*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak Dvůr Králové nad Labem
Dvůr Králové nad Labem
www stránky
web ke strategiím
Znak Dvůr Králové nad Labem
Dvůr Králové nad Labem
www stránky
web ke strategiím
 

Dvůr Králové nad Labem

i
tisk
Názvy hierarchických úrovní
1. "Klíčová oblast rozvoje"
1.1 "Strategický cíl"
1.1.1 "Opatření"

Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016-2022

1. Podnikání a zaměstnanost

1.1 Rozvoj průmyslových ploch na území města

1.1.1 Zajistit větší využití stávajících průmyslových zón a prozkoumat možnosti vzniku nových zón
1.1.2 Zajistit revitalizaci a opětovné využití chátrajících ploch

1.2 Podpora podnikatelské činnosti ve městě

1.2.1 Zlepšit spolupráci městský úřad-podnikatelé
1.2.2 Vytvořit příhodné podnikatelské podmínky za účelem přilákání nových podnikatelských subjektů do města
1.2.3 Zvýšit variabilitu dostupných pracovních míst vhodných k uplatnění vybraných cílových skupin

2. Infrastruktura

2.1 Zkvalitnění dopravy a dopravní infrastruktury

2.1.1 Rekonstruovat silnice a místní komunikace včetně doprovodné infrastruktury
2.1.2 Zlepšit propojení centra s okrajovými částmi města pro pěší a cyklisty
2.1.3 Zajistit rekonstrukci a rozvoj dalších prvků souvisejicích s dopravní infrastrukturou
2.1.4 Zlepšit dopravní obslužnost města

2.2 Zkvalitnit stav a dostupnost dalších prvků infrastruktury na území města

2.2.1 Zkvalitnit technickou infrastrukturu včetně zajištění jejího optimálního rozvoje
2.2.2 Zkvalitnit bezpečnostní infrastrukturu
2.2.3 Zkvalitnit další prvky infrastruktury
2.2.4 Vytvořit či aktualizovat vybrané podklady pro potřeby technické mapy města

3. Cestovní ruch

3.1 Zabezpečit obnovu a rozvoj turistické infrastruktury

3.1.1 Rozšířit a zkvalitnit cykloturistickou síť
3.1.2 Zajistit posílení a rekonstrukci prvků infrastruktury cestovního ruchu
3.1.3 Rozšířit nabídku dostupných služeb a zajímavostí
3.1.4 Zajistit rekonstrukci kulturních památek a objektů

3.2 Zvýšit propagaci, informovanost a využít potenciálu města souvisejícího s cestovním ruchem

3.2.1 Zajistit větší propagaci města a jeho zajímavostí
3.2.2 Zužitkovat potenciál města v oblasti cestovního ruchu

4. Volný čas

4.1 Zkvalitnit objekty, plochy a zařízení související s volnočasovými aktivitami

4.1.1 Rekonstruovat a zkvalitnit objekty, plochy a zařízení využívané především pro sportovní a volnočasové aktivity
4.1.2 Rekonstruovat a zkvalitnit prostory určené pro volnočasové aktivity dětí
4.1.3 Rekonstruovat a zkvalitnit další objekty, plochy a zařízení využívané především pro volnočasové aktivity

4.2 Rozvoj volnočasových aktivit stávajících a potencionálních

4.2.1 Usilovat o zajištění postrádaných volnočasových aktivit
4.2.2 Zlepšit podmínky pro provozování činnosti zájmových spolků
4.2.3 Usilovat o zajištění většího využití vybraných prostor vhodných pro volnočasové aktivity

5. Životní prostředí

5.1 Obnova a rozvoj zeleně a dalších přírodních ploch na území města

5.1.1 Revitalizovat stávající plochy zeleně na území města
5.1.2 Navýšit množství prvků zeleně ve městě
5.1.3 Usilovat o zvýšení počtu vodních ploch ve městě

5.2 Minimalizace negativních vlivů na životní prostředí

5.2.1 Minimalizovat negativní vlivy v oblasti odpadového hospodářství
5.2.2 Předejít negativním vlivům na životní prostředí v důsledku realizace preventivních opatření
5.2.3 Zajistit realizaci aktivit zaměřených proti suchu a povodním

6. Školství

6.1 Zkvalitnit stávající infrastrukturu škol a školských zařízení

6.1.1 Rekonstruovat budovy škol a školských zařízení včetně související infrastruktury
6.1.2 Realizovat činnosti za účelem zvýšení bezpečnosti a lepší dostupnosti škol a školských zařízení

6.2 Podpora potencionálních rozvojových aktivit souvisejících se školstvím

6.2.1 Zajistit chybějící prostory pro potřeby školských zařízení
6.2.2 Zajistit rozvoj vzdělávání pro vybrané cílové skupiny
6.2.3 Podporovat další aktivity související se školstvím

7. Sociální služby

7.1 Rozvoj ubytovacích zařízení, která mají bezprostřední souvislost s oblastí sociálních služeb

7.1.1 Navýšit kapacity sociálního bydlení
7.1.2 Podpořit řešení otázky bydlení vybraných cílových skupin

7.2 Rozvoj vybraných druhů sociálních služeb, rozvoj prevence a podpora dalších aktivit s oblastí sociálních služeb souvisejících

7.2.1 Podpořit činnosti za účelem prevence proti vybraným nežádoucím jevům
7.2.2 Posílit dostupné služby pro osoby s psychickými problémy a duševním onemocněním
7.2.3 Podpořit činnosti související s oblastí sociálních služeb
*