Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

Indikátor

tisk
i

3001 Index stáří
Aging index

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Stárnutí populace je globálním fenomén (brzy nejen vyspělých zemí). Velmi rychle roste podíl osob ve vyšším věku, prodlužuje se délka života, porodnost je velmi nízká a nedosahuje úrovně potřebné pro prostou reprodukci. Věkové složení obyvatelstva je závislé na tom, jaká je porodnost, úmrtnost a migrace. Zásadně ovlivní věkovou strukturu především to, jak silné či slabé jsou ročníky narozených. Stárnutí populace sebou přináší velké nároky na všechna odvětví související s lidmi, především na zdravotnictví, školství, zaměstnanost, sociální služby aj. ***
Správce: Český statistický úřad
Poznámka ke zdroji dat:
ČSÚ (MOS/MIS) - apl.czso.cz/iSMS/ukazdet.jsp
Zdrojem dat je VDB ČSÚ - vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf
Prvotní zdroj: Bilance obyvatelstva ČSÚ
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Index je definován je definován jako počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0-14 let. Index stáří vyjadřuje počet obyvatel ve věku 65 a více na 100 osob ve věku 0–14 let na stejném území a ve stejném časovém okamžiku (obvykle k 31. 12.).  Do počtu obyvatel jsou započítány všechny osoby, které mají na území České republiky trvalé  bydliště, a to bez ohledu na jejich státní občanství (tedy i cizinci s povolením k trvalému pobytu),  od roku 2001 se zahrnují i cizinci s dlouhodobým pobytem.

Pokud celková hodnota indexu stáří dosáhne kupříkladu hodnoty 110, znamená to, že na 110 osob starších 65 let připadá 100 osob ve věku 0–14 let.

Index je vypočítán jako podíl počtu obyvatel ve věku 65 a více let a počtu obyvatel ve věku 0–14 let (celkový počet obyvatel bez „nezjištěno“). Pro přepočet na 100 osob ve věku 0-14 let se tento podíl násobí 100.

Index stáří = 100* (počet obyvatel 65+ / počet obyvatel 0-14)
Jednotka:
Bezrozměrný index
Časová dostupnost dat (časová řada): 2000-2020
Mezinárodní porovnatelnost:
Metodika je mezinárodně porovnatelná. Na počátku roku 2014 se hodnoty indexu stáří v jednotlivých zemích EU pohybovaly v širokém rozpětí od 57 (Irsko) až do 159 (Německo). Pouze v 7 z 28 zemí EU stále převažoval počet dětí do 15 let nad seniory ve věku nad 65 let (index stáří byl menší než 100). V dalších 8 zemích EU, včetně ČR, se index stáří nacházel v rozmezí 100 až 119, tedy pod úrovní průměru zemí EU.
Interpretace indikátoru:

Od konce 2. světové války do poloviny 50. let 20. století index stáří v ČR stagnoval na hodnotě 35, od poloviny 80. let index roste. V r. 2007 byl poprvé zaznamenán stav, kdy byla početnost věkové skupiny 65+ vyšší než skupiny 0–15 let, tedy index stáří překročil hodnotu 100. V současné době je hodnota 117, a i v budoucích letech je očekáván další nárůst indexu. Vyvrcholí v r. 2063, kdy na sto dětí podle očekávání připadne 277 seniorů (dnes 113 seniorů). Stav, kdy seniorů bude 2,5krát více než dětí, by měl trvat celou druhou polovinu století.

Kvůli nárokům na služby a infrastrukturu pro stárnoucí populaci má index výpovědní hodnotu i pro úroveň měst a obcí.  V ČR byl podle posledního sčítání zjištěn nejvyšší index stáří v hlavním městě Praze (131), dále se umístil Zlínský a Plzeňský kraj (oba 117). Naopak nejnižší index stáří byl zaznamenán v kraji Středočeském, kde stále převažuje dětská složka nad seniory a hodnota indexu stáří byla menší než 100, konkrétně 96. Je možné provést vzájemné porovnání obcí.

Od konce 2. světové války do poloviny 50. let 20. století index stáří v ČR stagnoval na hodnotě 35, od poloviny 80. let index roste. V r. 2007 byl poprvé zaznamenán stav, kdy byla početnost věkové skupiny 65+ vyšší než skupiny 0–15 let, tedy index stáří překročil hodnotu 100. V současné době je hodnota 117, a i v budoucích letech je očekáván další nárůst indexu. Vyvrcholí v r. 2063, kdy na sto dětí podle očekávání připadne 277 seniorů (dnes 113 seniorů). Stav, kdy seniorů bude 2,5krát více než dětí, by měl trvat celou druhou polovinu století.

Kvůli nárokům na služby a infrastrukturu pro stárnoucí populaci má index výpovědní hodnotu i pro úroveň měst a obcí.  V ČR byl podle posledního sčítání zjištěn nejvyšší index stáří v Hlavním městě Praze, (131), dále se umístil Zlínský a Plzeňský kraj (oba 117). Naopak nejnižší index stáří byl zaznamenán v kraji Středočeském, kde stále převažuje dětská složka nad seniory a hodnota indexu stáří byla menší než 100, konkrétně 96. Je možné provést vzájemné porovnání obcí.

Body zlomu:
Hodnota 100 pouze orientačně značí stav ve společnosti, kdy početnost věkové skupiny 65+ je rovna početnosti věkové skupiny 0–15 let. Je-li index vyšší než 100, skupina seniorů převažuje.
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Členění podle pohlaví je možné  (často jsou ale uváděny hodnoty indexu agregované pro obě pohlaví)
Spolehlivost indikátoru, nejistoty apod.:

Index má vysokou spolehlivost danou oficiální demografickou statistikou ČSÚ.

Prezentace indikátoru:

Index je kvantitativní ukazatel v číselné podobě (bezrozměrný index). Lze jej prezentovat pro vybrané subjekty v tabelární podobě nebo grafem (porovnání subjektů, v časové řadě apod.).

loading


Zpět