Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

Indikátor

tisk
i

10806 Standardizovaná úmrtnost do 65 let (evr. standard) - muži + ženy

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Poskytovatel indikátoru: Ústav zdravotnických informací a statistiky
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:

Vývoj předčasné úmrtnosti patří mezi důležité ukazatele veřejného zdraví, tedy i zdravotního stavu obyvatelstva dané municipality. Zdraví obyvatel má pak bezprostřední vztah k udržitelnému rozvoji, neboť bez zdravé populace nelze dosáhnout plného rozvoje v žádné oblasti společenského života. Předčasná úmrtnost je indikátorem, který je možné vhodnými politickými a komunitními přístupy výrazně pozitivně ovlivnit.

***
Zdroj dat: ČSÚ
Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Předčasnou úmrtností se pro potřeby tohoto indikátoru rozumí úmrtnost osob (odděleně muži a ženy) ve věku do 65 let ( 0-65 let). Jedná se tudíž o úmrtnost osob, které se nedožily seniorského věku.

Metodika: Do doby zavedení standardního stanovení tohoto ukazatele Ústavem zdravotnických informací a statistiky lze použít interní postup: Ukazatel vývoje předčasné úmrtnosti vyjadřuje procentuální změnu počtu zemřelých osob ve věku do 65 let v dané populaci v jednotlivých letech, přičemž posuzovanou dobou vývoje je doba nejméně posledních 10 let. Hodnotí se, zda v uvedeném období dochází v municipalitě k poklesu, stagnaci či nárůstu počtu těchto předčasných úmrtí (ze všech příčin) a vývoj se hodnotí v %, kdy 100% se rozumí počet v prvním roce sledování. Při interpretaci vývoje je nutné zohlednit také vývoj počtu obyvatel v dané věkové kategorii (0-65 let). Posuzují se odděleně muži a ženy.

Jednotka:
% (nebo počet úmrtí osob do 65. roku věku v přepočtu na 100 000 osob za rok)
Časová dostupnost dat (časová řada): Pro SO ORP od r. 2003, pro kraje a ČR od r. 1995.
Mezinárodní porovnatelnost:
Dočasná metodika NSZM je interní a není mezinárodně porovnatelná, nicméně při dostupnosti vstupních dat lze provést i mezinárodní srovnání.
Interpretace indikátoru:

Problematika příčin smrti a věku při úmrtí tvoří nedílnou součást demografické analýzy. Důležitou roli hraje také ve zdravotnictví a epidemiologii, neboť poskytuje informaci o zdravotním stavu obyvatel a jeho kausalitách. Ukazatel předčasné úmrtnosti a jeho vývoj je jedním z nejdůležitějších indikátorů stavu veřejného zdraví, tj. i úrovně zdravotního stavu obyvatel. Mnohem lépe než ukazatel celkové úmrtnosti ukazuje na příčiny a na faktory, které jsou pro populaci a její zdraví nejrizikovější, a na které by se měla především zaměřit primární prevence nemocí, podpora zdraví, zdravotní osvěta a zvyšování zdravotní gramotnosti v obcích, krajích i ve státě.

Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.):

Z hlediska pohlaví existují rozdíly nejen ve struktuře zemřelých dle příčin smrti v absolutním vyjádření, způsobeném odlišným zastoupením věkových skupin, ale také ve věkově specifických intenzitách úmrtnosti na jednotlivé příčiny, proto je ukazatel hodnocen zvlášť pro muže a ženy a celkem. Základním ukazatelem je hodnocení vývoje předčasné úmrtnosti ze všech příčin, doplňkově lze také vyhodnotit předčasnou úmrtnost podle jednotlivých skupin diagnóz.

Spolehlivost indikátoru, nejistoty apod.:

Vstupní data o počtu úmrtí vychází z validních dat a zdrojů ÚZIS. Metodika výpočtu předčasné úmrtnosti je interní a dočasná a zatížena více externími i interními vlivy, proto je hodnocena jako středně spolehlivá. Zásadním faktorem, který indikátor ovlivňuje, je vývoj celkového počtu obyvatel dané věkové kategorie v hodnocené municipalitě. Interpretaci indikátoru je nutné provádět až po porovnání procenta vývoje předčasné úmrtnosti a procenta vývoje počtu obyvatel 0-65 let v daném období.

Prezentace indikátoru:

Vývoj předčasné úmrtnosti je kvantitativní ukazatel v číselné (%) podobě. Lze jej prezentovat pro vybrané subjekty v tabelární podobě nebo grafem v časové řadě.

loading


Zpět