Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ JIHOČESKÝ
KRAJ JIHOČESKÝ
www stránky

Indikátor

tisk
i

Podíl nezaměstnaných osob (Obecná míra nezaměstnanosti)
Unemployment rate

Deskriptory:
VII.b nezaměstnanost
Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:

Nezaměstnanost je zásadní globální problém udržitelného rozvoje – jak ekonomický, tak sociální. Přes dílčí – krátkodobé nebo regionální a lokální – úspěchy se očekává, že globální míra nezaměstnanosti zůstane vysoká, protože stále ve světě roste počet pracovních sil. Pro mnohé rozvojové a rozvíjející se země se stává chronickým jevem tzv. nekvalitní zaměstnanost, Politické úsilí se musí zaměřit na to, jak překonat strukturální překážky růstu, včetně nerovností.

***
Popis dat: Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Údaje počínaje měsícem říjnem 2012 jsou zveřejněny podle stávající i nové metodiky paralelně, od ledna 2013 pouze podle nového výpočtu.
Správce: Český statistický úřad
Poznámka ke zdroji dat:

Data jsou dostupná každoročeně za všechny obce v ČR, ale jde o nový ukazatel (eviduje se pouze od roku 2014) a není srovnatelný s předchozí „mírou registrované nezaměstnanosti“.

Definice a metodika stanovení indikátoru:
Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Za nezaměstnané se podle mezinárodně srovnatelné metodiky považují všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které v průběhu referenčního týdne souběžně splňovaly 3 podmínky ILO: - nebyly zaměstnané, - byly připraveny k nástupu do práce, tj., během referenčního období byly k dispozici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo sebezaměstnání, - v průběhu posledních 4 týdnů hledaly aktivně práci (prostřednictvím úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, přímo v podnicích, využíváním inzerce, podnikáním kroků pro založení vlastní firmy, podáním žádosti o pracovní povolení a licence nebo jiným způsobem). Více: https://www.czso.cz/csu/czso/fd002a259d
Jednotka:
%
Časová dostupnost dat (časová řada): Od r. 2014
Mezinárodní porovnatelnost:
Ne - v případě stejně konstruovaných indikátorů lze ale dobře využít pro mezinárodní srovnání (obecně platí, že míra nezaměstnanosti má dobrou vypovídací hodnotu o různých ekonomikách, tedy i pro srovnání České republiky se zahraničím. Ukazuje, jak velký procentuální podíl pracovní síly je volný na trhu práce.
Frekvence zjišťování dat: poslední den v měsíci
Interpretace indikátoru:

Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje procentuální podíl registrovaných nezaměstnaných ze všech obyvatel v práceschopném věku. Lze jej tedy interpretovat například takto: každý desátý práceschopný obyvatel Ústeckého kraje je nezaměstnaný. Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo tento ukazatel měsíčně zveřejňovat od listopadu 2012. Vychází z registrací nezaměstnaných na úřadech práce. Porovnává počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání (podle evidence pracovišť Úřadu práce ČR) s celkovým počtem obyvatel, přičemž je ovšem omezen na produktivní věk 15–64 let. Jmenovatel (počet obyvatel) pochází z bilance obyvatel, což je základní výstup demografické statistiky ČSÚ. Proti míře nezaměstnanosti jsou v tomto jmenovateli obsaženy také ekonomicky neaktivní osoby (např. studenti, důchodci, osoby na rodičovské dovolené). Podíl nezaměstnaných osob je proto vždy menší, než by byla odpovídající míra nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že datovými zdroji jsou evidence, nemá podíl nezaměstnaných osob výběrovou chybu a údaje jsou dostupné až do úrovně obcí. Na druhou stranu nemá podíl nezaměstnaných osob odpovídající protějšek pro mezinárodní srovnání a může sloužit jen pro vnitrostátní použit (viz https://www.czso.cz/csu/czso/fd002a259d) Míra nezaměstnanosti má dobrou vypovídací hodnotu o ekonomikách, zejména pro srovnání České republiky se zahraničím. Říká, jak velký procentuální podíl pracovní síly je volný na trhu práce. Žádoucí je nízká/klesající míra nezaměstnanosti.

loading
loading
loading


Zpět