Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky

hlavní město PRAHA

Plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy 2019-2021 [akt. 2020]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
13.12.2018
Poslední aktualizace
2020
Doba platnosti
2019 - 2021
Popis dokumentu
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hl. m. Prahy na období 2019–2021 (dále též SPRSS) představuje rámcový dokument krajské úrovně, který určuje strategii v oblasti podpory sociálních služeb pro obyvatele města na stanovené období. show
Implementace
Dokument obsahuje realizační část, která definuje navržená opatření pro jednotlivé strategické oblastí a definované priority. show
Výchozí legislativa
Národní koncepční dokumenty:
• Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025
• Strategie reformy psychiatrické péče
• Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016–2020
• Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020
• Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016–2019
• Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025
• Strategie romské integrace do roku 2020

Pražské koncepční dokumenty:
• Strategický plán hlavního města Prahy, aktualizace 2016
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (2016–2020)
• Koncepce a strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020
• Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období
• Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2018–2021 a Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na roky 2018–19
• Koncepce návrhu řešení problematiky ;omovectví v Praze v letech 2013–2020
• Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze
• Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy (2017–2021)
• Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (2014–2020)
• Koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy 2009–2010
• Operační program Praha – pól růstu České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva HMP č. 2/38 ze dne 13. 12. 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano 1 rok neuvedeno