyrovnávací položky dle ESA (ČSÚ)
Cizí zdroje celkem (MF)
Majetek celkem (MF)
Plocha pozemků (výměra) (ČSÚ)
Počet obyvatel k 1. 7. - celkem (ÚZIS)
Počet obyvatel k 1. 7. - muži (ÚZIS)
Počet obyvatel k 1. 7. - ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. - celkem (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. - muži (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku 65 a více let - muži (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku 65 a více let - muži+ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku 65 a více let - ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku 80 a více let - muži (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku 80 a více let - muži+ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku 80 a více let - ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku do 15 let - muži (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku do 15 let - muži+ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku do 15 let - ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. - ženy (ÚZIS)
Příjmy obcí (ČSÚ)
Saldo příjmů a výdajů obcí (ČSÚ)
Výdaje na bydlení, komunální služby a územní rozvoj - suma (MF)
Výdaje obcí (ČSÚ)
Využití území v posledním dostupném roce (CENIA)
Vývoj využití území 1 (CENIA)
Vývoj využití území 2 (CENIA)
Vývoj zastavěného území (CENIA)

XVIII. Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Množství vytěženého dřeva bez kůry (ČSÚ)
Aplikace přípravků na ochranu rostlin a index roku 2000 (CENIA)
Černá zvěř - porovnání jarních kmenových stavů a odstřelu (CENIA)
Certifikace lesů (CENIA)
Defoliace vybraných druhů dřevin (CENIA)
Lesy dle kategorií podle převládajícího způsobu využití (CENIA)
Myslivost (CENIA)
Nahodilá těžba (CENIA)
Nahodilá těžba - porovnání (CENIA)
Obnova lesa (CENIA)
Podíl dřevin na druhové skladbě lesů (CENIA)
Podíl půdy obhospodařená ekologicky na zemědělském půdním fondu (CENIA)
Porostní zásoby dřeva (CENIA)
Přirozená, doporučená a současná druhová skladba (CENIA)
Smrkové dřevo napadené kůrovcem (CENIA)
Současná druhová skladba versus doporučená - dřeviny (CENIA)
Spotřeba minerálních hnojiv (CENIA)
Spotřeba vápenatých hmot (CENIA)
Struktura zemědělského půdního fondu v ekologickém zemědělství ve sledovaném roce (CENIA)
Těžba dřeva (CENIA)
Výměra ekologické obhospodařené půdy, počet ekofarem a průměrní rozloha na 1 ekofarmu (CENIA)
Vývoj defoliace (CENIA)
Vývoj podílu jedn. kategorií lesa na celkové ploše lesa (CENIA)
Vývoj věkové struktury porostů (CENIA)

XIX. Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce

Vyrovnávací položky dle ESA (ČSÚ)
Přímé škody způsobené při mimořádných událostech (ČSÚ)
Čistý disponibilní důchod domácností (mil.Kč) (ČSÚ)
Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele (Kč) (ČSÚ)
Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí (CENIA)
Energetická náročnost HDP v ČR (CENIA)
Hrubá přidaná hodnota (mil.Kč) (ČSÚ)
Hrubý domácí produkt (mil.Kč) (ČSÚ)
Hrubý domácí produkt na obyvatele (Kč) (ČSÚ)
Hrubý domácí produkt ve srovnatelných cenách, předchozí rok=100 (ČSÚ)
Hrubý domácí produkt ve srovnatelných cenách, rok 1995=100 (ČSÚ)
Index průmyslové produkce (meziroční a bazický) v ČR (CENIA)
Materiálová náročnost HDP a oddělení křivek zátěže ŽP a ekonomické výkonnosti (decoupling) v ČR (CENIA)
Podíl celkových výdajů (investičních výdajů a neinvestičních nákladů) na ochranu ŽP na HDP (CENIA)
Tvorba hrubého fixního kapitálu (mil.Kč) (ČSÚ)
Tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele (Kč) (ČSÚ)

XX. Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce

Počet mimořádných událostí (ČSÚ)
Přímé škody způsobené při mimořádných událostech (ČSÚ)
Počet osob usmrcených při mimořádných událostech (ČSÚ)
Počet osob zraněných při mimořádných událostech (ČSÚ)
Výdaje na rozvojovou spolupráci - suma (MF)

XXII. Demografie a propopulační opatření

Celkový přírůstek (ČSÚ)
Celkový přírůstek na 1000 obyvatel (ČSÚ)
Migrační saldo - muži (ČSÚ)
Migrační saldo na 1000 obyvatel (ČSÚ)
Migrační saldo - ženy (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let muži (ČSÚ)
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let ženy (ČSÚ)
Počet obyvatel k 1. 7. - celkem (ÚZIS)
Počet obyvatel k 1. 7. - muži (ÚZIS)
Počet obyvatel k 1. 7. - ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. - celkem (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. - muži (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku 65 a více let - muži (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku 65 a více let - muži+ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku 65 a více let - ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku 80 a více let - muži (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku 80 a více let - muži+ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku 80 a více let - ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku do 15 let - muži (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku do 15 let - muži+ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. ve věku do 15 let - ženy (ÚZIS)
Počet obyvatel k 31. 12. - ženy (ÚZIS)
Potraty (ČSÚ)
Potraty na 1000 obyvatel (ČSÚ)
Přirozený přírůstek (ČSÚ)
Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel (ČSÚ)
Přistěhovalí (ČSÚ)
Přistěhovalí na 1000 obyvatel (ČSÚ)
Rozvody (ČSÚ)
Rozvody na 1000 obyvatel (ČSÚ)
Saldo migrace celkem (ČSÚ)
Saldo migrace na 1000 obyvatel (ČSÚ)
Sňatky (ČSÚ)
Sňatky na 1000 obyvatel (ČSÚ)
Střední délka života při narození - muži (ÚZIS )
Střední délka života při narození - ženy (ÚZIS )
Střední délka života ve věku 45 let - muži (ÚZIS )
Střední délka života ve věku 45 let - ženy (ÚZIS )
Střední délka života ve věku 65 let - muži (ÚZIS )
Střední délka života ve věku 65 let - ženy (ÚZIS )
Střední stav obyvatel (ČSÚ)
Střední stav obyvatel - muži (ČSÚ)
Střední stav obyvatel - ženy (ČSÚ)
Vystěhovalí (ČSÚ)
Vystěhovalí na 1000 obyvatel (ČSÚ)
Zemřelí (ČSÚ)
Zemřelí na 1000 obyvatel (ČSÚ)
Živě narození (ČSÚ)
Živě narození na 1000 obyvatel (ČSÚ)

Počet indikátorů ČSÚ: 128
Počet indikátorů CENIA: 154
Počet indikátorů MF - Státní pokladna: 13
Počet indikátorů ÚZIS: 1007
Barevně označené indikátory obsahují data pro kraje