Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Názvy hierarchických úrovní
"Hlavní cíl"
1 "Zásada"
1.1 "Opatření"

Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010)

Rozvoj pěší dopravy na území hl. m. Prahy

1 Operativně odstraňovat závady a nedostatky na stávajících komunikacích pro chodce

Průběžně odstraňovat stavební a jiné závady a nedostatky na komunikacích pro chodce, které omezují volnost a bezpečnost pohybu chodců a brání plynulé a příjemné chůzi. Jsou to například nerovnosti povrchu, špatný sklon, nedostatečné osvětlení apod. Stále častější závadou je neoprávněné stání vozidel na nedostatečně širokých chodnících, které omezuje zejména chůzi/pohyb osob s omezenou schopností pohybu.

2 Zvyšovat bezpečnost a ochranu chodců v provozu na pozemních komunikacích a posilovat subjektivní pocit bezpečí chodců

Uplatňovat účinná a pro danou lokalitu vhodná opatření ke snížení rychlosti jízdy
vozidel tam, kde to je nezbytné, zejména v místech soustředěného pohybu většího
množství chodců, v oblasti přechodů pro chodce a míst pro přecházení, zastávek veřejné hromadné dopravy, v městských prostorech se smíšeným provozem vozidel a chodců.
Dávat přednost oddělení provozu chodců a cyklistů při řešení souběžně vedených pěších a cyklistických tras.
Zkracovat dlouhé čekací doby chodců na signál „volno“ na světelně řízených přechodech, zejména v centru města a v dalších místech soustředěného pohybu chodců.
Zřizovat stavebně upravená místa pro přecházení přes jízdní pruhy/pásy v místech
soustředěné poptávky chodců na jejich přejití.
Zlepšovat veřejné osvětlení komunikací pro chodce hlavně v prostoru přechodů nebo míst pro přecházení, zastávek veřejné hromadné dopravy a ve společném dopravním prostoru se smíšeným provozem vozidel a chodců.
Odstraňovat na pěších trasách temná a neudržovaná místa, nepřehledná zákoutí,
přerostlou zeleň apod.
Zajistit na pěších trasách dobrou orientaci chodců.
Zlepšovat vybavenost a čistotu komunikací pro chodce.
Chránit chodce před nepohodou zejména v místech většího soustředění chodců a v prostorech zastávek a stanic veřejné hromadné dopravy.
Posilovat subjektivní pocit bezpečí chodců na pěších cestách vytvářením příjemného a
zajímavého prostředí, případně i zajištěním bezpečnostního dohledu.
Zkvalitňovat informovanost a výchovu všech účastníků provozu na pozemních komunikacích, zdůrazňovat základní zásadu vzájemné ohleduplnosti a účinně vymáhat dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

3 Respektovat potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace, seniorů, rodičů s malými dětmi a mládeže

Zpřístupnit v co největším rozsahu komunikace pro chodce všem osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace. Vytvářet podmínky pro to, aby se tyto osoby mohly
pohybovat po městě stejně volně, plynule a bezpečně jako osoby bez těchto omezení.
Usilovat o přímé vedení páteřních pěších tras, spojujících významné zdroje a cíle
chodců. Pokud nelze při bezbariérovém řešení komunikace pro chodce dodržet
požadavek na její přímé vedení, provést co nejpřirozenější rozdělení konkrétního úseku komunikace na část přímou a bezbariérovou (vedenou s oklikou)
Zachovat dostatečnou volnou průchozí šířku chodníků i v místech, kde je na chodníku povoleno stání automobilů za účelem parkování nebo zásobování nebo kde jsou zřízeny „předzahrádky“ restauračních či podobných zařízení nebo umístěny jiné překážky (kiosky, sloupy apod.).
Upravit nevhodně řešené přechody pro chodce, které nemají bezbariérovou úpravu a
potřebné hmatové prvky. Zohlednit potřeby osob s poškozením sluchu.
Doplnit na pěších trasách chybějící vodicí prvky pro osoby se zrakovým postižením,
zejména v přestupních uzlech a na nástupištích stanic metra a dalších systémů
integrované veřejné hromadné dopravy.
Usnadnit překonávání větších výškových rozdílů na pěších trasách, zejména přístupů
do podchodů a na stanice metra, pohyblivými schody nebo výtahy, pro osoby s omezenou schopností pohybu případně i mechanickými plošinami.

