*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ PARDUBICKÝ
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
 

KRAJ PARDUBICKÝ

Názvy hierarchických úrovní
-. "Prioritní oblast"
-.1 "Cíl"
-.1.1 "Opatření"

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2016-2018

-. Oblast péče o seniory

- V horizontu roku 2018 minimálně udržet stávající kapacity terénních a ambulantních služeb pro seniory (zejména osobní asistence a pečovatelské služby) a v případě dostatku finančních prostředků podpořit jejich rozvoj dle aktuálně zjištěných potřeb

- Zajistit časovou a územní dostupnost terénních služeb pro seniory tak, aby reagovala na proměnlivé potřeby uživatelů (včetně večerních hodin a víkendů.
- Upravit kritéria financování tak, aby zohledňovala časovou dostupnost (terénní) služby a její poskytování v souladu s obecnou strategií kraje a regionálními kartami služeb. Terénní služby se převážně orientují na tzv. úkony péče.
- Zachovat kapacity ambulantních služeb pro seniory, průběžně mapovat využití služeb a jejich efektivitu vzhledem k naplněnosti služeb, příp. upravovat kapacitu služeb dle aktuálních potřeb.

- Zajistit péči o seniory s vysokou mírou podpory prostřednictvím sítě služeb sociální péče. Pobytové služby se orientují na osoby s vysokou mírou podpory, které nemohou být v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory terénních či ambulantních služeb.

- Zachovat stávající kapacity lůžek v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. Pardubický kraj nebude v roce 2016 podporovat nové kapacity služeb zařazených do sítě sociálních služeb Pardubického kraje. Kapacita služeb v následujících letech bude definována v akčních plánech na základě zjištěných potřeb a disponibility finančních prostředků na sociální služby
- Umožnit změnu druhu sociální služby, která reaguje na měnící se nároky na péči o seniory, při zachování celkových kapacit pobytových služeb pro seniory (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče).
- Jednat o možnosti vytvoření tzv. krizových lůžek a jejich dostupnosti v rámci registrovaných kapacit pobytových služeb bez nutnosti registrace další sociální služby, tj. lůžek, která umožní přijmout zájemce o službu, jehož situace vyžaduje akutní zajištění péče. Nastavit kritéria financování tak, aby poskytování takové služby zohledňovala
- Vytvořit systém evidence zájemců o pobytové služby pro seniory na krajské úrovni za účelem plánování služeb, nastavit jednotný způsob evidence zájemců o službu a mapování jejich potřeb poskytovateli sociálních služeb.
- Udržet stávající kapacity odlehčovacích služeb pro seniory minimálně na úrovni roku 2015 a v případě dostatku finančních prostředků podpořit jejich rozvoj dle aktuálně zjištěných potřeb

- Zmapovat potřeby a dostupnost služeb pro osoby s nízkými příjmy v důchodovém a předdůchodovém věku, které mají kromě potřeby bydlení rovněž potřebu péče a současná síť služeb na ně nedokáže dostatečně reagovat

- Zmapovat potřebnost služby pro osoby s nízkými příjmy, osoby, jejichž způsob života nebo chování mohou být v konfliktu se společností, a osob, které jsou z důvodu kontraindikace odmítáni poskytovateli sociálních služeb
- Přijmout opatření reagující na zjištěné potřeby, vč. hledání zdrojů financování služeb

-. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením

- Podporovat dostupnost veřejných služeb zejména v oblasti bydlení, školství, zdravotnictví, dopravy a zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením. Cíl bude podrobněji řešen v Krajském plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, který bude zpracován pracovníky odboru sociálních věcí do 31. 12. 2015 a kde budou mimo jiné uvedeny aspekty, které Pardubický kraj může ovlivnit (jako např. granty a podpora EU atd.)

