Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Hlučín
Hlučín
www stránky

Hlučín

Názvy hierarchických úrovní
A.1. "Oblast"
A.1.1 "Strategický cíl"
A.1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategický plán města Hlučín 2020-2030

A.1. DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

A.1.1 Plynule průjezdné město všemi dopravními prostředky

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.f inteligentní dopravní systémy
XI.i mobilita
A.1.1.1 Průjezdnost Hlučína pro cyklisty (zavedení cyklo pruhů)
A.1.1.2 Propojení ulic Ke Kořeni a Dlouhoveská, Dukelská a Cihelní U Stadionu, Markvartovická (Petra Bezruče)
A.1.1.3 Úpravy křižovatek na průtahu silnic I/56 a II/469 (Ostravská x Markvartovická, ČS Armády x B. Němcové, P. Bezruče, ČS Armády x Hluboká), Odbočovací pruh z ulice Opavské na ulici Jahodovou
A.1.1.4 Frekvence a nastavení cyklů některých semaforů
A.1.1.5 Zajištění bezpečnosti provozu v lokalitě kolem Hlučínského jezera (také ve vazbě na pořádání kulturních a společenských akcí) a na přístupových silnicích do Hlučína ze směrů od Ostravy (Písečná a Ostravská) a Vřesiny (Vřesinská)
A.1.1.6 Průběžná revize pasportu místních komunikací (prověřit zatřídění ulic do I. nebo II. třídy MK)
A.1.1.7 Realizace dopravně - zklidňujících opatření na významných městských komunikacích - ulicích Zahradní, Hluboká, Rovniny, J. Seiferta, Okrajové, Dlouhoveské, Severní, B. Němcové a Hornické (případně i Vinohradské dle uvážení)

A.1.2 Neustálý tlak na realizaci malého i velkého obchvatu města a snížení hustoty provozu

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XII.g omezování hluku a vibrací
A.1.2.1 Vybudování obchvatu Hlučína

A.1.3 Další budování cyklotras a cyklostezek

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.k nemotorová doprava
A.1.3.1 Rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras
A.1.3.2 Zřízení systému sdílených kol

A.1.4 Další cíle infrastruktury ve městě

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.c železniční doprava
XI.h veřejná doprava
A.1.4.1 Obnova polních cest
A.1.4.2 Uzamykatelné boxy u Hlučínského jezera, ATH a u vlakového nádraží
A.1.4.3 Rozšíření linky 75 do Darkoviček
A.1.4.4 Propojení vlakem či tramvají do Ostravy
A.1.4.5 Stanovení zásad pro realizaci dopravní infrastruktury v lokalitách s novou výstavbu (rámcová pravidla pro budování komunikací, možnost spolufinancování s městem apod.)

A.1.5 Zajištění parkovacích a odstavných kapacit a sjednocení zásad pro jejich realizaci, stanovení postupnosti výstavby parkovacích ploch (prioritní lokality), aktualizace stupně automobilizace, jaký stupeň (resp. redukci) uplatnit v centru města apod.

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
A.1.5.1 Zajištění parkovacích kapacit
A.1.5.2 Studie proveditelnosti parkovacího domu

A.2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A.2.1 Zelené město

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
II.e obnovitelné zdroje energie
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.g omezování hluku a vibrací
A.2.1.1 Výsadba městského sadu
A.2.1.2 Výsadba stromů v intravilánu
A.2.1.3 Energetická koncepce města ve vazbě na územní plán
A.2.1.4 Komplexní pozemkové úpravy
A.2.1.5 Vytváření větrolamů, liniové výsadby stromů, šetrnější zemědělství
A.2.1.6 Květnaté pásy ve městě
A.2.1.7 Maximální využití dotací na zelené střechy
A.2.1.8 Jednat se zemědělci o šetrném hospodaření
A.2.1.9 Vyšší podpora zájmových spolků soustředících se na ochranu životního prostředí
A.2.1.10 Vyšší využití obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaické elektrárny na budovách města
A.2.1.11 Podpora změny ve vytápění občanů, kotlíkové dotace

A.2.2 Hospodaření s vodou, včetně splaškové

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
A.2.2.1 Zachycení vody v krajině
A.2.2.2 Revitalizace toku Jasénky
A.2.2.3 Péče o současné vodní zdroje
A.2.2.4 Výstavba oddílné kanalizace
A.2.2.5 Obnova Rothschildových studní a jejich převzetí do majetku města
A.2.2.6 Revitalizace Hlučínského jezera na území města, protipovodňové opatření
A.2.2.7 Protipovodňová opatření v Darkovičkách

B.1. KULTURA A SPORT

B.1.1 Udržet kulturní a sportovní aktivity v Hlučíně, jejich rozvoj a podpora

Deskriptory:
XV.c propagace a marketing kultury
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
B.1.1.1 Vybudování víceúčelové haly
B.1.1.2 Dořešení problému s přístupem ke kinu
B.1.1.3 Vybudování venkovní ledové plochy
B.1.1.4 Vybudování „nafukovací“ tenisové haly
B.1.1.5 Zprovoznění jednotného kalendáře akcí ve sportu a kultuře
B.1.1.6 Krytý bazén