4 Systémově řešit pěší provoz ve městě

Považovat chůzi, kterou začíná a končí též každá cesta vykonávaná i různými dopravními prostředky, za rovnocennou, a v některých částech města prvořadou součást městské dopravy.
Řešit pěší provoz v souvislostech s ostatními druhy dopravy tak, aby byly zajištěny dobré vazby mezi spolupracujícími složkami dopravy a odstraňovány závady bránící rozvoji pěšího provozu a pohybu chodců. Za tím účelem cíleně a s ohledem na konkrétní část města diferencovaně regulovat automobilovou dopravu, zejména individuální, a dosáhnout těsné vazby pěšího provozu a veřejné, zejména městské hromadné dopravy.
Zajistit provoz různých druhů dopravy v obvykle omezeném veřejném prostoru v zastavěném území města. Využít v maximální míře organizačních a stavebních opatření ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců, vhodných pro danou lokalitu.

5 Zohledňovat potřeby chodců v koordinovaném územním a dopravním plánování

Vytvářet příznivé podmínky pro chůzi již při urbanistickém plánování města a jeho
příměstských oblastí, nepodporovat životní styl závislý na automobilu.
Navrhovat nové územní celky tak, aby lidé užívající tyto celky měli v pěší dostupnosti
většinu objektů a zařízení denně potřebných
Respektovat existující pěší trasy při tvorbě sítě komunikací pro chodce v přestavovaných nebo nově budovaných územních celcích města a vycházet při návrhu nových pěších cest z jejich historických tras.
Propojit páteřními pěšími trasami území města s jeho příměstskou oblastí, s okolními
obcemi a krajinou.
Zcela dopravně integrovat stávající sídelní útvary v příměstské oblasti Prahy, které mají těsné funkční vazby k městu, s vnitroměstskou dopravou a odpovídajícím způsobem řešit v městské aglomeraci síť pozemních komunikací tak, aby umožnila uspokojit pokud možno přímými, bezpečnými, dostatečně kapacitními a pohodlnými trasami každodenní vztahy a potřeby chodců a cyklistů.

6 Páteřní pěší trasy řešit bez oklik a bariér

Vytvořit pro základní přepravní funkci ve městě souvislou a propojenou síť komunikací pro chodce, přístupnou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, umožňující dobrou prostupnost územím města a dosažení významných cílů ve městě při zohlednění požadavku, aby pohyb chodců byl účelný a hospodárný.
Usilovat, aby komunikace pro chodce, propojující jednotlivé územní celky města, byly pokud možno přímé, pohodlné, bezpečné a přitažlivé.
Vést pěší trasy s převažující přepravní funkcí bez obcházení terénních nebo fyzických
překážek a objektů. Nepřipustit zacházky delší než 60 m. V konkrétních případech volit
řešení s nejvyšší atraktivitou pro chodce; k tomu využívat i netradiční a inovativní formy.
Doplňovat/nahrazovat podle možnosti a v přiměřeném rozsahu na stávajících pěších
trasách úseky s fyzickými a/nebo psychologickými bariérami, jako jsou zejména podchody, nadchody, neprostupné uliční bloky, široké pozemní komunikace, vodoteče, drážní tělesa apod. novými úseky/zařízeními umožňujícími bezbariérové vedení pěšího provozu; nepoužívané a nevyhovující fyzické a psychologické bariéry vedení pěšího provozu postupně odstraňovat.