- Podporovat spolupráci zainteresovaných subjektů v rámci komunitní péče prostřednictvím informačních aktivit, osvětové činnosti a vzdělávání. Opatření bude naplňováno zejména prostřednictvím aktivit krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a jeho průběžným vyhodnocováním

- Zajistit dostupnost terénních služeb sociální péče, zejména pečovatelské služby,osobní asistence, rozšířit dostupnost podpory samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením v souladu s transformací sociálních služeb realizovanou v Pardubickém kraji. Aktuální potřebnost je revidována ve spolupráci s jednotlivýmiobcemi kraje.

- Nastavit finanční podporu služeb v souladu s charakterem uvedeným v regionálních kartách sociálních služeb tak, aby byla zajištěna místní a časová dostupnost služeb v rozsahu poptávky (optimálně od 7 – 20 hod.) uživatelům s různými potřebami, různým typem postižení a různou mírou podpory.
- V případě dostatku finančních prostředků rozšířit a podpořit kapacity pečovatelské služby a osobní asistence, které umožňují sdílenou péči a setrvání osoby v přirozeném prostředí

- Zajistit dostupnost ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením, které umožní cílové skupině žít běžným způsobem života v jeho přirozeném rytmu složeném z pracovních a volných dní.

- Zajistit dostupnost ambulantních služeb sociální péče pro osoby s vyšší mírou podpory, které zpravidla nenachází uplatnění na otevřeném či chráněném trhu práce ani v sociálně terapeutických dílnách (centra denních služeb, denní stacionáře).
- Rozšířit dostupnou kapacitu ambulantních služeb sociální péče na území Pardubicka, Přeloučska a Skutečska
- Zachovat kapacity služeb sociální prevence, které svým uživatelům umožní zejména vstup nebo návrat na trh práce, získání nebo udržení pracovních návyků a zvýšení jejich schopností a dovedností směřujících k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
- Rozšířit kapacity ambulantních služeb sociální péče a sociální prevence v souvislosti s probíhající transformací pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji.

- Podporovat služby a aktivity směřující k uplatnění osoby se zdravotním postižením na trhu práce

- Zajistit dostupnost sociálních služeb podporujících osoby se zdravotním postižením při uplatnění na trhu práce.
- Podporovat aktivity a projekty zaměřené na sociální ekonomiku prostřednictvím grantového programu na podporu sociálního podnikání z rozpočtu Pardubického kraje a deklaratorní podporou projektů předkládaných v rámci výzev do EU

- Prioritně zachovat dostupnost rané péče na území Pardubického kraje a dalších služeb zaměřených na podporu rodin s postiženým dítětem

- Prioritně zajistit dostupnost služeb rané péče pro rodiny s dětmi. Služba zajišťuje komplexní péči v rozsahu regionálních karet sociálních služeb optimálně pro různé druhy zdravotního postižení a duševního onemocnění
- Zajistit dostupné podpůrné služby pro rodiny a náhradní rodiny s postiženým dítětem (které nelze realizovat v rámci dohody o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).

- Podporovat rozvoj služeb sociální péče směrem k aktuálním trendům podporujícím
život uživatelů v běžném prostředí

- V souladu se strategií kraje a transformačními plány jednotlivých zařízení postupně snižovat počet lůžek velkokapacitních zařízení pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a zajistit potřebné kapacity služeb komunitního typu.
- Vytvořit specializovanou službu zaměřenou na děti, mládež a mladé dospělé s vysokou mírou podpory a specifickými potřebami, které nejsou řešitelné v rámci komunitních služeb.
- Usilovat o finanční podporu procesu transformace ze zdrojů EU v programovacím období 2014 – 2020, tj. podpora investičních záměrů, podpora vzniku nových služeb nebo rozšíření stávajících a zajištění jejich provozu

-. Oblast péče o děti, mládež, rodinu

- Zajistit síť krizových, poradenských a dalších podpůrných služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením anebo odebráním dítěte.

