Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

Indikátor

tisk
i

Vyjížďka za prací a do škol na 1000 obyvatel
Travel to work and school per 1,000 inhabitants

Deskriptory:
XI.i mobilita
Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:

Dojíždění je obecně považováno za faktor snižující kvalitu života. Lidé, kteří musí absolvovat dlouhé cesty do zaměstnání, bývají častěji nervózní a nespokojení - dojíždění je stresuje. Ztracený čas, pozdní příchody, únava, konflikty mezi cestujícími ad. faktory ovlivňují pracovní výkonnost i celkovou životní pohodu. O dojíždějích do škol je méně výzkumů, lze však předpokládat, že i když je mladý člověk méně náchylný ke stresu, delší dojíždění je také zátěžový faktor. Přes níže popsané obtíže interpretace výsledků jsou údaje o vyjížďce důležitým a ve značné míře využitelným zdrojem údajů pro analýzu prostorových vztahů mezi sídly v České republice.

***
Popis dat: Zjišťování  vyjížďky  a  dojížďky  za  prací  a  do  škol  je  tradiční  součástí  obsahu  sčítání  lidu,  domů  a  bytů. Nově byly ve sčítání 2011 zpracovány údaje o dojížďce i za územní obvody obcí s rozšířenou působností. Jde o „jemnější“ územní měřítko, než jsou okresy, ale podstata diferenciace dojížďky a vyjížďky je stejná: o bilanci dojížďky do zaměstnání rozhoduje exponovanost polohy územních obvodů ORP vůči nejsilnějším centrům dojížďky. Na úrovni SO ORP jsou pochopitelně rozdíly značně větší než na úrovni krajů nebo okresů.
Zdroj dat: SLDB
Správce: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Vyjíždějící mimo obec jsou osoby s různou obcí pracoviště/školy a místa obvyklého pobytu. V celkovém počtu vyjíždějících mimo obec jsou zahrnuty i osoby s nezjištěnou obcí pracoviště/školy, pokud uvedly okres, ve kterém pracují nebo studují a tento okres je jiný než okres místa obvyklého pobytu.

Jednotka:
os./1000 obyv.
Časová dostupnost dat (časová řada): 2001, 2011
Frekvence zjišťování dat: Ročně
Interpretace indikátoru:

Každodenně absolvuje vyjížďku za prací milion Čechů, tedy každý pátý ekonomicky aktivní člověk. Indikátor nemá stanoven cíl a není jednoznačně interpretovatelný. Interpretovat lze např. saldo celkové dojížďky (tedy rozdíl mezi dojížďkou a vyjížďkou. Pouze 23 správních obvodů ORP vykazuje kladné saldo celkové dojížďky. Jsou to ta, jejichž centry jsou významné cíle pracovní i školské dojížď ky (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a další krajská města, dále např. Karviná, Mladá Boleslav nebo Otrokovice). Důležitá je také doba dojíždění - pro 40 % Čechů není přijatelné jezdit déle než půl hodiny denně jedním směrem, tedy hodinu dohromady. Jen třetina Čechů by akceptovala dvojnásobek, tedy hodinovou cestu do práce.

Více viz https://www.czso.cz/documents/10180/25385875/19920959+2400013a12.pdf/e5156805-696b-487e-8140-9fa4848e2d19?version=1.0 Také: https://ekonomika.idnes.cz/lide-chteji-dojizdet-za-praci-ale-jen-pul-hodiny-vyplyva-z-pruzkumu-1pe-/eko-doprava.aspx?c=A150419_204502_eko-doprava_kha">https://ekonomika.idnes.cz/lide-chteji-dojizdet-za-praci-ale-jen-pul-hodiny-vyplyva-z-pruzkumu-1pe-/eko-doprava.aspx?c=A150419_204502_eko-doprava_kha).

 

Body zlomu:
> <
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.):

Ne

Spolehlivost indikátoru, nejistoty apod.:

Významným rysem zjišťování vyjížďky ve sčítání 2011 byl vysoký podíl nezjištěných údajů. Při sčítání neuvedlo žádný údaj o vyjížďce 2,1 mil. osob, tj. 34,3 % z těch, kteří měli údaje vyplnit. Vysoký podíl nezjištěných údajů de facto znemožňuje časové srovnání intenzity vyjížďky a dojížďky a ovliv-ňuje i její bilanci podle územních jednotek různých stupňů. Srovnání s výsledky sčítání 2001 je dále omezeno metodickou změnou, když do počtu vyjíždějících nebyly v r. 2011 zahrnuty osoby bez stálého pracoviště (celkem 233 tis.).

Prezentace indikátoru:

Indikátor lze pro vybrané subjekty prezentovat v číselné podobě, např. tabulkou nebo sloupcovým grafem

loading
loading
loading


Zpět