Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy 2019-2021 [akt. 2020]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
13.12.2018
Poslední aktualizace
2020
Doba platnosti
2019 - 2021
Popis dokumentu
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hl. m. Prahy na období 2019–2021 (dále též SPRSS) představuje rámcový dokument krajské úrovně, který určuje strategii v oblasti podpory sociálních služeb pro obyvatele města na stanovené období. show
Implementace
Dokument obsahuje realizační část, která definuje navržená opatření pro jednotlivé strategické oblastí a definované priority. show
Výchozí legislativa
Národní koncepční dokumenty:
• Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025
• Strategie reformy psychiatrické péče
• Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016–2020
• Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020
• Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016–2019
• Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025
• Strategie romské integrace do roku 2020

Pražské koncepční dokumenty:
• Strategický plán hlavního města Prahy, aktualizace 2016
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (2016–2020)
• Koncepce a strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020
• Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období
• Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2018–2021 a Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na roky 2018–19
• Koncepce návrhu řešení problematiky ;omovectví v Praze v letech 2013–2020
• Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze
• Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy (2017–2021)
• Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (2014–2020)
• Koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy 2009–2010
• Operační program Praha – pól růstu České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/38 ze dne 13. 12. 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano 1 rok neuvedeno