- Podporovat síť terénních a ambulantních služeb pro rodiny s dětmi a zajistit potřebné kapacity ve spolupráci s obcemi a poskytovateli, včetně vyjednání působnosti jednotlivých služeb v území Pardubického kraje tak, aby byla zjištěna ekonomická efektivita a časová a místní dostupnost služeb

- Zajistit dostupnou síť sociálních služeb pro děti, mládež a mladé dospělé opouštějící dětské domovy, výchovné ústavy a pro děti a mládež z pěstounských rodin, která jim usnadní přechod do samostatného života, případně návrat do původní rodiny

- Zachovat stávající kapacity domů na půli cesty, služba DPC bude podporována v rámci individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby
- Zachovat stávající kapacity sítě návazných služeb pro děti, mládež a mladé dospělé opouštějící dětské domovy, výchovné ústavy a pro děti a mládež z pěstounských rodin. V případě dostatku finančních prostředků nebo dostupných zdrojů z fondů EU umožnit rozvoj těchto služeb v souvislosti s transformací systému péče o ohrožené děti

- Realizovat projekt „Transformace péče o ohrožené děti a mládež“ a na základě jeho výstupů stanovit strategii transformace sítě služeb pro ohrožené děti.

- Realizovat opatření vyplývající ze strategie transformace sítě služeb pro ohrožené děti

- Zajistit služby pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy.

- Zachovat nízkoprahové služby pro děti a mládež a průběžně monitorovat lokality s kumulací sociálně patologických jevů a ohrožení zájmů dětí a mládeže. Potřeba poskytování nízkoprahových služeb bude zjišťována ve spolupráci s obcemi a poskytovateli služeb. Podporované služby musí být poskytovány v souladu s vizí a strategií kraje, v souladu s regionálními kartami sociálních služeb a zaměřovat se na sekundární a terciální prevenci
- Rozvoj nízkoprahových služeb pro děti a mládež v nových lokalitách bude podmíněn deklarací potřebnosti služby v dané lokalitě, dostatkem finančních prostředků a finanční spoluúčastí obce
- Podpořit vznik nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ústí nad Orlicí.

-. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním

- Zajistit kapacity terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území kraje.

- Zachovat kapacity terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním minimálně na úrovni roku 2015. V případě dostatku finančních prostředků umožnit rozvoj služeb dle aktuálně zjištěných potřeb.
- Zajistit financování služeb sociální prevence prostřednictvím individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby
- Umožnit rozvoj terénních a ambulantních služeb v souvislosti s transformací pobytových služeb sociální péče a reformou psychiatrické péče

- Podporovat rozvoj, resp. transformaci pobytových služeb v kontextu psychiatrické péče a v souladu s kritérii transformace, tj. zejména služeb poskytovaných na komunitním principu

-. Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek

- Zajistit dostupnost odborných služeb pro osoby ohrožené důsledky užívání návykových látek a jejich blízkým osobám

- Podporovat realizaci programů zajišťujících léčbu a resocializaci uživatelů sociálních služeb a podporovat poradenství osobám blízkým uživatelům návykových látek (např. formou služeb odborné sociální poradenství, služby následné péče).
- Podporovat terénní programy a kontaktní centra realizující přístupy minimalizace škod

-. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci

- Zajistit síť krizových a poradenských služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (např. osoby a rodiny ohrožené ztrátou bydlení, osoby předlužené, osoby dlouhodobě závislé na sociálních dávkách nebo osoby s nedostatečnými příjmy, osoby pečující o osobu se zdravotním postižením, oběti domácího násilí nebo jiné trestné činnosti),

- Zachovat kapacity odborného sociálního poradenství a ambulantní krizové pomoci a prioritně podporovat služby, které řeší dluhovou problematiku
- Rozšířit kapacitu intervenčního centra a jeho cílovou skupinu na celou rodinu. Služba bude financována prostřednictvím individuálního projektu na sociální služby
- Zajistit nepřetržitou dostupnost telefonické krizové pomoci na území Pardubického kraje.

- Minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci a podporovat jejich začlenění do běžné společnosti prioritně využitím přirozených zdrojů v oblasti bydlení, zaměstnanosti a společenské integrace

- Podporovat terénní sociální práci pro osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, (např. osoby a rodiny ohrožené ztrátou bydlení, osoby předlužené, osoby dlouhodobě závislé na sociálních dávkách nebo osoby s nedostatečnými příjmy, osoby pečující o osobu se zdravotním postižením), včetně cizinců a příslušníků národnostních a etnických menšin
- Zachovat stávající kapacitu pobytových služeb pro osoby v obtížné životní situaci a podporovat činnosti směřující k návratu uživatelů do běžného života. Prioritně budou podporovány služby schopné zajistit podporu i rodiči (matce, otci) s dítětem/dětmi a celým rodinám.
- Podporovat komunitní sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách, průběžně mapovat a vyhodnocovat situaci v těchto lokalitách
- Zachovat síť nízkoprahových služeb pro osoby bez přístřeší. Rozvoj kapacit služeb bude umožněn pouze v případě, že obec, na jejímž území má být služba poskytována, vyjádří potřebnost zajištění služby a deklaruje finanční spoluúčast na provozu služby. Podmínkou rozvoje služeb je dostatek finančních prostředků a akceptace strategií a vizí kraje, vč. mapování potřeb uživatelů v rozsahu regionální karty služeb

-. Financování sociálních služeb

- Zajistit financování sítě sociálních služeb

- Definovat síť sociálních služeb, která bude financována z veřejných rozpočtů, a provádět její každoroční aktualizaci
- S ohledem na aktuální rozpočet Pardubického kraje zachovat program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji
- Definovat kritéria financování sociálních služeb a provádět jejich každoroční aktualizaci s ohledem na vývoj nákladů a zdrojů financování sociálních služeb a s ohledem na potřebu naplňování vizí a strategií Pardubického kraje
- V souladu se střednědobým plánem a dalšími strategickými dokumenty Pardubického kraje zpracovat projekty na financování vybraných druhů sociálních služeb, investiční projekty, zejm. v souvislosti s transformací pobytových služeb sociální péče, systémové projekty zaměřené na zvýšení kvality a efektivity sociálních služeb v Pardubickém kraji
- Koordinovat mapování potřeb, plánování a financování sociálních služeb v kraji
- Mapovat potřeby poskytování sociálních služeb, kontrolovat efektivitu prostředků vynakládaných na poskytování sociálních služeb, provádět sběr a analýzu dat o sociálních službách
- Zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2019 – 2021

-. Společné cíle

- Zajistit dostupnost informací o sociální oblasti pro širokou a odbornou veřejnost

- Prostřednictvím propagačních aktivit (tiskové zprávy, informační letáky) podporovat obecnou informovanost široké veřejnosti o nabídce pomoci při řešení obtížné životní situace
- Zajistit provoz a průběžnou aktualizaci informací o sociálních službách prostřednictvím webových stránek Pardubického kraje (www.pardubickykraj.cz, www.socialnisluzbypk.cz, www.sluzby-pardubickykraj.cz)
- Podporovat komunikaci a spolupráci mezi všemi aktéry sociálních služeb prostřednictvím realizace odborných konferencí, kulatých stolů, společných setkání.
- Zajistit informovanost představitelů samospráv a dalších relevantních partnerů o systému sociálních služeb a spolupráci při řešení nepříznivé sociální situace obyvatel

- Zvyšování kvality péče

- Podporovat vzdělávací aktivity zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb
- Podporovat zavádění metod a nástrojů sociální práce zaměřených na řešení nepříznivé sociální situace

- Podpora dobrovolnictví v Pardubickém kraji

- Podporovat rozvoj dobrovolnictví (dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě) a vzdělávání dobrovolníků včetně finanční podpory dobrovolnictví z rozpočtu Pardubického kraje

- Rozvoj sociálního podnikání

- V případě dostatku finančních prostředků v rozpočtu Pardubického kraje podporovat sociální podnikání.
- Zachovat spolupráci neziskového, veřejného a komerčního sektoru
- Poskytovat deklaratorní podporu vhodným projektovým záměrům sociálního podnikání, které vytvoří nové pracovní příležitosti pro osoby obtížně zaměstnatelné na trhu práce
*