7 Zvyšovat atraktivitu pěších tras

Zvyšovat přitažlivost hlavních pěších tras pro chodce vhodnými úpravami a vybavením.
Vytvářet příznivé podmínky nejen pro pohyb, ale též pro pobývání chodců na místních komunikacích s obchodně společenskou funkcí (zejména na hlavních městských třídách a veřejných městských prostranstvích, náměstích) vhodným uličním mobiliářem a zelení. U těchto komunikací je nezbytné zajistit pro chodce dobrou vazbu na veřejnou hromadnou dopravu.
Dopravně zklidnit místní komunikace s obchodně společenskou funkcí s cílem zřídit v nich dostatečně široké chodníky, vytvořit přehledný a bezpečný prostor pro pěší a kvalitní parter s pobytovou funkcí, vybavený obchody, provozovnami služeb, zelení, případně se stromořadím a vhodným uličním mobiliářem.
Usilovat o pestrost a atraktivitu parteru města s cílem podporovat chůzi po městě. Parter živoucí městské čtvrti odpovídá měřítku člověka a rychlosti pěšího pohybu, vede chodce přirozeně od jednoho cíle ke druhému, nabízí mu zajímavé průhledy, mobiliář a zeleň, které společně vytvářejí jedinečné městské prostory.
Omezit parkování v ulicích a tím přispět k rozvoji pěších cest v zastavěném a přitažlivém území města.
Umožnit dobrou dostupnost rekreačních území ze sídelních útvarů po pěších trasách majících především rekreační funkci a napojit rekreační trasy vedené uvnitř města na trasy vedené v jeho příměstské oblasti. Vhodné je vedení rekreačních tras podél vodních toků a klidovými prostory zeleně (parky, rekreačním územím, přírodními rezervacemi
apod.).
Dávat přednost potřebám chodců při střetu zájmů a požadavků chodců a motoristů, a to
zejména na přímost a atraktivitu pěší trasy.

8 Revitalizovat souvisle zastavěné území města, zejména jeho centrum

Doplňovat ve městě, především v jeho hustě zastavěných a obydlených oblastech,
chybějící úseky pěších tras a věnovat pozornost obnově a zřizování nových pasáží a průchodů, zkracujících intenzivně používané pěší cesty (zejména v přestupních uzlech), případně loubí, rozšiřujících komunikace pro chodce a chránících chodce před nepohodou.
Navrhovat v oblastech Prahy s převažující a hustou obytnou zástavbou omezení provozu motorové dopravy a jeho zklidnění organizačními a stavebními opatřeními na základě dopravně inženýrského řešení s ohledem na zlepšení životního prostředí a podporu nemotorové, zejména pěší a cyklistické dopravy. Tato území je možné řešit jako zóny s omezenou rychlostí jízdy vozidel do 30 km/h (v zahraničí „Zóny Tempo 30“).
Stavebně řešit územní celky sloužící výlučně nebo převážně k bydlení, ve kterých je slabý provoz vozidel i chodců, jako „obytné zóny“ ve smyslu platných pravidel provozu na pozemních komunikacích. V příslušných územních celcích použít účinná opatření ke zklidnění automobilového provozu a podpoře pobytové funkce. V dopravním prostoru
obytných zón umožnit smíšený provoz vozidel a chodců.
Věnovat zvýšenou pozornost dostupnosti a přitažlivosti historického jádra města, center městských částí, přestupních uzlů a hlavních městských tříd, které jsou přirozenými cíli velkého počtu chodců. Řešit v těchto oblastech celý uliční prostor s důrazem na kvalitu pěší dopravy, na dostatečné dimenzování komunikací pro chodce. V těchto lokalitách je vhodné zřídit pěší zóny.
Usilovat při řešení dopravy v centru Prahy, případně i v centrálních oblastech
městských částí, o řazení potřeb jednotlivých složek dopravy v posloupnosti: městská hromadná doprava, chodci, cyklisté, zásobování a obslužná automobilová doprava, ostatní cílová automobilová doprava, případně průjezdná automobilová doprava.
Účinně podporovat pěší dopravu v centru města a v centrech městských částí neboť
významně přispívá k revitalizaci těchto oblastí. Atraktivita městských i lokálních center je závislá na dobrých podmínkách pro chůzi.