Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Strategická oblast"
1 "Strategický cíl"
1.1 "Opatření"

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020

Konkurenceschopnost a inovace

Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky a podpořit rozvoj podnikatelského prostředí na území Královéhradeckého kraje

Vznik a rozvoj malých a středních podniků
Zkvalitnění podnikatelské infrastruktury a vybavení

Rozvinout funkční a efektivní inovační a výzkumný systém Královéhradeckého kraje jako předpoklad přechodu ke znalostní ekonomice

Posilování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace
Rozvoj výzkumného a inovačního systému

Zvýšit zaměstnanost v Královéhradeckém kraji zlepšením vzdělanostní struktury obyvatel a jejím propojením na regionální trh práce

Podpora předškolního, primárního, neformálního a zájmového vzdělávání
Podpora sekundárního vzdělávání
Rozvoj vzdělávacích institucí terciální sféry
Zvyšování zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, včetně její mobility

Zatraktivnit Královéhradecký kraj pro další rozvoj cestovního ruchu jako významné složky regionální ekonomiky

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Zkvalitňování služeb a marketingu cestovního ruchu

Dopravní dostupnost a mobilita

Napojit Královéhradecký kraj na nadřazenou dopravní síť meziregionálního a přeshraničního významu

Výstavba a modernizace dopravního napojení kraje nadregionálního významu

Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel

Rozvoj regionální silniční dopravy
Modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury
Podpora nemotorové dopravy s důrazem na cyklistiku

Zajistit dostatečnou dopravní obslužnost kraje veřejnou dopravou šetrnou k životnímu prostředí a zvýšit její atraktivitu

Optimalizace veřejné dopravy a integrace dopravních systémů
Obnova vozového parku a ekologizace hromadné dopravy

Veřejné služby a občanská společnost

Zkvalitnit poskytovaní zdravotní péče v Královéhradeckém kraji a podporovat zdravý životní styl jeho obyvatel

Zajištění dostupné a kvalitní péče v nemocnicích
Podpora a deinstitucionalizace ostatních zdravotnických služeb v kraji
Podpora zdravého životního stylu a zdraví obyvatel

Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní a dostupné sociální služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje

Podpora aktivit směřujících k sociální integraci obyvatel s důrazem na oblast prevence
Rozvoj sociálních služeb a dalších forem podpory s důrazem na život v komunitě
Rozvoj sociální ekonomiky

Zajistit dostatečnou bezpečnost a ochranu obyvatel kraje včetně jejich majetku a předcházet mimořádným událostem

Rozvoj krizového řízení a integrovaného záchranného systému

Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky

Ochrana a podpora kulturního a přírodního dědictví regionu
Rozvoj kulturních a kreativních aktivit
Rozvoj sportu a volnočasových aktivit

Environmentální prostředí a sítě

Zlepšit stav vodohospodářské infrastruktury na území kraje a zajistit dostatečnou ochranu před povodněmi

Zajištění dodávky pitné vody a čištění odpadních vod
Ochrana vod a vodních zdrojů
Protipovodňová ochrana a prevence

Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické zátěže na území Královéhradeckého kraje

Efektivní a ekologické odpadové hospodářství
Eliminace ekologických zátěží

Zajistit udržitelné zásobování energiemi a jejich šetrné využívání na celém území Královéhradeckého kraje

Budování a modernizace energetické infrastruktury
Zavádění energetických úspor a podpora obnovitelných zdrojů energie

Chránit všechny složky životního prostředí, šetrně pečovat o krajinu a přírodní ekosystémy na území kraje a podporovat rozvoj ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty

Aktivní ochrana přírody a péče o krajinu
Ochrana ovzduší a snižování hlukové zátěže
Zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví a podporovat rozvoj jejich mimoprodukčních funkcí

Rozvoj zemědělství a lesnictví včetně mimoprodukčních funkcí

Vyvážený rozvoj a správa regionu

Zlepšit fungování veřejné správy v Královéhradeckém kraji na všech jeho úrovních včetně veřejného financování

Zlepšení činnosti veřejné správy
Technické zázemí pro efektivní veřejnou správu

Zajistit vyvážený a integrovaný rozvoj všech částí Královéhradeckého kraje s ohledem na jejich regionální disparity

Zodpovědné strategické a územní plánování
Eliminace regionálních disparit a řešení územních specifik kraje

Rozvinout aktivní síťování a všechny typy partnerských forem spolupráce na regionální i meziregionální úrovni

Spolupráce regionálních partnerů
Meziregionální a mezinárodní spolupráce