Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

Indikátor

tisk
i

Počet míst v zařízeních sociálních služeb na 1000 obyvatel
Number of places in social wellfare service organizaitons per 1,000 inhabitants

Deskriptory:
IX. Sociální služby
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:

Hlavním smyslem sociálních služeb je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie a pomoc při prosazování práv a zájmů. Z hlediska uživatelů sociálních služeb se zejména jedná o rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti, návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu, dále rozvoj schopností a umožnění vést samostatný život, snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života uživatele. Nejvyšší částky na zařízení sociálních služeb jsou vydávány na domovy pro seniory, které jsou i nejčastějším druhem pobytových sociálních služeb a svou kapacitou představují téměř polovinu jejich lůžkového fondu.

***
Popis dat: metodika ČSÚ – viz
Zdroj dat: ČSÚ
Poznámka ke zdroji dat:
SZB0001 - Počet míst v zařízení sociální péče - centra denních služeb SZB0002 - Počet míst v zařízení sociální péče - denní stacionáře SZB0003 - Počet míst v zařízení sociální péče - týdenní stacionáře SZB0004 - Počet míst v zařízení sociální péče - domovy pro osoby se zdravotním postižením SZB0005 - Počet míst v zařízení sociální péče - domovy pro seniory SZB0006 - Počet míst v zařízení sociální péče - domovy se zvláštním režimem SZB0007 - Počet míst v zařízení sociální péče - chráněné bydlení SZB0008 - Počet míst v zařízení sociální péče - azylové domy SZB0009 - Počet míst v zařízení sociální péče - domy na půl cesty SZB0010 - Počet míst v zařízení sociální péče - zařízení pro krizovou pomoc SZB0011 - Počet míst v zařízení sociální péče - nízko-prahová denní centra SZB0012 - Počet míst v zařízení sociální péče - nízko-prahová zařízení pro děti a mládež SZB0013 - Počet míst v zařízení sociální péče - noclehárny SZB0014 - Počet míst v zařízení sociální péče - terapeutické komunity SZB0015 - Počet míst v zařízení sociální péče - sociální poradny SZB0016 - Počet míst v zařízení sociální péče - sociálně terapeutické dílny SZB0017 - Počet míst v zařízení sociální péče - centra sociálně rehabilitačních služeb SZB0018 - Počet míst v zařízení sociální péče - pracoviště rané péče SZB0019 - Počet míst v zařízení sociální péče - intervenční centra SZB0020 - Počet míst v zařízení sociální péče - služby následné péče  
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Ukazatel „Počet míst v zařízeních sociálních služeb celkem“ postihuje počet míst celkem ve 20 druzích zařízeních sociální péče (viz metodika ČSÚ – indikátor s kódem 3502).

Jednotka:
počet/1000 obyv.
Časová dostupnost dat (časová řada): Od r. 2007
Mezinárodní porovnatelnost:
Ne
Frekvence zjišťování dat: Ročně
Interpretace indikátoru:

Stát nadále určuje podmínky pro poskytování sociálních služeb, ale není jejich poskytovatelem, s výjimkou pěti specializovaných ústavů sociální péče, jejichž zřizovatelem je MPSV. Hlavní úlohu ve zhodnocení potřeb obyvatel a zajištění typově a územně dostupné sítě sociálních služeb mají krajské a místní samosprávy. Téměř tři čtvrtiny všech lůžek zařízení sociálních služeb vykazují instituce, které jsou zřizovány kraji či obcemi. Soukromí zřizovatelé hrají důležitou roli zvláště u některých druhů zařízení sociálních služeb, jako jsou terapeutické komunity, centra sociálně rehabilitačních služeb, služby následné péče, zařízení pro krizovou pomoc a domy na půl cesty.

Hlavním kritériem při hodnocení je dostatečnost, tedy zdali počet míst ve vybraných zařízeních sociální péče stačí poptávce. Orientačním hodnotícím kritériem může být počet těchto míst na 1000 obyv., které by umožnilo benchmarking.

Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.):

Ne

Prezentace indikátoru:

Indikátor lze pro vybrané subjekty prezentovat v číselné podobě, např. tabulkou nebo sloupcovým grafem

loading
loading
loading


Zpět