B.1.2 Spokojenost občanů, zapojení místních osobností, podpora sportu a kulturních tradic

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.c propagace a marketing kultury
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
B.1.2.1 Rozvoj Hlučínského jezera po skončení sanace a revitalizace
B.1.2.2 Snaha o získání ochranné známky pro Hlučínský koláč
B.1.2.3 Pokračovat ve snaze vybudovat rozhlednu na Vinné hoře
B.1.2.4 Využití a rozvíjení přeshraniční spolupráce s Polskem
B.1.2.5 Více kulturních akcí spojených s osobnostmi města, významnými daty a výročími
B.1.2.6 Spolupráce s městy založenými Přemyslem Otakarem II
B.1.2.7 Vytvoření aktivit a prostorů pro volný čas a setkávání pro věkovou skupinu 13 až 17 let (např. skatepark, klubovna, pergola či jiné řešení) i jako prevence jejich setkávání u ATH
B.1.2.8 Modernizace a rozvoj příspěvkové organizace Muzeum Hlučínska včetně podpory rozvoje expozic a tematických vystav
B.1.2.9 Realizace edukačního centra a s tím související vzdělávací a volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie občanů

B.2. BYDLENÍ

B.2.1 Bydlení pro mladé, přilákat nové a mladé obyvatele do Hlučína, udržet stávající mládež, podporovat návrat mladých po studiu na vysoké škole

Deskriptory:
XVI.d dostupné bydlení
B.2.1.1 Startovací byt pro sociálně slabé rodiny s dětmi, matky s dětmi
B.2.1.2 Zasíťování pozemků určených k bydlení
B.2.1.3 Výstavba nových bytů, spolupráce s developery
B.2.1.4 Revitalizace panelového sídliště
B.2.1.5 Zvýšení kvality bytů na Opavské 23

B.3. ŠKOLSTVÍ

B.3.1 Udržet různorodost zaměření škol v Hlučíně

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
B.3.1.1 Působení nové školy v rámci speciálního školství (Diakonie na ZŠ Hornická)
B.3.1.2 Půdní vestavba ZŠ Tyršova včetně opravy střechy, vznik nových učeben

B.3.2 Zvyšovat kvalitu výuky, zvyšovat propojení škol s praxí

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.h další vzdělávání
B.3.2.1 Revitalizace dopravního hřiště, zvýšení aktivní činnosti
B.3.2.2 Zvýšení povědomí a informovanosti obyvatel a zřizovatele o kvalitě výuky (kvalitní besedy s odborníky v pedagogice: Čapek, Herman, Halda, Svoboda, Hejný, prezentace výsledků)
B.3.2.3 Využití příležitost MAPů (místních akčních plánů)
B.3.2.4 Realizace dotačních projektů, podpora zřizovatele těchto projektů
B.3.2.5 Realizace projektu Eduzměna, prostřednictvím několika nadačních fondů, cílem je zvyšování kvality škol

B.4. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

B.4.1 Udržení a rozšíření stávající nabídky zdravotních a sociálních služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
B.4.1.1 Rozšíření Dětské rehabilitace i pro děti starší 7 let, zřídit denní stacionář či podobnou formu služby pro tuto cílovou skupinu Dětské rehabilitace i pro děti starší 7 let, zřídit denní stacionář či podobnou formu služby pro tuto cílovou skupinu
B.4.1.2 Zřízení služby odborného sociálního poradenství, na základě pravidelného mapování potřebnosti
B.4.1.3 Pokrytí terénní hospicovou péčí, podpora domácí péče
B.4.1.4 Zřízení služby sociální rehabilitace pro matky s dětmi v rámci startovacího bytu
B.4.1.5 Podpora a udržení všech potřebných služeb, na základě pravidelné analýzy potřebnosti služeb
B.4.1.6 Zvyšování povědomí o zdravotních a sociálních službách
B.4.1.7 Řešení problému sezonního bezdomovectví u Hlučínského jezera

B.5. BEZPEČNOST

B.5.1 Bezpečné město

Deskriptory:
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.b kriminalita a prevence kriminality
B.5.1.1 Prevence zvýšení negativních jevů v lokalitě Opavská 23
B.5.1.2 Zlepšení internetových stránek městské policie Hlučín, posílení informovanosti občanů o hrozbách (např. podvody cílící na seniory), spolupráce s občany, najít efektivní model komunikace městské policie s veřejností
B.5.1.3 Získání zpětné vazby občanů (nebezpečné lokality, zpětná vazba na práci policie)
B.5.1.4 Spolupráce se státní policií
B.5.1.5 Lokální mobilní měření rychlosti v některých městských částech novými technologiemi
B.5.1.6 Návrat k okénku strážníka v Hlučínských novinách
B.5.1.7 Pokračování prevence ve školách
B.5.1.8 Spolupráce v oblasti prevence mládeže na úrovni: městská policie, škola, rodiče