*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

i
tisk
Názvy hierarchických úrovní
-. "Dlouhodobý cíl"
-.1 "Priority Střednědobého plánu"

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019-2021

-. Dlouhodobým cílem Plzeňského kraje je mít efektivní Krajskou síť poskytovatelů sociálních služeb, která kvalitně a s odpovídající dostupností podporuje osoby v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit pomocí rodiny, či jinými běžnými službami. Krajská síť poskytovatelů sociálních služeb odpovídá potřebám občanů a pružně reaguje na změny jejich potřeb.

- Sociální služby jsou poskytovány pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou vyřešit vlastními silami, pomocí rodiny nebo prostřednictvím běžně dostupných veřejných služeb (zdravotnictví, školství, sociální práce obcí, sociální bydlení atd.). Sociální služby jsou poskytovány po nezbytně nutnou dobu, pomáhají k udržení důstojnosti života, motivují občany k rozvoji samostatnosti a ke zlepšení své situace.

- Prioritní podpora terénních a ambulantních sociálních služeb, které přispívají k setrvání občanů v jejich přirozeném sociálním prostředí při zohlednění individuálních potřeb a požadavků jednotlivých uživatelů služeb.

- Podpora transformace a humanizace sociálních služeb, jejímž cílem je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb respektující individuální potřeby uživatelů a přibližující život jejich přirozenému sociálnímu prostředí.

- Podpora reformy psychiatrické péče, jejímž hlavním cílem je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním.

- Zvýšení informovanosti o sociálních službách v Plzeňském kraji, podpora vzájemného informačního toku mezi poskytovateli sociálních služeb, obcemi a krajem, rozvoj informovanosti občanů o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace.

- Koordinace procesů spolupráce a plánování sociálních služeb – zavedení pravidelných jednání pracovních skupin na úrovni obcí s rozšířenou působností, kde se pravidelně minimálně jednou ročně budou setkávat zástupci obcí, poskytovatelé sociálních služeb, odborná veřejnost, zástupci uživatelů sociálních služeb a zástupci Krajského úřadu Plzeňského kraje.

- Metodická podpora procesu komunitního plánování na úrovni obcí s rozšířenou působností, metodické vedení sociálních služeb s ohledem na jejich kvalitu a optimální funkčnost ve spolupráci s výkonem sociální práce v rámci kraje, posilování spolupráce se sociálními pracovníky na obcích.

- Ekonomická udržitelnost sociálních služeb – sociální služby budou v Plzeňském kraji poskytovány v takovém rozsahu, který umožní finanční možnosti dostupných zdrojů. Na financování sociálních služeb se podílí kromě uživatelů, obcí i jiné dostupné zdroje.

*