» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 08/2021 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYDALŠÍ ZÁKONY v gesci ministerstvaZÁKONYVYŽADUJÍCÍ VZNIKSTRATEGIEDlouhodobý záměr vzdělávací avědecké, výzkumné, vývojové ainovační, umělecké a další tvůrčíčinnosti pro oblast vysokých škol2016-2020 / Aktualizace pro rok2016Dlouhodobý záměr vzdělávacía vědecké, výzkumné, vývojovéa inovační, umělecké a dalšítvůrčí činnosti pro oblastvysokých škol na období 2021 – 2025Dlouhodobýzáměrvzdělávánía rozvojevzdělávacísoustavy ČR 2019-2023Koncepcepodporymládeže ČRna období2020-2030Předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školyVysoké školyZískáváníkvalifikacív systémudalšíhovzděláváníUznáváníodbornékvalifikaceStátní péčeo děti amládežTělesnávýchova,sport,turistika asportovníreprezentacestátuVědní politika,výzkum a vývojKoncepce podpory rozvojenadání a péčeo nadané MŠMT 2014-2020Zákon 48/1990 Sb.,o změněnázvuUniverzityJ.E.Purkyně vBrněZákon č.179/2006 Sb.,zákon ouznávánívýsledkůdalšíhovzděláváníZákon č. 109/2002 Sb., ovýkonu ústavní výchovynebo ochranné výchovyve školských zařízeních ao preventivní výchovnépéči ve školskýchzařízeníchKoncepcepodporysportu v ČR2016-2025"SPORT 2025" Koncepcepodporymládeže ČRna období2014-2020Zákon č.111/1998 Sb.,zákon ovysokýchškoláchVědeckéhodnostiZáměr rozvoječtenářské amatematickégramotnosti vzákladnímvzdělávání(2013-2018)Národní strategieprimární prevencerizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020Strategiedigitálníhovzdělávánído roku2020Rámec rozvoje vysokého školstvído roku 2020Zákon č. 306/1999Sb., o poskytovánídotací soukromýmškolám, předškolním aškolským zařízenímZákon č. 563/2004Sb., o pedagogickýchpracovnícíchZákon č.163//1990 Sb.,o bohosloveckýchfakultáchZákon č. 181/1990 Sb., ozrušení VŠ SNBZákon č. 314/1991 Sb., ozřízení Jihočeské univerzity ...Zákon č.404/2000 Sb.,o zřízeníUniverzityT.Bati ve ZlíněZákon č.214/2004 Sb.,o zřízeníUniverzityobranyZákon č.375/2004 Sb.,o zřízení VŠpolytechnickéJihlavaZákon č.162/2006 Sb.,o zřízení VŠtechnické aekonomické vČ .BudějovicíchZákon č.375/1992 Sb.,o změněnázvu VŠveterinární vBrněZákon č.192/1994 Sb.,o změně názvuněkterýchvysokých školZákon č. 46/1994 Sb., ozměně názvu VŠchemickotechnologické vPardubicíchZákon č.18/2004 Sb.,zákon ouznáváníodbornékvalifikaceZákon č.364/2000 Sb., ozrušení Fondudětí a mládežeZákon č.115/2001 Sb.,o podpoře sportuAkční pláninkluzivníhovzdělávání na období2016-2018Datováinformačnízákladna resortuškolstvíZákon č. 130/2002Sb., zákon opodpoře výzkumu,experimentálníhovývoje a inovacíchZákon č. 341/2005Sb., o veřejnýchvýzkumnýchinstitucíchZákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidskýchembryonálníchkmenových buňkácha souvisejícíchčinnostechZákon č.561/2004 Sb.,školský zákonAkční plán rozvojelidských zdrojůpro výzkum, vývoja inovace a genderové rovnosti ve VaVaI v ČR 2018-2020Akční plánmezinárodníspolupráce ČRve výzkumu avývoji ainternacionalizaceprostředí VaV2017-2020Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030
zobrazit legendu